திருப்புகழ் 595 மெய்ச் சார்வு அற்றே  (திருச்செங்கோடு)
Thiruppugazh 595 meychchArvuatRE  (thiruchchengkodu)
Thiruppugazh - 595 meychchArvuatRE - thiruchchengkoduSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
     தத்தா தத்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

மெய்ச்சார் வற்றே பொய்ச்சார் வுற்றே
     நிச்சார் துற்பப் ...... பவவேலை

விட்டே றிப்போ கொட்டா மற்றே
     மட்டே யத்தத் ...... தையர்மேலே

பிச்சா யுச்சா கிப்போ ரெய்த்தார்
     பத்தார் விற்பொற் ...... கழல்பேணிப்

பிற்பால் பட்டே நற்பால் பெற்றார்
     முற்பா லைக்கற் ...... பகமேதான்

செச்சா லிச்சா லத்தே றிச்சே
     லுற்றா ணித்துப் ...... பொழிலேறுஞ்

செக்கோ டைக்கோ டுக்கே நிற்பாய்
     நித்தா செக்கர்க் ...... கதிரேனல்

முச்சா லிச்சா லித்தாள் வெற்பாள்
     முத்தார் வெட்சிப் ...... புயவேளே

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா
     முத்தா முத்திப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மெய்ச் சார்வு அற்றே பொய்ச் சார்வு உற்றே ... உண்மையான
புகலிடத்தை விட்டுவிட்டு, பொய்யான துணையைப் பற்றிக்கொண்டு,

நிச்சார் துற்பப் பவ வேலை விட்டேறிப் போக ஒட்டாமல் ...
நிச்சயமாக நிறைந்த துன்பமே உள்ள பிறப்பு என்னும் கடலைத் தாண்டி
கரை ஏறிப் போக முடியாதபடி,

தே(ன்) மட்டே அத் தத்தையர் மேலே பிச்சாய் உச்சாகிப்
போர் எய்த்தார்
... தேன்கூட இவர்கள் சொல்லுக்கு இனிமை குறைந்தது
என்று சொல்லத்தக்க அந்தக் கிளி போன்ற பொது மகளிரின் மீது காம
வெறி முற்றிப்போய் கலவிப் போரில் இளைத்தவர்கள்,

பத்தார் விற்பொற் கழல்பேணிப் பிற்பால் பட்டே நற்பால்
பெற்றார்முன்
... பிற்பாடு, உனது பக்தர்களின் அழகிய,
ஒளி பொருந்திய திருவடிகளைப் பணிந்து, அந்த நல்ல தொண்டால்
தகுதியான நல்ல வழியில் நின்று நற் குணங்களைப் பெற்றவர்களாக
மாறும் போது அவர்களுக்கு

பாலைக் கற்பகமே தான் ... நீ பாலைவனத்தில் கிடைத்த தெய்வ
விருட்சமாகிய கற்பகமாகத் திகழ்வாய்.

செச் சாலிச் சாலத் தேறிச் சேல் உற்று ஆணித்துப்
பொழிலேறும்
... செம்மையான நெற்கதிர் கூட்டத்தில் ஏறிச் சேல்
மீன்கள் அருகிலுள்ள சோலையில் போய்ச் சேரும்

செக்கோடைக் கோடுக்கே நிற்பாய் நித்தா ... திருச்செங்கோட்டு*
மலை உச்சியில் நிற்பவனே, என்றும் அழியாது இருப்பவனே,

செக்கர்க் கதிர் ஏனல் முச்சாலிச் சாலித் தாள் வெற்பாள்
முத்து ஆர் வெட்சிப் புயவேளே
... சிவந்த கதிர் கொண்ட
தினைப்பயிர் மூன்று போகம் விளையும் நெல்வயலின் அடித் தண்டுகள்
கொண்ட வள்ளிமலைக்கு உரியவளாகிய வள்ளியின் முத்துமாலை
நிறைந்துள்ளதும், வெட்சிமாலை அணிந்ததுமான புயங்களை உடைய
செவ்வேளே,

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா முத்தா முத்திப் பெருமாளே. ...
முத்துப் போல அருமை வாய்ந்தவனே, மூன்று வகையான** அக்கினி
வேள்விக்குத் தலைவனே, பரிசுத்தமானவனே, பற்று அற்றவனே, முக்தி
அளிக்கும் பெருமாளே.


* திருச்செங்கோடு சேலம் மாவட்டம் சங்கரிதுர்க்கம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து
6 மைல் தொலைவில் மலைமீது உள்ளது. மலை பாம்பின் உருவில் இருப்பதால்
நாகமலை என்றும், சிவந்து இருப்பதால் திருச்செங்கோடு என்றும் பெயர் பெற்றது.


'செங்கோடனைக் கண்டுதொழ நாலாயிரம் கண் படைத்திலனே அந்த நான்முகனே'
- என கந்தர் அலங்காரத்தில் சுவாமிகள் பாடியுள்ளார்.


