திருப்புகழ் 854 கெண்டைகள் பொரும்  (திருப்பந்தணை நல்லூர்)
Thiruppugazh 854 keNdaigaLporum  (thiruppandhaNai nallUr)
Thiruppugazh - 854 keNdaigaLporum - thiruppandhaNainallUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்ததன தந்ததன தனதனத்
     தந்ததன தந்ததன தனதனத்
          தந்ததன தந்ததன தனதனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கெண்டைகள்பொ ருங்கண்மங் கையர்மலர்க்
     கொண்டைகள்கு லுங்கநின் றருகினிற்
          கெஞ்சுபலு டன்குழைந் தமளியிற் ...... கொடுபோய்வண்

கெந்தபொடி யும்புனைந் துறவணைத்
     தின்பவச னந்தருந் தொழிலடுக்
          கின்றமய லின்படுந் துயரறப் ...... ப்ரபைவீசுந்

தண்டைகள்க லின்கலின் கலினெனக்
     கிண்கிணிகி ணின்கிணின் கிணினெனத்
          தண்கொலுசு டன்சிலம் பசையவுட் ...... பரிவாகிச்

சந்ததமும் வந்திரும் பரிமளப்
     பங்கயப தங்களென் கொடுவினைச்
          சஞ்சலம லங்கெடும் படியருட் ...... புரிவாயே

தொண்டர்கள்ச ரண்சரண் சரணெனக்
     கொம்புகள்கு குங்குகுங் குகுமெனத்
          துந்துமிதி மிந்திமிந் திமினெனக் ...... குறுமோசை

சுந்தரிம ணஞ்செயுஞ் சவுரியக்
     கந்தகுற வஞ்சிதங் கருவனத்
          துங்கமலை யும்புரந் தமரருக் ...... கிடர்கூரும்

பண்டர்கள்பு யங்களும் பொடிபடக்
     கண்டவப்ர சண்டகுஞ் சரியெழிற்
          பைந்தருவ னம்புரந் தகழெயிற் ...... புடைசூழும்

பந்திவரு மந்திசெண் பகமகிற்
     சந்துசெறி கொன்றைதுன் றியவனப்
          பந்தணையில் வந்திடுஞ் சரவணப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கெண்டைகள் பொரும் கண் மங்கையர் மலர்க் கொண்டைகள்
குலுங்க நின்று
... கெண்டை மீனைப் போன்ற கண்களை உடைய
விலைமாதர்கள் மலர் அணிந்த கொண்டைகள் குலுங்கும்படியாக நின்று,

அருகினில் கெஞ்சு ப(ல்)லுடன் குழைந்து அமளியில் கொடு
போய்
... சமீபத்திலிருந்து தாழ்ந்த குரலுடன், பற்கள் தெரியும்படி
குழைந்து சிரித்துப் பேசி, (நாடி வருபவரை) படுக்கையில் கொண்டு போய்,

வண் கெந்த பொடியும் புனைந்து உற அணைத்து ... நல்ல
வாசனைத் தூள்களைப் பூசி, இறுக்க அணைத்து,

இன்ப வசனம் தரும் தொழில் அடுக்கின்ற மயலின் படும்
துயர் அற
... இன்பகரமான பேச்சுக்களுடன் கூடிய செயல்களால்
உண்டாகின்ற காம மயக்கில் படுகின்ற துன்பம் நீங்க,

ப்ரபை வீசும் தண்டைகள் கலின்கலின் கலின் எனக்
கிண்கிணி கிணின் கிணின் என
... ஒளி வீசுகின்ற (உனது) காலில்
அணிந்த தண்டைகள் கலின் கலின் என்று ஒலி செய்ய, கிண்கிணி
கிணின் கிணின் என்று ஒலி செய்ய,

தண் கொலுசுடன் சிலம்பு அசைய உள் பரிவாகி சந்ததமும்
வந்து
... அருள் பாலிக்கும் கொலுசுடன், சிலம்பும் அசைய,
திருவுள்ளத்தில் அன்பு கூர்ந்து எப்போதும் (என்முன்) வந்து,

