திருப்புகழ் 157 சிறு பறையும்  (பழநி)
Thiruppugazh 157 siRupaRaiyum  (pazhani)
Thiruppugazh - 157 siRupaRaiyum - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனனதன தத்தத் தனத்ததன
     தனதனன தனனதன தத்தத் தனத்ததன
          தனதனன தனனதன தத்தத் தனத்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சிறுபறையு முரசுதுடி சத்தக் கணப்பறையு
     மொகுமொகென அதிரவுட னெட்டிப் பிடித்துமுடி
          சிறுகயிறு நெடிதுகொடு கட்டிட் டிழுக்கஇனி ...... யணுகாதே

சிலதமர்க ளுறவுகிளை கத்திப் பிதற்றியெடு
     சுடலைதனி லிடுகனலை யிட்டுக் கொளுத்துபுனல்
          திரைகடலில் முழுகெனவு ரைக்கப் படிக்குடிலை ...... யொழியாதே

மறைமுறையி னிறுதிநிலை முத்திக் கிசைத்தபடி
     உடலுயிர்கள் கரணவெளி பட்டுக் குணத்திரயம்
          வழிபடவும் நினதடிமை யிச்சைப் படுத்துவது ...... மொருநாளே

வருதுரக மயில்மணிகள் சத்திக்க நிர்த்தமிட
     ஒருபதுட னிருபுயமு மட்டுத் தொடைக்கிசைய
          மனமகிழ இனியமொழி செப்பிச் சிவத்தபத ...... மருள்வாயே

நறையிதழி யறுகுபல புட்பத் திரட்களொடு
     சிறுபிறையு மரவுமெழி லப்புத் திருத்தலையி
          னளினமுற அணிசடையர் மெச்சிப் ப்ரியப்படவு ...... மயிலேறி

நவநதிகள் குமுகுமென வெற்புத் திரட்சுழல
     அகிலமுத லெழுபுவன மெத்தத் திடுக்கிடவும்
          நவமணிகள் உரகனுடல் கக்கத் துரத்திவரு ...... முருகோனே

குறவர்முனை கெடமனது வெட்கப் படக்குடிலில்
     மலையிலெழு தினையிதணில் வைத்துச் சிறுக்கியிரு
          குவிமுலையு மணியிடையு மெச்சிப் புணர்ச்சிசெயு ...... மணவாளா

குறுமுநிவ னிருபொழுதும் அர்ச்சித்து முத்திபெற
     அறிவுநெறி தவநிலைகள் செப்புத் தமிழ்க்கினிய
          குருகுமர பழநிவளர் வெற்புத் தனிற்றிகழு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சிறு பறையும் முரசு துடி சத்தக் கணப் பறையும் ... சிறிய
பறையும், முரசும், உடுக்கையும், ஒலிக்கின்ற கூட்டமான பறைகளும்,

மொகு மொகு என அதிர உடன் எட்டிப் பிடித்து ... மொகு
மொகு என்ற பெரும் சப்தத்துடன் முழங்க, உடனே யம தூதர்கள்
எட்டிப் பிடித்து,

முடி சிறு கயிறு நெடிது கொடு கட்டிட்டு இழுக்க ... (தலை)
முடியைச் சிறிய பாசக் கயிற்றால் நெடு நேரம் கட்டி இழுக்கவும்,

இனி அணுகாதே சில தமர்கள் உறவு கிளை கத்திப் பிதற்றி ...
இனி அவர் பிழைக்க மாட்டார் என்று கருதி தூரத்தில் இருந்தே சில
உறவினர்கள், சுற்றம் மிகுந்த உடன்பிறந்தார்கள் கூச்சலிட்டு
அலறி அழுது,

எடு சுடலை தனில் இடு கனலை இட்டுக் கொளுத்து புனல்
திரை கடலில் முழுகு என உரைக்கப்படி குடிலை ஒழியாதே
...
(உடலை) எடுத்துக்கொண்டு போய் சுடுகாட்டில் (கிரமப்படி) வைக்க
வேண்டிய தீயை வைத்துக் கொளுத்திய பின்னர், (நீங்கும் முன்பு)
நீரில் அலை வீசும் கடலில் முழுகுங்கள் எனச் சொல்லும்படிக்குள்ள
இந்த நிலையற்ற உடலை எடுக்கும் பிறப்பு என்பது ஒருநாளும்
நீங்காதோ?

