திருப்புகழ் 153 கோல மதிவதனம்  (பழநி)
Thiruppugazh 153 kOlamadhivadhanam  (pazhani)
Thiruppugazh - 153 kOlamadhivadhanam - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தனதனன தான தனதனன
     தான தனதனன தான தனதனன
          தான தனதனன தான தனதனன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கோல மதிவதனம் வேர்வு தரஅளக
     பாரம் நெகிழவிழி வேல்கள் சுழலநுவல்
          கோவை யிதழ்வெளிற வாய்மை பதறியிள ...... முகையான

கோக னகவுபய மேரு முலையசைய
     நூலி னிடைதுவள வீறு பறவைவகை
          கூற யினியகள மோல மிடவளைகள் ...... கரமீதே

காலி னணிகனக நூபு ரமுமொலிக
     ளோல மிடஅதிக போக மதுமருவு
          காலை வெகுசரச லீலை யளவுசெயு ...... மடமானார்

காதல் புரியுமநு போக நதியினிடை
     வீழு கினுமடிமை மோச மறவுனது
          காமர் கழலிணைக ளான தொருசிறிது ...... மறவேனே

ஞால முழுதுமம ரோர்கள் புரியுமிக
     லாக வருமவுணர் சேர வுததியிடை
          நாச முறஅமர்செய் வீர தரகுமர ...... முருகோனே

நாடி யொருகுறமின் மேவு தினைசெய்புன
     மீதி லியலகல்கல் நீழ லிடைநிலவி
          நாணம் வரவிரக மோது மொருசதுர ...... புரிவேலா

மேலை யமரர்தொழு மானை முகரரனை
     யோடி வலம்வருமுன் மோது திரைமகர
          வேலை யுலகைவல மாக வருதுரக ...... மயில்வீரா

வீறு கலிசைவரு சேவ கனதிதய
     மேவு முதல்வவயல் வாவி புடைமருவு
          வீரை வருபழநி ஞான மலையில்வளர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கோல மதி வதனம் வேர்வு தர அளக பாரம் நெகிழ விழி
வேல்கள் சுழல நுவல் கோவை இதழ் வெளிற வாய்மை பதறி
...
அழகிய சந்திரனை ஒத்த முகம் வேர்வை அடையவும், கூந்தலின் கட்டு
அவிழவும், கண்களாகிய வேல்கள் சுழலவும், உவமை கூறப்படும்
கொவ்வைக் கனி போன்ற இதழ் வெளுக்கவும், சொற்கள் பதறவும்,

இள முகையான கோகனக உபய மேரு முலை அசைய
நூலின் இடை துவள வீறு பறவை வகை கூற இனிய களம்
ஓலம் இட வளைகள் கரம் மீதே காலின் அணி கனக நூபுரம்
ஒலிகள் ஓலமிட
... இளமையான மொட்டு நிலையில் இருக்கும்
தாமரை ஒத்த இரண்டு மேருமலை போன்று உயர்ந்த மார்பகங்கள்
அசையவும், நூல் போன்ற இடை துவளவும், விளங்கும் கிளி, புறா
முதலிய பறவைகள் வகைகளின் குரல் போல் இனிமை உடைய
கண்டத்தின் இன்சொல் வெளிப்படவும், கைகளில் வளையல்கள்
ஒலி செய்யவும், காலில் அணிந்துள்ள பொன்னாலாகிய சிலம்பின்
ஒலிகள் சப்திக்கவும்,

அதிக போகம் அது மருவு காலை வெகு சரச லீலை அளவு
செயும் மடமானார் காதல் புரியும் அனுபோக நதியின் இடை
வீழுகினும்
... அதிக போகத்தை அனுபவிக்கும் போது பலவித காம
லீலைகளை (பெற்ற பொருளுக்குத்) தக்கவாறு அளந்து செய்யும்
அழகிய பொது மகளிர் மீது காதல் புரிகின்ற அநுபோகம் என்னும்
ஆற்று வெள்ளத்தின் இடையே விழுந்தாலும்,

அடிமை மோசம் அற உனது காமர் கழல் இணைகள் ஆனது
ஒரு சிறிதும் மறவேனே
... அடிமையாகிய நான் சிறிதும் (அந்த
வெள்ளத்திலே) அழிவின்றி உன்னுடைய அழகிய திருவடிகளை
ஒரு சிறிதும் மறக்க மாட்டேன்.