இரும் பரிமளப் பங்கயப் பதங்கள் என் கொடு வினைச்
சஞ்சல மலம் கெடும்படி அருள் புரிவாயே
... பெருமை தங்கிய,
நறு மணம் உள்ள தாமரை போன்ற திருவடிகள் என்னுடைய பொல்லாத
வினை, மனக் கவலை, ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்கள்
(இவை யாவும்) அழிந்து போகும்படி அருள் புரிவாயாக.

தொண்டர்கள் சரண் சரண் சரண் என கொம்புகள் குகும்
குகும் குகும் என
... அடியார்கள் அடைக்கலம், அடைக்கலம்,
அடைக்கலம் என்று வணங்க, ஊது கொம்புகள் குகுங் குகுங் குகும்
என்று ஒலி செய்ய,

துந்துமி திமிந் திமிந் திமிந் எனக் குறு(கு)ம் ஓசை ... பேரிகை
திமிந் திமிந் திமின் என்று அணுகி ஓசை செய்ய,

சுந்தரி மணம் செயும் சவுரியக் கந்த ... அழகிய தேவயானையைத்
திருமணம் செய்த வல்லமை வாய்ந்த கந்தனே,

குற வஞ்சி தங்கு அரு வனத் துங்க மலையும் புரந்து ... குறப்
பெண்ணாகிய வள்ளி தங்கியிருந்த அருமையான தினைக் காடு உள்ள
பரிசுத்தமான வள்ளி மலையையும் காத்து,

அமரருக்கு இடர் கூரும் பண்டர்கள் புயங்களும் பொடிபடக்
கண்டவ
... தேவர்களுக்குத் துன்பத்தை மிகவும் விளைவித்த மிண்டர்கள்
(அசுரர்கள்) தோள்களும் அறுபட்டுத் தூளாகச் செய்தவனே.

ப்ரசண்ட குஞ்சரி எழில் பைந்தரு வனம் புரந்து ... மிகச் சிறப்பு
வாய்ந்த தேவயானை (வளர்ந்த) அழகிய பசுமை வாய்ந்த கற்பக மரக்
காடுகள் உள்ள தேவலோகத்தைக் காத்தளித்து,

அகழ் எயில் புடை சூழும் பந்தி வரு மந்தி செண்பகம் அகில்
சந்து செறி கொன்றை துன்றிய வன
... அகழியும், மதிலும்,
பக்கத்தில் சூழ்ந்துள்ள, வரிசையாய் வரும் குரங்குகள் நிறைந்த,
செண்பகம், அகில், சந்தனம், நெருங்கிய கொன்றை (இம் மரங்கள்
எல்லாம்) பொருந்திய சோலை சூழ்ந்த

பந்தணையில் வந்திடும் சரவணப் பெருமாளே. ...
திருப்பந்தணைநல்லூரில்* வீற்றிருக்கும் சரவணப் பெருமாளே.


* இத்தலம் கும்பகோணத்துக்கு அருகிலுள்ள திருவிடைமருதூர் ரயில்
நிலையத்துக்கு வடகிழக்கில் 8 மைல் தொலைவில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1069  pg 2.1070  pg 2.1071  pg 2.1072  pg 2.1073  pg 2.1074 
 WIKI_urai Song number: 858 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 854 - keNdaigaL porum (thiruppandhaNai nallUr)

keNdaikaLpo rungaNman gaiyarmalark
     koNdaikaLku lunganin RarukiniR
          kenjupalu dankuzhain thamaLiyiR ...... kodupOyvaN

kenthapodi yumpunain thuRavaNaith
     thinpavasa nantharun thozhiladuk
          kinRamaya linpadun thuyaraRap ...... prapaiveesum

thaNdaikaLka linkalin kalinenak
     kiNkiNiki NinkiNin kiNinenath
          thaNkolusu dansilam pasaiyavut ...... pAivAki