மறை முறையின் இறுதி நிலை முத்திக்கு இசைத்தபடி ...
வேத நூல்களில் முடிவாகச் சொல்லப்பட்ட நிலையாகிய முக்தி
பெறுதற்குச் சொல்லிய வழிப்படி,

உடல் உயிர்கள் கரண வெளி பட்டுக் குணத் திரயம்
வழிபடவும்
... உடலும் உயிர்களும் (மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்
என்ற) அந்தக்கரணங்களும் பர வெளியில் சம்பந்தப்பட்டு, (அதனால்
சத்வ, ராஜ , தாம மாகிய) முக்குணங்களும் வழிபட்டு ஒழுக,

நினது அடிமை இச்சைப் படுத்துவதும் ஒரு நாளே ... உன்
அடிமையாகிய எனக்கு உன் மீது இச்சை வருமாறு என்னை
ஆண்டருளும் ஒரு நாளும் கிடைக்குமோ?

வரு துரக மயில் மணிகள் சத்திக்க நிர்த்தமிட ... நீ ஏறி வரும்
குதிரையாகிய மயிலின் மணிகள் சத்தம் செய்ய நடனம் ஆடும்படி,

ஒரு பதுடன் இரு புயமும் மட்டுத் தொடைக்கு இசைய ...
பன்னிரு புயங்களும் தேன் ஒழுகும் மாலைக்குப் பொருந்தி விளங்க,

மனம் மகிழ இனிய மொழி செப்பிச் சிவத்த பதம்
அருள்வாயே
... மனம் மகிழுமாறு இனிய உபதேச மொழியைக் கூறி,
உனது சிவந்த திருவடியை அருள்வாயே.

நறை இதழி அறுகு பல புட்பத் திரட்களொடு சிறு பிறையும்
அரவும் எழில் அப்புத் திரு தலையில்
... வாசனையுள்ள கொன்றை
மலரையும், அறுகம் புல்லையும், பலவகையான மலர்க் குவியல்களையும்,
பிறைச் சந்திரனையும், பாம்பையும், அழகிய கங்கை நதியையும்,
சிறந்த சென்னி மீது

நளினம் உற அணி சடையர் மெச்சிப் ப்ரியப்படவும் மயில்
ஏறி
... இனிது விளங்க அணிந்துள்ள சடையராகிய சிவபெருமான்
புகழ்ந்து விரும்பப்பட மயிலில் ஏறி,

நவ நதிகள் குமு குமு என வெற்புத் திரள் சுழல ... ஒன்பது
நதிகளும்* குமுகுமு என்று கலங்கவும், மலைக் கூட்டங்கள்
சுழற்சி உறவும்,

அகில முதல் எழு புவனம் மெத்தத் திடுக்கிடவும் ... பூலோகம்
முதலான ஏழு உலகங்களும் மிகவும் திடுக்கிடவும்,

நவ மணிகள் உரகன் உடல் கக்கத் துரத்தி வரும்
முருகோனே
... பாம்பின் உடலினின்று ஒன்பது** மணிகள்
வெளிப்படவும், அசுரர்களைத் துரத்தி வரும் முருகனே,

குறவர் முனை கெட மனது வெட்கப் பட ... குறவர்களுடைய
வெறுப்பு அழியவும், மனது வெட்கப்படவும்,

குடிலில் மலையில் எழு தினை இதணில் வைத்து
சிறுக்கி
... குடிசையிலும், மலையின் கண் உள்ள தினைப்
புனத்துப் பரணிலும் இருந்த சிறு பெண்ணாகிய வள்ளியின்

