திருப்புகழ் 1087 கலக மதன் காதும்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1087 kalagamadhankAdhum  (common)
Thiruppugazh - 1087 kalagamadhankAdhum - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனனந் தானம் தனதனனந் தானம்
     தனதனனந் தானம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கலகமதன் காதுங் கனமலரம் பாலுங்
     களிமதுவண் டூதும் ...... பயிலாலும்

கடலலையங் காலுங் கனஇரையொன் றாலும்
     கலைமதியங் காயும் ...... வெயிலாலும்

இலகியசங் காளும் இனியவளன் பீனும்
     எனதருமின் தானின் ...... றிளையாதே

இருள்கெடமுன் தானின் றினமணிசெந் தார்தங்
     கிருதனமுந் தோள்கொண் ...... டணைவாயே

உலகைவளைந் தோடுந் கதிரவன்விண் பால்நின்
     றுனதபயங் காவென் ...... றுனைநாட

உரவியவெஞ் சூரன் சிரமுடன்வன் தோளும்
     உருவியுடன் போதும் ...... ஒளிவேலா

அலகையுடன் பூதம் பலகவிதம் பாடும்
     அடைவுடனின் றாடும் ...... பெரியோர்முன்

அறமுமறந் தோயும் அறிவுநிரம் போதென்
     றழகுடனன் றோதும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கலக மதன் காதும் கன மலர் அம்பாலும் ... கலகமிட வந்த
மன்மதன் கொல்லுதல் போலச் செலுத்தும் பாரமான மலர்ப்
பாணங்களாலும்,

களி மது வண்டு ஊதும் பயிலாலும் ... களிப்பு மயக்கத்தைத் தரும்
தேனை உண்ட வண்டுகள் செய்யும் ரீங்கார ஒலியினாலும்,

கடல் அலை அங்கு ஆலும் கன இரை ஒன்றாலும் ... கடல்
அலைகள் அங்கு ஒலிக்கும் பெருத்த ஓசை காதிலே விழுவதாலும்,

கலை மதியம் காயும் வெயிலாலும் ... கலைகளை உடைய சந்திரன்
தீப்போல் காய்கின்ற வெயிலாலும்,

இலகிய சங்கு ஆளும் இனியவள் அன்பு ஈனும் ... விளக்கமுற்ற
சங்கு வளையல்களை அணிந்தவளும், இனிய குணத்தை
உடையவளும், அன்பையே தருகின்றவளும்,

எனது அரு மின் தான் இன்று இளையாதே ... மின்னல் போல
ஒளி கொண்டவளுமான என்னுடைய அருமை மகள் தான் இன்று
உன்னை நினைத்து இளைத்துப் போகாமல்,

இருள் கெட முன் தான் நின்று இன மணி செம் தார் தங்கு
இரு தனமும் தோள் கொண்டு அணைவாயே
... அவளது மனதில்
உள்ள துன்பம் நீங்க, அவள் முன் தோன்றி, ஒரே வர்க்கமான மணிகளால்
ஆன செவ்விய மாலை தங்கும் இரு மார்பகங்களையும் உனது பன்னிரு
தோளால் அணைந்தருளுக.

உலகை வளைந்து ஓடும் கதிரவன் விண் பால் நின்று உனது
அபயம் கா என்று உனை நாட
... உலகை வலம் வந்து ஓடுகின்ற
சூரியன் ஆகாயத்திலிருந்து, உனக்கு அடைக்கலம், என்னைக்
காத்தருள்க என்று முறையிட்டு உன்னை வேண்டிய காரணத்தால்

உரவிய வெம் சூரன் சிரமுடன் வன் தோளும் உருவி உடன்
போதும் ஒளி வேலா
... ஆற்றல் உடைய, கொடிய சூரனுடைய
தலையுடன் வலிய தோளையும் ஊடுருவிச் சென்று, உடனே வெளி
வந்த ஒளி வீசும் வேலைச் செலுத்தியவனே,

அலகையுடன் பூதம் பல கவிதம் பாடும் அடைவுடன்
நின்றாடும் பெரியோர்
... பேய்களுடன் பூதங்கள் சேர்ந்து பல
விதமான பாடல்களைப் பாடுகின்ற அடைவுக்கு ஏற்ப, தாம் நின்று
நடனம் புரிகின்ற பெரியோராகிய சிவபெருமான்

முன் அறமும் அறம் தோயும் அறிவும் நிரம்ப ஓது என்று ...
முன்னொரு நாள் அறத்தையும், அற நெறி அமைந்த ஞானப்
பொருளையும் நன்றாக உபதேசிப்பாயாக எனக் கேட்க,

அழகுடன் அன்று ஓதும் பெருமாளே. ... அழகாக உடனே
அன்று அவருக்கு உபதேசித்த பெருமாளே.


