திருப்புகழ் 942 அவசியமுன் வேண்டி  (திருமுருகன்பூண்டி)
Thiruppugazh 942 avasiyamunvENdi  (thirumuruganpUNdi)
Thiruppugazh - 942 avasiyamunvENdi - thirumuruganpUNdiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனனந் தாந்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

அவசியமுன் வேண்டிப் ...... பலகாலும்

அறிவினுணர்ந் தாண்டுக் ...... கொருநாளில்

தவசெபமுந் தீண்டிக் ...... கனிவாகிச்

சரணமதும் பூண்டற் ...... கருள்வாயே

சவதமொடுந் தாண்டித் ...... தகரூர்வாய்

சடுசமயங் காண்டற் ...... கரியானே

சிவகுமரன் பீண்டிற் ...... பெயரானே

திருமுருகன் பூண்டிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அவசியமுன் வேண்டிப் பலகாலும் ... உன்னைத் தொழுவது
அவசியமென அறிந்து பலமுறையும் பிரார்த்தித்து,

அறிவினுணர்ந்து ஆண்டுக்கொரு நாளில் ... எனது அறிவினில்
உன்னை உணர்ந்து வருஷத்திற்கு ஒரு நாளாவது

தவசெபமுந் தீண்டிக் கனிவாகி ... தவ ஒழுக்கத்தையும்
ஜெபநெறியையும் மேற்கொண்டு உள்ளம் கனிந்து,

சரணமதும் பூண்டற்கு அருள்வாயே ... உனது திருவடிகளை
மனத்தே தரிப்பதற்கு நீ அருள்வாயாக.

சவதமொடுந் தாண்டித் தகர் ஊர்வாய் ... சபதம் செய்து இந்த
ஆட்டை* அடக்குவேன் என்றுரைத்து, குதித்து ஆட்டின் மீது ஏறி
அதனை வாகனமாகச் செலுத்துவாய்.

சடுசமயங் காண்டற்கு அரியானே ... ஆறு** சமயத்தவராலும்
காணுதற்கு அரியவனே,

சிவகுமர அன்பு ஈண்டிற் பெயரானே ... சிவகுமாரனே, உன்னை
அன்பு கொண்டு நெருங்கினால் நெருங்கியவரை விட்டு ஒருநாளும்
பிரியாதவனே,

திருமுருகன் பூண்டிப் பெருமாளே. ... திருமுருகன்பூண்டி***
என்ற தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* நாரதர் செய்த யாகத்தில் தோன்றிய ஒரு முரட்டு ஆட்டுக் கிடாவை வீரபாகு
மூலமாக பிடித்துவரச் செய்து, முருகன் அதனை அடக்கி வாகனமாகக் கொண்ட
வரலாறு - கந்த புராணம்.


** ஆறு வகைச் சமயம்:

காணாபத்யம், செளரம், கெளமாரம், சைவம், வைணவம், சாக்தம்.


*** திருமுருகன்பூண்டி திருப்பூருக்கு வடக்கே 8 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1307  pg 2.1308  pg 2.1309  pg 2.1310 
 WIKI_urai Song number: 946 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

KarUr Thiru SAminAthan
'கரூர்' திரு சாமிநாதன்

KarUr' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 942 - avasiyamun vENdi (thirumuruganpUndi)

avasiya mun vENdip ...... pala kAlum
     aRivin uNarn dhANduk ...... korunALil

thava jepamun theeNdik ...... kanivAgi
     charaNam adhum pUNdaRk ...... aruLvAyE

savatha modun thANdith ...... thagarUrvAy
     sadu samayang kANdaR ...... kariyAnE

sivakumaran peeNdiR ...... peyarAnE
     thiru murugan pUNdip ...... perumALE.

......... Meaning .........

avasiya mun vENdip pala kAlum: For a long time I have been praying to You out of necessity.

aRivin uNarn dhANduk korunALil: Realising You in my mind, at least once a year,

thava jepamun theeNdik kanivAgi: I should assume all the ritualistic discipline and meditate, with my mind mellowing,

charaNam adhum pUNdaRk aruLvAyE: and keeping my mind on Your feet with Your graceful blessing.

savatha modun thANdith thagarUrvAy: You fulfilled Your vow of taming the Wild Goat* and mounted on it as a vehicle!

sadu samayang kANdaR kariyAnE: You are the rare principle behind the concept of six** sectors of our religion!

sivakumara anpeeNdiR peyarAnE: Oh Son of SivA, If anyone approaches You with love, You never part from that person!

thiru murugan pUNdip perumALE.: You have Your abode at ThirumuruganpUNdi***, Oh Great One!


* According to KandapurANam, once NArathar performed a sacrifice, and from the pyre came a Wild Goat which could not be controlled by anyone. Murugan asked His associate VeerabAhu to fetch the goat, vowing to restrain it. He then won over the goat and mounted on it.


** Six sectors are GANApathyam, Sauram, Saivam, VaishNavam, SAktham and KaumAram.


*** ThirumuruganpUNdi is 8 miles to the North of ThiruppUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 942 avasiyamun vENdi - thirumuruganpUNdi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]