** மூன்று வகையான அக்கினிகள் பின்வருமாறு:

     யாகவனீயம் - வேதத்தை வழங்கச் செய்வது.
     தக்ஷிணாக்கினி - தேவர்களுக்குக் காணிக்கை கொடுக்கச் செய்வது.
     காருகபத்தியம் - பூலோகத்தை ரக்ஷிக்கச் செய்வது.

... திருமுருகாற்றுப்படை.


இந்த முடிவுள்ள மற்ற 10 திருப்புகழ் பாடல்கள் பின்வருமாறு:

     341 - கொத்தார் பற் கால், 
     768 - கட்காமக்ரோத, 
     1116 - உற்பாதம் பூ, 
     1117 - எற்றா வற்றா, 
     1118 - செட்டாகத் தேனை, 
     1119 - பட்டு ஆடைக்கே, 
     1120 - பத்து ஏழு எட்டு, 
     1121 - பொற்கோ வைக்கே, 
     1122 - பொற் பூவை, 
     1123 - மெய்க்கூணைத் தேடி  ... என்று தொடங்கும் பாடல்கள்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.937  pg 1.938  pg 1.939  pg 1.940 
 WIKI_urai Song number: 377 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 595 - meych chArvu atRE (thiruchchengkOdu)

meycchAr vatRE poycchAr vutRE
     nicchAr thuRpap ...... pavavElai

vittE RippO kottA matRE
     mattE yaththath ...... thaiyarmElE

picchA yucchA kippO reyththAr
     paththAr viRpoR ...... kazhalpENip

piRpAl pattE naRpAl petRAr
     muRpA laikkaR ...... pakamEthAn

secchA licchA laththE RicchE
     lutRA Niththup ...... pozhilERum

sekkO daikkO dukkE niRpAy
     niththA sekkark ...... kathirEnal

mucchA licchA liththAL veRpAL
     muththAr vetchip ...... puyavELE

muththA muththee yaththA suththA
     muththA muththip ...... perumALE.

......... Meaning .........

meyc chArvu atRE poyc chArvu utRE: Giving up the pursuit of truth, one holds on to false support

nicchAr thuRpap pava vElai vittERip pOka ottAmal: and is unable to cross over the sea of birth which is full of certain miseries;

thE(n) mattE ath thaththaiyar mElE picchAy ucchAkip pOr eyththAr: those men who have become exhausted due to indulgence in carnal pleasure and excessive passion for the parrot-like whores whose speech, according to them, is sweeter than honey,

paththAr viRpoR kazhalpENip piRpAl pattE naRpAl petRArmun: later fall at the fine-looking and bright feet of Your devotees and, on account of that good service, they are transformed into virtuous men following the apt and righteous path; at that time,

pAlaik kaRpakamE thAn: You stand out (for them) as the Divine KaRpaga tree found in a desert, Oh Lord!

sec chAlic chAlath thERic chEl utRu ANiththup pozhilERum: The sEl fish in this place leap over the field of reddish paddy and reach the adjacent groves;

sekkOdaik kOdukkE niRpAy niththA: You stand at the peak of this place, ThiruchchengkOdu*; You are immortal, Oh Lord!

sekkark kathir Enal mucchAlic chAlith thAL veRpAL muththu Ar vetchip puyavELE: In the mount VaLLimalai which has the stems of the paddy in its fields, crop of reddish millet is harvested three times a year; She belongs to that VaLLimalai, and Your shoulders, wearing the vetchi garland, hug those of that VaLLi donning a pearl necklace, Oh reddish Lord!

muththA muththee yaththA suththA: You are like a rare pearl! You are the deity in charge of three kinds of holy fires**! You are impeccably pure!

muththA muththip perumALE.: You are totally detached! You are the only one that can grant us liberation, Oh Great One!


* ThiruchchengkOdu is in SAlem District of Tamil NAdu, 6 miles away from Sankaridurgam railway station. As the mount is reddish in colour, the name ThiruchchengkOdu -Red Hill- was given.


In Kandhar AlangkAram, Sri AruNagirinAthar sings about ChenkOdan (Murugan): to see His beauty, he wishes BrahmA, the Creator, had blessed him with 4,000 eyes!


** Three kinds of holy fires as per the ancient Tamil Text ThirumurugAtRuppadai:

     YAgavaneeyam - Fire for offering sacrifices to obtain the VEdAs;
     DakshinAgni - Fire for offering sacrifices to the celestials;
     Karukapathyam - Fire for offering sacrifices for the prosperity of the earth.


The following are 10 other songs from Thiruppugazh having the same last line as this:

     0341 - koththAr paR kAl, 
     0768 - katkAmakrOtha, 
     1116 - uRtpAtham pU, 
     1117 - etRA vatRA, 
     1118 - settAgath thEnai, 
     1119 - pattu AdaikkE, 
     1120 - paththu Ezhu ettu, 
     1121 - poRtkO vaikkE, 
     1122 - poRt pUvai    and
     1123 - meikkUNai thEdi. 

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 595 meych chArvu atRE - thiruchchengkodu

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]