திருப்புகழ் 1080 குடம் என ஒத்த  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1080 kudamenaoththa  (common)
Thiruppugazh - 1080 kudamenaoththa - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தத்த தந்த தனதன தத்த தந்த
     தனதன தத்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

குடமென வொத்த கொங்கை குயில்மொழி யொத்த இன்சொல்
     குறமகள் வைத்த நண்பை ...... நினைவோனே

வடவரை யுற்று றைந்த மகதெவர் பெற்ற கந்த
     மதசல முற்ற தந்தி ...... யிளையோனே

இடமுடன் வைத்த சிந்தை யினைவற முத்தி தந்து
     இசையறி வித்து வந்து ...... எனையாள்வாய்

தடவரை வெற்பி னின்று சரவண முற்றெ ழுந்து
     சமர்கள வெற்றி கொண்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குடம் என ஒத்த கொங்கை குயில் மொழி ஒத்த இன் சொல்
குற மகள் வைத்த நண்பை நினைவோனே
... குடம் என்று
உவமை சொல்லும்படியான மார்பையும், குயிலின் மொழி என்று உவமை
சொல்லும்படியான இனிய சொல்லையும் உடைய குற மகள் வள்ளி
உன் பால் வைத்த அன்பை நினைத்து அவளுக்கு உதவியவனே,

வட வரை உற்று உறைந்த மக தெவர் பெற்ற கந்த ... வடக்கே
உள்ள கயிலை மலையில் பொருந்தி வீற்றிருக்கும் மகா தேவர் என்று
பெயர் பெற்ற சிவபெருமான் பெற்ற கந்த மூர்த்தியே,

மத சலம் உற்ற தந்தி இளையோனே ... மத நீர் நிறைந்த யானை
முக விநாயக மூர்த்தியின் தம்பியே,

இடமுடன் வைத்த சிந்தை இனைவு அற முத்தி தந்து இசை
அறிவித்து வந்து எனை ஆள்வாய்
... நீ இடம் பெற வேண்டும்
என்று வைத்த என் உள்ளம் வருந்துதல் ஒழிய எனக்கு முக்தி கொடுத்து,
இசை ஞானத்தை அறிவித்து ஊட்டி, வந்து என்னை ஆண்டருள்க.

தட வரை வெற்பில் நின்று சரவணம் உற்று எழுந்து சமர்
கள(ம்) வெற்றி கொண்ட பெருமாளே.
... உயர்ந்த சிகரங்களை
உடைய விசாலமான கயிலை மலையில் தோன்றி, சரவணப்
பொய்கையில் எழுந்து, போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்ற பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.194  pg 3.195 
 WIKI_urai Song number: 1083 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1080 - kudam ena oththa (common)

kudamena voththa kongai kuyilmozhi yoththa insol
     kuRamakaL vaiththa naNpai ...... ninaivOnE

vadavarai yutRu Raintha makathevar petRa kantha
     mathasala mutRa thanthi ...... yiLaiyOnE

idamudan vaiththa sinthai yinaivaRa muththi thanthu
     isaiyaRi viththu vanthu ...... enaiyALvAy

thadavarai veRpi ninRu saravaNa mutRe zhunthu
     samarkaLa vetRi koNda ...... perumALE.

......... Meaning .........

kudam ena oththa kongai kuyil mozhi oththa in sol kuRa makaL vaiththa naNpai ninaivOnE: She has a pot-like bosom and sweet speech sounding like the cooing of cuckoo; She is the damsel of the KuRavAs; considering the love of that VaLLi for You, You came to her rescue, Oh Lord!

vada varai utRu uRaintha maka thevar petRa kantha: You are the son of Lord MahAdEvar (SivA) who is seated in Mount KailAsh in the north, Oh Lord KandhA!

matha salam utRa thanthi iLaiyOnE: You are the younger brother of Lord VinAyagAr, with an elephant's face oozing with dribble of rage!

idamudan vaiththa sinthai inaivu aRa muththi thanthu isai aRiviththu vanthu enai ALvAy: Removing the sorrow in my heart where I have reserved a place for You to be seated, kindly grant me liberation and teach me the knowledge of music, after taking charge of me graciously!

thada varai veRpil ninRu saravaNam utRu ezhunthu samar kaLa(m) vetRi koNda perumALE.: Having been born in the vast Mount KailAsh with its high peaks, You emerged from the SaravaNa pond and triumphed in the battlefield, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1080 kudam ena oththa - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]