இரு குவி முலையும் அணி இடையும் மெச்சிப் புணர்ச்சி
செயு மணவாளா
... இரண்டு குவிந்த மார்பகங்களையும்,
அழகிய இடையையும் பாராட்டி அவளை மணந்த கணவனே,

குறு முனிவன் இரு பொழுதும் அர்ச்சித்து முத்தி பெற ...
குட்டை வடிவனராகிய அகத்திய முனிவர் காலை மாலை இரு
போதிலும் அர்ச்சனை செய்து முக்தி அடையும்படி

அறிவு நெறி தவ நிலைகள் செப்பு ... அவருக்கு ஞான
மார்க்கத்தையும், தவ ஒழுக்கங்களையும் சொல்லிய,

தமிழ்க்கு இனிய குரு குமர பழநி வளர் வெற்புத் தனில்
திகழும் பெருமாளே.
... தமிழுக்கு இனிய குருவே, குமரனே,
பழனியில் உள்ள அருள் வளர்கின்ற மலையில் விளங்கும்
பெருமாளே.


* ஒன்பது நதிகள்:

கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதை, சிந்து, கோதாவரி,
காவேரி, சோணை, துங்கபத்திரை.


* ஒன்பது மணிகள்:

வைரம், வைடூர்யம், முத்து, பவளம், நீலம், மரகதம், கோமேதகம், புஷ்பராகம், மாணிக்கம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.356  pg 1.357  pg 1.358  pg 1.359 
 WIKI_urai Song number: 147 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 157 - siRu paRaiyum (pazhani)

siRupaRaiyu murasuthudi saththak kaNappaRaiyu
     mokumokena athiravuda nettip pidiththumudi
          siRukayiRu nedithukodu kattit tizhukkaini ...... yaNukAthE

silathamarka LuRavukiLai kaththip pithatRiyedu
     sudalaithani lidukanalai yittuk koLuththupunal
          thiraikadalil muzhukenavu raikkap padikkudilai ...... yozhiyAthE

maRaimuRaiyi niRuthinilai muththik kisaiththapadi
     udaluyirkaL karaNaveLi pattuk kuNaththirayam
          vazhipadavum ninathadimai yicchaip paduththuvathu ...... morunALE

varuthuraka mayilmaNikaL saththikka nirfththamida
     orupathuda nirupuyamu mattuth thodaikkisaiya
          manamakizha iniyamozhi seppic civaththapatha ...... maruLvAyE

naRaiyithazhi yaRukupala putpath thiratkaLodu
     siRupiRaiyu maravumezhi lapputh thiruththalaiyi
          naLinamuRa aNisadaiyar mecchip priyappadavu ...... mayilERi

navanathikaL kumukumena veRputh thiratcuzhala
     akilamutha lezhupuvana meththath thidukkidavum
          navamaNikaL urakanudal kakkath thuraththivaru ...... murukOnE

kuRavarmunai kedamanathu vetkap padakkudilil
     malaiyilezhu thinaiyithaNil vaiththuc ciRukkiyiru
          kuvimulaiyu maNiyidaiyu mecchip puNarcchiseyu ...... maNavALA

kuRumuniva nirupozhuthum arcchiththu muththipeRa
     aRivuneRi thavanilaikaL sepputh thamizhkkiniya
          gurukumara pazhanivaLar veRputh thanitRikazhu ...... perumALE.