ஞால முழுதும் அமரோர்கள் புரியும் இகலாக வரும் அவுணர்
சேர உததி இடை நாசம் உற அமர் செய் வீரதர குமர
முருகோனே
... உலக முழுவதும் தேவர்களுடன் போர் செய்யும்படி
பகையாக வந்த அசுரர்கள் யாவரும் ஒருமிக்க கடலில் அழியும்படி
போர் செய்த வீரத்தை உடையவனே, குமரனே, முருகோனே,

நாடி ஒரு குறமின் மேவு தினை செய் புன மீதில் இயல் அகல்
கல் நீழல் இடை நிலவி நாணம் வர விரகம் ஓதும் ஒரு சதுர
புரி வேலா
... தேடிச் சென்று ஒரு குறப் பெண் இருந்த தினை வளரும்
புனம் மீது, ஒழுங்கு மிக்க மலைப் பாறையின் நிழலில இருந்துகொண்டு,
(அந்த வள்ளிக்கு) வெட்கம் உண்டாக ஆசை மொழிகளைக் கூறி,
ஒப்பற்ற சாமர்த்தியச் செயல்களை புரிந்த வேலாயுதனே,

மேலை அமரர் தொழும் ஆனை முகர் அரனை ஓடி வலம் வரு
முன் மோது திரை மகர வேலை உலகை வலமாக வரு துரக
மயில் வீரா
... விண்ணுலகத்தில் தேவர்கள் தொழும் யானைமுகக்
கடவுளாகிய விநாயகர் சிவபெருமானை ஓடி வலம் வரும் முன்பே,
மோதுகின்ற அலைகளையும் மகர மீன்களையும் உடைய கடல் சூழ்ந்த
உலகை வலம் வந்த குதிரை போன்ற மயிலை உடைய வீரனே,

வீறு கலிசை வரு சேவகனது* இதயம் மேவும் முதல்வ ...
விளங்குகின்ற கலிசை என்னும் பதியில் வாழ்கின்ற சேவகனுடைய
மனத்தில் வீற்றிருக்கும் முதல்வனே,

வயல் வாவி புடை மருவு வீரை வரு பழநி ஞான மலையில்
வளர் பெருமாளே.
... வயல்களும் குளங்களும் பக்கங்களில்
பொருந்தியுள்ள வீரை என்னும் தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளவனும்,
பழனியாகிய ஞான மலையில் வீற்றிருப்பவனுமான பெருமாளே.


* மனிதர்களைப் புகழ்ந்து பாடாத அருணகிரிநாதர் அபூர்வமாகப் பாடிய
சிலரில் கலிசைச் சேவகனார் ஒருவர். இவர் அருணகிரியாரின் நண்பர்,
முருக பக்தர், வீரைநகரில் பழநி ஆண்டவரை எழுந்தருளப் புரிந்தவர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.298  pg 1.299  pg 1.300  pg 1.301 
 WIKI_urai Song number: 119 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 153 - kOla madhivadhanam (pazhani)

kOla mathivathanam vErvu tharaaLaka
     pAram nekizhavizhi vElkaL suzhalanuval
          kOvai yithazhveLiRa vAymai pathaRiyiLa ...... mukaiyAna

kOka nakavupaya mEru mulaiyasaiya
     nUli nidaithuvaLa veeRu paRavaivakai
          kURa yiniyakaLa mOla midavaLaikaL ...... karameethE

kAli naNikanaka nUpu ramumolika
     LOla midaathika pOka mathumaruvu
          kAlai vekusarasa leelai yaLavuseyu ...... madamAnAr

kAthal puriyumanu pOka nathiyinidai
     veezhu kinumadimai mOsa maRavunathu
          kAmar kazhaliNaika LAna thorusiRithu ...... maRavEnE

