திருப்புகழ் 204 இராவினிருள் போலும்  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 204 irAviniruLpOlum  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 204 irAviniruLpOlum - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனாதனன தானம் தனாதனன தானம்
     தனாதனன தானம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இராவினிருள் போலும் பராவுகுழ லாலும்
     இராமசர மாகும் ...... விழியாலும்

இராகமொழி யாலும் பொறாதமுலை யாலும்
     இராதஇடை யாலும் ...... இளைஞோர்நெஞ்

சராவியிரு போதும் பராவிவிழ வேவந்
     தடாதவிலை கூறும் ...... மடவாரன்

படாமலடி யேனுஞ் சுவாமியடி தேடும்
     அநாதிமொழி ஞானந் ...... தருவாயே

குராவினிழல் மேவுங் குமாரனென நாளுங்
     குலாவியினி தோதன் ...... பினர்வாழ்வே

குணாலமிடு சூரன் பணாமுடிக டோறுங்
     குடாவியிட வேலங் ...... கெறிவோனே

துராலுமிகு தீமுன் பிராதவகை போலுந்
     தொடாமல்வினை யோடும் ...... படிநூறுஞ்

சுபானமுறு ஞானந் தபோதனர்கள் சேருஞ்
     சுவாமிமலை வாழும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இராவினிருள் போலும் பராவுகுழலாலும் ... இரவின் இருட்டைப்
போல் பரவி கருத்த கூந்தலினாலும்,

இராமசர மாகும் விழியாலும் ... ராமனுடைய அம்பைப் போன்ற
கூர்மையான கண்களாலும்,

இராகமொழியாலும் ... இசை நிரம்பிய வார்த்தைகளாலும்,

பொறாதமுலையாலும் ... பாரமான மார்பகங்களாலும்,

இராதஇடையாலும் ... இடுப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ
என்னும்படியான மெல்லிய இடையாலும்,

இளைஞோர்நெஞ்சராவி ... இளம் ஆண்களின் இதயத்தை ரம்பம்
போல் அறுத்து,

இரு போதும் பராவிவிழ வேவந்து ... காலையும் மாலையும்
அவர்கள் தங்களைத் துதிசெய்து வீழ்த்துமாறு வந்து,

அடாதவிலை கூறும் மடவார் ... தகாதபடி அதிகமாக விலையைக்
கூறி பேரம்செய்யும் விலைமகளிரின்

அன்பு அடாமல் அடியேனுஞ் சுவாமியடி தேடும் ... ஆசையின்
பிடியில் அகப்படாமல், அடியேனும் கடவுளாகிய உனது திருவடிகளைத்
தேடும்

அநாதிமொழி ஞானந் தருவாயே ... ஆதியே இல்லாத
ஞானமொழியை நீ எனக்குத் தந்தருள்வாயாக.

குராவின் நிழல் மேவுங் குமாரனென ... (திருவிடைக்கழியிலுள்ள)
குராமரத்தின் நிழலின்கீழ் அமர்ந்துள்ள குமாரக்கடவுளே என்று

நாளுங் குலாவியினிது ஓது அன்பினர்வாழ்வே ... தினந்தோறும்
அன்புற்று அன்போடு துதிக்கும் அடியார்களின் நிதியே,

குணாலமிடு சூரன் பணாமுடிகள் தோறும் ... வீராவேசக்
கூக்குரலிடும் சூரனின் பருத்த முடிகள் யாவும்

குடாவியிட வேல் அங்கு எறிவோனே ... குடைந்தெடுத்து
வளைத்த வேலை அவ்விடத்தில் செலுத்தியவனே,

துராலும் மிகு தீமுன்பு இராதவகை போலும் ... காய்ந்த
செத்தையும் மிகுத்து எரியும் நெருப்பின் முன்பு ஒன்றுமே இல்லாது
வெந்து போகும் வகைபோல,

தொடாமல்வினை யோடும் படிநூறும் ... தம்மை அணுகாது
விலகிப்போகும்படி வினைகளைப் பொடிபடச் செய்யும்

சுபானமுறு ஞானந் தபோதனர்கள் சேரும் ... நல்வழிகளையே
உட்கொள்ளும் ஞானத் தவசீலர்கள் சேர்ந்துள்ள

சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே. ... சுவாமிமலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.489  pg 1.490  pg 1.491  pg 1.492 
 WIKI_urai Song number: 201 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 204 - irAviniruL pOlum (SwAmimalai)

irAviniruL pOlum parAvukuzha lAlum
     irAmasara mAkum ...... vizhiyAlum

irAkamozhi yAlum poRAthamulai yAlum
     irAthaidai yAlum ...... iLainjOrnenj

carAviyiru pOthum parAvivizha vEvan
     thadAthavilai kURum ...... madavAran

padAmaladi yEnum suvAmiyadi thEdum
     anAthimozhi njAnam ...... tharuvAyE

kurAvinizhal mEvum kumAranena nALum
     kulAviyini thOthan ...... pinarvAzhvE

kuNAlamidu sUran paNAmudika dORum
     kudAviyida vElang ...... keRivOnE

thurAlumiku theemun pirAthavakai pOlum
     thodAmalvinai yOdum ...... padinURum

supAnamuRu njAnan thapOthanarkaL sErum
     suvAmimalai vAzhum ...... perumALE.

......... Meaning .........

irAviniruL pOlum parAvukuzha lAlum: With their hair black like the pitch dark night,

irAmasara mAkum vizhiyAlum: their eyes sharp as the arrows of Rama,

irAkamozhi yAlum poRAthamulai yAlum: their musical voice, their heavy bosoms,

irAthaidai yAlum iLainjOrnenjarAvi: and their waistline so thin as if the waist does not exist for them, (those whores) torment the hearts of the youth like a rasping saw;

iru pOthum parAvivizha vEvanthu: both in the morning and in the evening, these men spread around the women and fall for them;

adAthavilai kURum madavAr: and they demand exorbitant price for their services.

anpadAmaladi yEnum suvAmiyadi thEdum: I do not want to be victimised by lust for them. Instead, I am seeking the feet of the Lord,

anAthimozhi njAnam tharuvAyE: which feet symbolise the true knowledge without origin. Kindly bless me with that knowledge.

kurAvinizhal mEvum kumAranena nALum kulAviyini thOthanpinar vAzhvE: You are the Treasure of those loving devotees who praise You daily saying "Oh Kumara, You are seated under the shade of KurA Tree (at Thiruvidaikkazhi)!"

kuNAlamidu sUran paNAmudika dORrum: The huge heads of the haughty and loud-mouthed demon, SUran,

kudAviyida vElang keRivOnE: were pierced and shattered by the Spear wielded by You!

thurAlumiku theemun pirAthavakai pOlum: Like the dry leaves placed in intense fire are completely burnt down,

thodAmalvinai yOdum padinURum supAnamuRu njAnan thapOthanarkaL sErum: the karmas flee away from the wise sages, leaving them unscathed; these sages have imbibed good virtues and assemble in

suvAmimalai vAzhum perumALE.: SwAmimalai, which is Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 204 irAviniruL pOlum - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]