......... Meaning .........

siRu paRaiyum murasu thudi saththak kaNap paRaiyum: The little drums, large drums, hand-drums and several other percussion instruments

moku moku ena athira udan ettip pidiththu: made a banging noise "mogu mogu" as the messengers of Yaman (God of Death) sprang to catch

mudi siRu kayiRu nedithu kodu kattittu izhukka: the hair and tying it with a short rope of bondage, began to pull it for a long time;

ini aNukAthE sila thamarkaL uRavu kiLai kaththip pithatRi: concluding that he had no chance of survival, some relatives stood at a distance while a few close relatives and siblings began to wail;

edu sudalai thanil idu kanalai ittuk koLuththu punal thirai kadalil muzhuku ena uraikkappadi kudilai ozhiyAthE: after the body was carried to the cremation ground and burnt down by consigning it to the ritualistic fire, people were urged to take a dip in the wavy sea (before dispersing); my mortal body being subject to such verbal dispensation, will there be no end at all to this kind of birth?

maRai muRaiyin iRuthi nilai muththikku isaiththapadi: According to the directions laid down decisively in the scriptures for attaining ultimate liberation,

udal uyirkaL karaNa veLi pattuk kuNath thirayam vazhipadavum: and in order that bodies, souls and the four inner states of instincts (namely, mind, intellect, will and egotism) all join with the Supreme Cosmos, and, (as a consequence) the three characteristics (namely, sathwa - tranquility, rajas - aggressiveness and thamas - lethargy) are guided to worship,

ninathu adimai icchaip paduththuvathum oru nALE: kindly make me, Your slave, yearn for You by taking control of me; will there be a day like that for me?

varu thuraka mayil maNikaL saththikka nirththamida: Making Your horse-like vehicle, the peacock, dance with its jewellery-beads jingling,

oru pathudan iru puyamum mattuth thodaikku isaiya: and with Your twelve shoulders prominently displaying the honey-oozing garlands,

manam makizha iniya mozhi seppic civaththa patham aruLvAyE: kindly elate me by preaching to me the sweet and true principle, granting Your reddish hallowed feet!

naRai ithazhi aRuku pala putpath thiratkaLodu siRu piRaiyum aravum ezhil apputh thiru thalaiyil naLinam uRa aNi sadaiyar: He adorns elegantly His great matted hair with fragrant kondRai (Indian laburnum) flowers, aRugam (cynodon) grass, heaps of many flowers, the crescent moon, the serpent and the beautiful river Gangai;

mecchip priyappadavum mayil ERi: that Lord SivA ardently praises You as You mount the peacock and fly

nava nathikaL kumu kumu ena veRputh thiraL suzhala: noisily stirring up the nine* famous rivers, making the clusters of mountains spin,

akila muthal ezhu puvanam meththath thidukkidavum: sending severe shock waves along the earth and the seven worlds,

nava maNikaL urakan udal kakkath thuraththi varum murukOnE: making the serpents spew out the nine** precious gems and chasing all the demons, Oh MurugA!

kuRavar munai keda manathu vetkap pada: Destroying the hostility of the hunters and making them feel ashamed,

kudilil malaiyil ezhu thinai ithaNil vaiththuc ciRukki: You cornered the young belle, VaLLi, in her cottage and on the platform in the millet-field around the mountain

iru kuvi mulaiyum aNi idaiyum mecchip puNarcchi seyu maNavALA: and wedded her as her consort, praising her curved-in bosom and slender waist!

kuRu munivan iru pozhuthum arcchiththu muththi peRa: The dwarf-sage Agasthyar attained liberation by worshipping You everyday in the morning and in the evening;

aRivu neRi thava nilaikaL seppu: You guided him along the path to realisation and taught him the discipline of penance;

thamizhkku iniya guru kumara pazhani vaLar veRputh thanil thikazhum perumALE.: You are the sweet master of Tamil, Oh KumarA! You have Your abode in the grace-filled mountain of Pazhani, Oh Great One!


* The nine rivers:

Gangai, Yamunai, Saraswathi, Narmathai, Sindhu, GOthAvari, KAvEri, SONai and Thungapaththirai.


** The nine precious gems:

diamond, cat's eye, pearl, coral, blue sapphire, yellow sapphire, emerald, hessonite (GomEdhakam) and ruby.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 157 siRu paRaiyum - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]