திருப்புகழ் 1084 கருதியே மெத்த  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1084 karudhiyEmeththa  (common)
Thiruppugazh - 1084 karudhiyEmeththa - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனா தத்த தனதனா தத்த
     தனதனா தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருதியே மெத்த விடமெலாம் வைத்த
     கலகவா ளொத்த ...... விழிமானார்

கடினபோ கத்த புளகவா ருற்ற
     களபமார் செப்பு ...... முலைமீதே

உருகியான் மெத்த அவசமே வுற்ற
     வுரைகளே செப்பி ...... யழியாதுன்

உபயபா தத்தி னருளையே செப்பு
     முதயஞா னத்தை ...... அருள்வாயே

பருவரா லுற்று மடுவின்மீ துற்ற
     பகடுவாய் விட்ட ...... மொழியாலே

பரிவினோ டுற்ற திகிரியே விட்ட
     பழயமா யற்கு ...... மருகோனே

முருகுலா வுற்ற குழலிவே டிச்சி
     முலையின்மே வுற்ற ...... க்ருபைவேளே

முருகனே பத்த ரருகனே வெற்பு
     முரியவேல் தொட்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருதியே மெத்த விடம் எ(ல்)லாம் வைத்த கலக வாள் ஒத்த
விழி மானார்
... மிகுந்த முன்யோசனையுடன் எல்லா விஷத்தையும்
தன்னிடத்தே கொண்டுள்ளதும், கலகத்தை விளைவிக்கத் தக்க வாள்
போன்றதுமான கண்களை உடைய விலைமாதர்களின்

கடின போகத்த புளக வார் உற்ற களபம் ஆர் செப்பு முலை
மீதே
... வன்மை கொண்டதும், போக இன்பம் தருவதும், புளகாங்கிதம்
கொண்டதும், கச்சு அணிந்ததும், கலவைச் சாந்து நிறைந்ததும், குடம்
போன்றதுமான மார்பகத்தின் மீது

உருகி யான் மெத்த அவசமே உற்ற உரைகளே செப்பி
அழியாது
... மனம் உருகி நான் மிகவும் வசம் இழந்த நிலையில் இருந்த
பேச்சுக்களையே பேசி அழிந்து போகாமல்,

உன் உபய பாதத்தின் அருளையே செப்பும் உதய ஞானத்தை
அருள்வாயே
... உனது இரண்டு திருவடிகளின் கிருபா கடாட்சத்தின்
பெருமையைப் பற்றியே பேசும்படி உதிக்கின்ற ஞானத்தை எனக்கு
அருள் புரிவாயாக.

பருவர(ரா)ல் உற்று மடுவின் மீது உற்ற பகடு வாய் விட்ட
மொழியாலே
... மிக்க துன்பத்தை அடைந்து, மடுவில் இருந்த
(கஜேந்திரனாகிய) யானை (ஆதி மூலமே என) ஓலமிட்டு அழைத்த
மொழியைக் கேட்டு,

பரிவினோடு உற்று அ(த்)திகிரி ஏவிட்ட ப(ழை)ழய மாயற்கு
மருகோனே
... அன்போடு வந்து அந்தச் சக்கரத்தை ஏவிய பழைய
திருமாலுக்கு மருகனே,

முருகு உலாவுற்ற குழலி வேடிச்சி முலையின் மேவு உற்ற
க்ருபைவேளே
... இயற்கை மணம் வீசும் கூந்தலை உடைய வேடப்
பெண்ணாகிய வள்ளியின் மார்பை விரும்பி அணைந்த கருணை வேளே,

முருகனே பத்தர் அருகனே வெற்பு முரிய வேல் தொட்ட
பெருமாளே.
... முருகனே, பக்தர்களுக்கு அருகே நின்று உதவுபவனே,
கிரவுஞ்ச மலை ஒடிந்து அழிய வேலைச் செலுத்திய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.200  pg 3.201 
 WIKI_urai Song number: 1087 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1084 - karudhiyE meththa (common)

karuthiyE meththa vidamelAm vaiththa
     kalakavA Loththa ...... vizhimAnAr

kadinapO kaththa puLakavA rutRa
     kaLapamAr seppu ...... mulaimeethE

urukiyAn meththa avasamE vutRa
     vuraikaLE seppi ...... yazhiyAthun

upayapA thaththi naruLaiyE seppu
     muthayanjA naththai ...... aruLvAyE

paruvarA lutRu maduvinmee thutRa
     pakaduvAy vitta ...... mozhiyAlE

parivinO dutRa thikiriyE vitta
     pazhayamA yaRku ...... marukOnE

murukulA vutRa kuzhalivE dicchi
     mulaiyinmE vutRa ...... krupaivELE

murukanE paththa rarukanE veRpu
     muriyavEl thotta ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuthiyE meththa vidam e(l)lAm vaiththa kalaka vAL oththa vizhi mAnAr: Having stored premeditatedly all the poison in their eyes which look like the trouble-causing sword, these whores have

kadina pOkaththa puLaka vAr utRa kaLapam Ar seppu mulai meethE: robust, erotic, scintillating and pot-like bosom wearing a blouse and smeared with sandalwood paste;

uruki yAn meththa avasamE utRa uraikaLE seppi azhiyAthu: letting my mind melt for them, I have lost my mental balance; I do not want to degenerate by uttering words resulting from that state of delusion;

un upaya pAthaththin aruLaiyE seppum uthaya njAnaththai aruLvAyE: instead, kindly grant me the dawning wisdom that makes me speak only about the grace and the greatness of Your hallowed feet!

paruvara(a)l utRu maduvin meethu utRa pakadu vAy vitta mozhiyAlE: When the elephant (GajEndran), caught in the pond, screamed His name ("Oh, Primordial One!") in extreme anguish,

parivinOdu utRu a(th)thikiri Evitta pa(A)zhaya mAyaRku marukOnE: He came down graciously and wielded that disc; You are the nephew of that old Lord VishNu!

muruku ulAvutRa kuzhali vEdicchi mulaiyin mEvu utRa krupaivELE: You are the gracious Lord who hugged the bosom of VaLLi, the hunter-girl, who is endowed with a natural aroma in her hair!

murukanE paththar arukanE veRpu muriya vEl thotta perumALE.: Oh MurugA! You come to the aid of Your devotees by remaining by their side! You wielded the spear to break the mount Krouncha and shatter it to pieces, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1084 karudhiyE meththa - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]