திருப்புகழ் 1091 அளகநிரை குலைய  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1091 aLaganiraikulaiya  (common)
Thiruppugazh - 1091 aLaganiraikulaiya - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன
     தனனதன தனனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அளகநிரை குலையவிழி குவியவளை கலகலென
     அமுதமொழி பதறியெழ ...... அணியாரம்

அழகொழுகு புளகமுலை குழையஇடை துவளமிக
     அமுதநிலை யதுபரவ ...... அதிமோகம்

உளமுருக வருகலவி தருமகளிர் கொடுமையெனு
     முறுகபட மதனில்மதி ...... யழியாதே

உலகடைய மயிலின்மிசை நொடியளவில் வலம்வருமு
     னுபயநறு மலரடியை ...... அருள்வாயே

வளையமலை கடல்சுவற விடுபகழி வரதனிரு
     மருதினொடு பொருதருளு ...... மபிராமன்

வரியரவின் மிசைதுயிலும் வரதஜய மகள்கொழுநன்
     மருகஅமர் முடுகிவரு ...... நிருதேசர்

தளமுறிய வரைதகர அசுரர்பதி தலைசிதற
     தகனமெழ முடுகவிடு ...... வடிவேலா

தரளமணி வடமிலகு குறவர்திரு மகள்கணவ
     சகலகலை முழுதும்வல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அளக நிரை குலைய விழி குவிய வளை கலகலென ...
கூந்தலின் வரிசை கலைந்து போக, கண்கள் குவிய, வளைகள்
கலகலவென்று ஒலிக்க,

அமுத மொழி பதறி எழ அணி ஆரம் அழகு ஒழுகு புளக
முலை குழைய இடை துவள
... அமுதம் போன்ற மொழிகள்
பதறுதலுடன் பெருக, அணிந்துள்ள முத்து மாலையானது அழகு
ஒழுகுவதும், பூரிப்பதுமான மார்பின் மீது அசைய, இடுப்பு நெகிழ,

மிக அமுத நிலை அது பரவ அதி மோகம் உளம் உருக வரு ...
மிகவும் காம இன்ப ரச நிலை பெருக, அதிக மோகத்துடன் மனம்
உருகும்படிச் செய்கின்ற

கலவி தரு மகளிர் கொடுமை எனும் உறு கபடம் அதனில்
மதி அழியாதே
... புணர்ச்சியைத் தருகின்ற விலைமாதர்களின்
கொடியது என்று சொல்லத்தக்க சூழ்ச்சியில் என் புத்தி அழிந்து போகாமல்,

உலகு அடைய மயிலின் மிசை நொடி அளவில் வலம் வரும்
உன் உபய நறு மலர் அடியை அருள்வாயே
... மயிலின் மீது ஏறி
உலகம் முழுவதும் ஒரு நொடிப் பொழுதில் வலம் வந்த உனது இரண்டு
நறு மணம் வீசும் மலர்ப் பாதங்களை அருள்வாயாக.

வளையும் அலை கடல் சுவற விடு பகழி வரதன் இரு
மருதினொடு பொருது அருளும் அபிராமன்
... வளைந்ததாக
உள்ள அலை கடல் வற்றிப் போகும்படி செலுத்திய அம்பைக்
கொண்டவனும்*, அடியார்களுக்கு வரங்களைத் தருபவனுமான திருமால்,
இரண்டு மருத மரங்களைத் தகர்த்து (கண்ணனாக) அருள் பாலித்த
அழகன்,

வரி அரவின் மிசை துயிலும் வரத ஜய மகள் கொழுநன்
மருக
... கோடுகளை உடைய (ஆதிசேஷன் என்னும்) பாம்பின் மேல்
துயில்கின்ற வரதன், விஜயலக்ஷ்மியின் கணவனாகிய திருமாலின்
மருகனே,

அமர் முடுகி வரு நிருதேசர் தளம் முறிய வரை தகர அசுரர்
பதி தலை சிதற தகனம் எழ முடுக விடு வடிவேலா
...
போர்க்களத்தில் விரைந்து வந்து சண்டை செய்த அசுரத் தலைவனின்
சேனைகள் சிதற, (கிரெளஞ்ச) மலை தூள்பட, அசுரர்பதியாகிய
சூரனுடைய தலை சிதறி விழ, நெருப்பு பெருகி எழ, விரைவில் செலுத்திய
கூரிய வேலனே,

தரள மணி வடம் இலகு குறவர் திரு மகள் கணவ ... முத்து
மாலையும் மணி மாலையும் விளங்கும் குறவர் குலத்து அழகிய மகளான
வள்ளியின் கணவனே,

சகல கலை முழுதும் வல பெருமாளே. ... எல்லாக் கலைகளிலும்
முற்றும் வல்ல பெருமாளே.