njAla muzhuthumama rOrkaL puriyumika
     lAka varumavuNar sEra vuthathiyidai
          nAsa muRaamarsey veera tharakumara ...... murukOnE

nAdi yorukuRamin mEvu thinaiseypuna
     meethi liyalakalkal neezha lidainilavi
          nANam varaviraka mOthu morusathura ...... purivElA

mElai yamararthozhu mAnai mukararanai
     yOdi valamvarumun mOthu thiraimakara
          vElai yulakaivala mAka varuthuraka ...... mayilveerA

veeRu kalisaivaru sEva kanathithaya
     mEvu muthalvavayal vAvi pudaimaruvu
          veerai varupazhani njAna malaiyilvaLar ...... perumALE.

......... Meaning .........

kOla mathi vathanam vErvu thara aLaka pAram nekizha vizhi vElkaL suzhala nuval kOvai ithazh veLiRa vAymai pathaRi: Their moon-like face covered with perspiration, their tufted hair loosening and becoming dishevelled, their spear-like eyes rolling, their reddish lips, usually looking like kovvai fruit, becoming pale, their speech sounding incoherent,

iLa mukaiyAna kOkanaka upaya mEru mulai asaiya nUlin idai thuvaLa veeRu paRavai vakai kURa iniya kaLam Olam ida vaLaikaL karam meethE kAlin aNi kanaka nUpuram olikaL Olamida: their youthful bud-like bosom, looking like blossoming lotus and twin peaks of Mount MEru, shaking, their thread-like slender waist going limp, their throat letting out sweet crooning sounds of distinguished birds like the parrot and the pigeon, the bangles in their arms jingling and the golden anklets in their legs making a rattling sound,

athika pOkam athu maruvu kAlai veku sarasa leelai aLavu seyum madamAnAr kAthal puriyum anupOka nathiyin idai veezhukinum: these beautiful whores perform many an act of passion during their love-making, while they dispense pleasure commensurate with the money they have received; although I fall into the flood of such loving experience,

adimai mOsam aRa unathu kAmar kazhal iNaikaL Anathu oru siRithum maRavEnE: this slave, namely myself, will never be destroyed (by that flood) in the least nor will I ever forget Your hallowed feet, Oh Lord!

njAla muzhuthum amarOrkaL puriyum ikalAka varum avuNar sEra uthathi idai nAsam uRa amar sey veerathara kumara murukOnE: They fought throughout the world bearing a grudge against the celestials; those demons were completely destroyed in the sea when You battled with them, Oh Valorous KumarA, Oh MurugA!

nAdi oru kuRamin mEvu thinai sey puna meethil iyal akal kal neezhal idai nilavi nANam vara virakam Othum oru sathura puri vElA: Seeking the company of a damsel of the KuRavAs who lived in a field of millet, You cornered her under the shade of a neatly-shaped mountain-rock, spoke to her such highly provocative words that made her (VaLLi) shy and performed many a matchless and tantalising act, Oh Lord with the spear!

mElai amarar thozhum Anai mukar aranai Odi valam varu mun mOthu thirai makara vElai ulakai valamAka varu thuraka mayil veerA: Even before Lord VinAyagA, who is worshipped by the celestials in the sky, could circumambulate Lord SivA, You flew around the entire world, encircled by seas with lashing waves and makara fish, mounting Your horse-like vehicle, the Peacock, Oh Valorous Lord!

veeRu kalisai varu sEvakanathu* ithayam mEvum muthalva: You are the Primary Deity residing in the heart of the King of the famous place, Kalisai*, Oh Lord!

vayal vAvi pudai maruvu veerai varu pazhani njAna malaiyil vaLar perumALE.: You are seated in Veerai, a place surrounded by paddy-fields and ponds; and You are also having an abode in Pazhani, Mountain of True Knowledge, Oh Great One!


* AruNagirinAthar seldom sings about human beings, an exception being the King of Kalisai, who was the poet's friend and a devotee of Murugan. This king established a shrine for the Lord of Pazhani in his town, Veerainagar.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 153 kOla madhivadhanam - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]