santhathamum vanthirum parimaLap
     pangayapa thangaLen koduvinaic
          chanjalama langedum padiyarut ...... purivAyE

thoNdarkaLsa raNsaraN saraNenak
     kompukaLku kungukung kukumenath
          thunthumithi minthimin thiminenak ...... kuRumOsai

sunthrima Nanjeyum savuriyak
     kanthakuRa vanjithan karuvanath
          thungamalai yumpuran thamararuk ...... kidarkUrum

paNdarkaLpu yangaLum podipadak
     kaNdavapra saNdakun jariyezhiR
          paintharuva nampuran thakazheyiR ...... pudaisUzhum

panthivaru manthiseN pakamakiR
     chanthuseRi konRaithun Riyavanap
          panthaNaiyil vanthidum saravaNap ...... perumALE.

......... Meaning .........

keNdaikaL porum kaN mangaiyar malark koNdaikaL kulunga ninRu: The whores with eyes looking like keNdai fish stand there shaking their hair-bunch bedecked with flowers;

arukinil kenju pa(l)ludan kuzhainthu amaLiyil kodu pOy: staying close (to the suitors), in a hushed and seductive voice, showing all their teeth, they bring their suitors home to the bed;

vaN kentha podiyum punainthu uRa aNaiththu inpa vasanam tharum thozhil adukkinRa mayalin padum thuyar aRa: sprinkling aromatic powders on them, they hug tightly and indulge in pleasant talk and provocative action; saving me from falling into that pit of delusory passion,

prapai veesum thaNdaikaL kalinkalin kalin ena kiNkiNi kiNin kiNin ena: (kindly come) with the dazzling thaNdais on Your ankles making the sound "kalin kalin kalin", the kiNkiNis (another type of anklet) jingling "kiNkiNi kiNin kiNin",

thaN kolusudan silampu asaiya uL parivAki santhathamum vanthidum parimaLa pangaya pathangaL: and the gracious kolusu and silambu (yet another type of beaded anklet) reverberating, with Your hallowed and fragrant lotus feet which always appear before me reflecting Your compassion,

en kodu vinaic chanjala(m) malam kedumpadi aruL purivAyE: so that my past evil deeds, my anguish and the three slags (arrogance, karma and delusion) that haunt me are all annihilated!

thoNdarkaL saraN saraN saraN enak kompukaL kukum kukum kukum enath thunthumi thimin thimin thimin enak kuRu(ku)m Osai: As Your devotees prostrate at Your feet repeatedly saying "We surrender to You", the trumpets made the sound "gugum gugum gugum" and the drums approached with the sound "Dhimin Dhimin Dhimin",

sunthari maNam seyum savuriyak kantha: You wedded the beautiful damsel, DEvayAnai, Oh mighty KandhA!

kuRavanji thangu aru vanath thunga malaiyum puranthu amararukku idar kUrum paNdarkaL puyangaLum podipadak kaNdava: You protected the impeccable Mount VaLLimalai which had the unique millet field, the abode of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, and severed the shoulders of the mischievous demons who harassed the celestials, Oh Lord!

prasaNda kunjari ezhil paintharu vanam puranthu: You also protected the celestial land having the beautiful forest of fertile kaRpaga trees where the great damsel, DEvayAnai, grew up;

akazh eyil pudai sUzhum panthi varu manthi seNpakam akil santhu seRi konRai thunRiya vana: Around this town, there are water barricades, with near-by walls, and groves in which monkeys line up and where trees of the species of shaNbagam, akil, sandal and dense kondRai (Indian laburnum) abound;

panthaNaiyil vanthidum saravaNap perumALE.: this town is ThiruppanthaNainallUr*, which is Your abode, Oh SarvaNA, the Great One!


* This town is 8 miles northeast of ThiruvidaimarudhUr Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 854 keNdaigaL porum - thiruppandhaNai nallUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]