* கடற்கரையில் வருண மந்திரம் ஜெபித்தும் சமுத்திரராஜன் வந்து வழி
விடாததால் ராமர் கோபித்துக் கடல் மீது பாணம் விட்டார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.212  pg 3.213 
 WIKI_urai Song number: 1094 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1091 - aLakanirai (Common)

aLakanirai kulaiyavizhi kuviyavaLai kalakalena
     amuthamozhi pathaRiyezha ...... aNiyAram

azhakozhuku puLakamulai kuzhaiyaidai thuvaLamika
     amuthanilai yathuparava ...... athimOkam

uLamuruka varukalavi tharumakaLir kodumaiyenu
     muRukapada mathanilmathi ...... yazhiyAthE

ulakadaiya mayilinmisai nodiyaLavil valamvarumu
     nupayanaRu malaradiyai ...... aruLvAyE

vaLaiyamalai kadalsuvaRa vidupakazhi varathaniru
     maruthinodu porutharuLu ...... mapirAman

variyaravin misaithuyilum varathajaya makaLkozhunan
     marukaamar mudukivaru ...... niruthEsar

thaLamuRiya varaithakara asurarpathi thalaisithaRa
     thakanamezha mudukavidu ...... vadivElA

tharaLamaNi vadamilaku kuRavarthiru makaLkaNava
     sakalakalai muzhuthumvala ...... perumALE.

......... Meaning .........

aLaka nirai kulaiya vizhi kuviya vaLai kalakalena: The neatly combed hair became dishevelled; the eyes shut up snoozing; the bangles made a jingling noise;

amutha mozhi pathaRi ezha aNi Aram azhaku ozhuku puLaka mulai kuzhaiya idai thuvaLa: nectar-like sweet words poured out with a quiver; the pearl-necklace worn on the beautiful and bulging bosom shook in vibration; the slender waist became loose;

mika amutha nilai athu parava athi mOkam uLam uruka varu kalavi tharu makaLir kodumai enum uRu kapadam athanil mathi azhiyAthE: pleasure was overflowing as the whores exhibited extreme passion, melting the heart, and indulged in carnal relationship; I do not wish to sink my intellect in their evil and manipulative acts of treachery;

ulaku adaiya mayilin misai nodi aLavil valam varum un upaya naRu malar adiyai aruLvAyE: kindly grant me Your twin fragrant and lotus feet that mounted Your peacock and went around the entire world in a fraction of a second!

vaLaiyum alai kadal suvaRa vidu pakazhi varathan iru maruthinodu poruthu aruLum apirAman: He is the one who wielded His arrow dehydrating the curved and wavy sea*; He is Lord VishNU who bestows boons upon His devotees; He is the handsome One (coming as KrishNa) who knocked down the twin marutha trees and blessed them;

vari aravin misai thuyilum varatha jaya makaL kozhunan maruka: He is Varadhan who slumbers on the striped serpent (AdhisEshan); He is the consort of Vijaya Lakshmi; and You are the nephew of that Lord VishNu!

amar muduki varu niruthEsar thaLam muRiya varai thakara asurar pathi thalai sithaRa thakanam ezha muduka vidu vadivElA: When the armies of the Leader of the demons rushed to the battlefield to wage a war, You chased them away and shattered the mountain Krouncha; the head of SUran, the king of the demons, was knocked down, and a leaping fire broke out as You swiftly wielded Your spear, Oh Lord!

tharaLa maNi vadam ilaku kuRavar thiru makaL kaNava: You are the consort of VaLLi, the beautiful damsel of the KuRavAs, who adorns herself with necklaces made of pearls and precious gems, Oh Lord!

sakala kalai muzhuthum vala perumALE.: You are well-versed in all the arts, Oh Great One!


* Despite His chanting the varuNa ManthrA on the sea-shore, the Lord of the Oceans, SamudhrarAjan, never appeared nor yielded the path through the sea; RAmA became enraged and wielded His arrow on the sea.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1091 aLaganirai kulaiya - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]