இப்பாடல் அகத்துறையில் 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் நாயகியின் நற்றாய்
கூறுவதுபோல அமைந்தது. மன்மதன், மலர்ப் பாணங்கள், வண்டுகளின்
ரீங்காரம், கடலின் ஓசை, நிலவு முதலியவை தலைவனின் பிரிவை மிகவும்
அதிகமாக்கும் பொருட்கள்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.204  pg 3.205  pg 3.206  pg 3.207 
 WIKI_urai Song number: 1090 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1087 - kalaga madhan kAdhum (common)

kalakamathan kAthum kanamalaram pAlum
     kaLimathuvaN dUthum ...... payilAlum

kadalalaiyan gAlum kanairaiyon RAlum
     kalaimathiyam kAyum ...... veyilAlum

ilakiyasan gALum iniyavaLan peenum
     enatharumin thAnin ...... RiLaiyAthE

iruLkedamun thAnin RinamaNisen thArtham
     kiruthanamun thOLkoN ...... daNaivAyE

ulakaivaLain thOdun kathiravanviN pAlnin
     Runathapayam kAven ...... RunainAda

uraviyavenj cUran siramudanvan thOLum
     uruviyudan pOthum ...... oLivElA

alakaiyudan pUtham palakavitham pAdum
     adaivudanin RAdum ...... periyOrmun

aRamumaRan thOyum aRivuniram pOthen
     Razhakudanan ROthum ...... perumALE.

......... Meaning .........

kalaka mathan kAthum kana malar ampAlum: Because of the arrows of heavy flowers shot, with an aim to kill, by the confrontational God of Love (Manmathan),

kaLi mathu vaNdu Uthum payilAlum: because of the humming sound made by the beetles after imbibing the exhilarating honey,

kadal alai angu Alum kana irai onRAlum: because of the deafening noise made by the waves in the sea over there,

kalai mathiyam kAyum veyilAlum: and because of the rays of the moon with many phases burning like fire,

ilakiya sangu ALum iniyavaL anpu eenum enathu aru min thAn inRu iLaiyAthE: this sweet-natured dear girl of mine, wearing prominent bangles made of conch shells, who knows only to love and who is bright like the lightning, has today become very thin, thinking about You; (saving her from further weakening, and)

iruL keda mun thAn ninRu ina maNi sem thAr thangu iru thanamum thOL koNdu aNaivAyE: to remove her misery, You must appear before her and embrace her with Your twelve shoulders, clasping her bosom adorned by a reddish chain with similar kind of beads!

ulakai vaLainthu Odum kathiravan viN pAl ninRu unathu apayam kA enRu unai nAda: The sun who revolves around this earth once requested You from the sky saying "Oh Lord, I seek refuge in You; kindly protect me"; because of that prayer,

uraviya vem cUran siramudan van thOLum uruvi udan pOthum oLi vElA: You wielded Your dazzling spear that pierced through the head and shoulders of the powerful and evil demon, SUran, and instantly came out of his body, Oh Lord!

alakaiyudan pUtham pala kavitham pAdum adaivudan ninRAdum periyOr: He is the great Lord SivA who dances to the beatings, and the tune, of the several songs sung by the fiends and devils together;

mun aRamum aRam thOyum aRivum nirampa Othu enRu: He once beseeched You to vividly preach to Him the significance of DharmA (righteousness) and true knowledge on which DharmA rests;

azhakudan anRu Othum perumALE.: then and there, You exquisitely taught Him everything, Oh Great One!


This song is based on the Nayaka-Nayaki Bhavam, where the poet, assuming the heroine's mother's role, expresses the pang of separation from the hero, Murugan.
The God of Love Manmathan, His flowery arrows, the humming of the beetles, the roaring waves and the moonlight are a few of the things that aggravate the agony of separation.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1087 kalaga madhan kAdhum - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]