திருப்புகழ் 779 உரத்துறை போத  (வைத்தீசுரன் கோயில்)
Thiruppugazh 779 uraththuRaibOdha  (vaiththeeswaran kOyil)
Thiruppugazh - 779 uraththuRaibOdha - vaiththeeswarankOyilSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தன தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

உரத்துறை போதத் ...... தனியான

உனைச்சிறி தோதத் ...... தெரியாது

மரத்துறை போலுற் ...... றடியேனும்

மலத்திருள் மூடிக் ...... கெடலாமோ

பரத்துறை சீலத் ...... தவர்வாழ்வே

பணித்தடி வாழ்வுற் ...... றருள்வோனே

வரத்துறை நீதர்க் ...... கொருசேயே

வயித்திய நாதப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உரத்துறை போதத் தனியான ... உறுதி வாய்ந்த ஞானத்தின்
தனிப்பொருளான

உனைச்சிறிதோதத் தெரியாது ... உன்னைச் சிறிதளவேனும்
போற்றத் தெரியாமல்

மரத்துறை போலுற்று அடியேனும் ... மரக்கட்டை போன்று
இருந்து அடியேனும்

மலத்திருள் மூடிக் கெடலாமோ ... ஆணவம், கன்மம், மாயை
என்ற மும்மலங்களும் இருள் போல் என் மனத்தை மூடி நான்
கெட்டுப்போகலாமோ?

பரத்துறை சீலத்தவர் வாழ்வே ... மேலான நிலையிலுள்ள புனித
வாழ்க்கையர்களின் செல்வமே,

பணித்தடி வாழ்வுற்று அருள்வோனே ... உன் திருவடியில்
பணிவித்து வாழ்வு பெற அருள்வோனே,

வரத்துறை நீதர்க்கு ஒருசேயே ... வரம் தருவதே தன் நீதியாகக்
கொண்ட சிவனாரின் ஒப்பற்ற சேயே,

வயித்திய நாதப் பெருமாளே. ... வைத்தீசுரன்கோயில் நாதனாம்
சிவனுக்குப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.883  pg 2.884 
 WIKI_urai Song number: 783 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam

Song 779 - uraththuRai bOdha (vaitheeswaran kOyil)

uraththuRai bOdhath ...... thaniyAna
     unaichchiRi dhOdhath ...... theriyAdhu

maraththuRai pOlutr ...... adiyEnum
     malath iruL mUdik ...... kedalAmO

paraththuRai seelath ...... thavarvAzhvE
     paNiththadi vAzhvutr ...... aruLvOnE

varaththuRai neethark ...... orusEyE
     vayidhdhiya nAthap ...... perumALE.

......... Meaning .........

uraththuRai bOdhath thaniyAna: That which is unique, strong and an entity of knowledge

unaichchiRi dhOdhath theriyAdhu: is nothing but You; but I did not know to worship You even a little.

maraththuRai pOlutr adiyEnum: I simply stood there as a dumb wood from the tree.

malath iruL mUdik kedalAmO: Why was my mind corrupted by darkness from the three vices, namely haughtiness, karma and delusion?

paraththuRai seelath thavarvAzhvE: You are the treasure of the virtuous, pious and wise people leading venerable lives!

paNiththadi vAzhvutr aruLvOnE: You have to command me with grace to serve Your holy feet.

varaththuRai neethark orusEyE: You are the unique son of SivA whose way is always to grant boons!

vayidhdhiya nAthap perumALE.: You are the Master of the Lord at Vaiththeeswaran KOyil, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 779 uraththuRai bOdha - vaiththeeswaran kOyil

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]