திருப்புகழ் 136 கலகக் கயல்விழி  (பழநி)
Thiruppugazh 136 kalagakkayalvizhi  (pazhani)
Thiruppugazh - 136 kalagakkayalvizhi - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனதன தானன தானன
     தனனத் தனதன தானன தானன
          தனனத் தனதன தானன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கலகக் கயல்விழி போர்செய வேள்படை
     நடுவிற் புடைவரு பாபிகள் கோபிகள்
          கனியக் கனியவு மேமொழி பேசிய ...... விலைமாதர்

கலவித் தொழினல மேயினி தாமென
     மனமிப் படிதின மேயுழ லாவகை
          கருணைப் படியெனை யாளவு மேயருள் ...... தரவேணும்

இலவுக் கிளையெனும் வாய்வளி நாயகி
     குழையத் தழுவிய மேன்மையி னாலுயர்
          இசைபெற் றருளிய காமுக னாகிய ...... வடிவோனே

இதமிக் கருமறை வேதிய ரானவர்
     புகலத் தயவுட னேயருள் மேன்மைகள்
          இசையத் தருமநு கூலவ சீகர ...... முதல்வோனே

நிலவைச் சடைமிசை யேபுனை காரணர்
     செவியிற் பிரணவ மோதிய தேசிக
          நிருதர்க் கொருபகை யாளியு மாகிய ...... சுடர்வேலா

நிமலக் குருபர ஆறிரு பார்வையும்
     அருளைத் தரஅடி யார்தமை நாடொறும்
          நிகரற் றவரென வேமகிழ் கூர்தரு ...... முரியோனே

பலவிற் கனிபணை மீறிய மாமர
     முருகிற் கனியுட னேநெடு வாளைகள்
          பரவித் தனியுதிர் சோலைகள் மேவிய ...... வகையாலே

பழனத் துழவர்க ளேரிட வேவிளை
     கழனிப் புரவுகள் போதவு மீறிய
          பழநிச் சிவகிரி மீதினி லேவளர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கலகக் கயல் விழி போர் செய வேள் படை நடுவில் புடை
வரு பாபிகள் கோபிகள்
... கலகத்தைத் தரும் மீன் போன்ற கண்கள்
போர் புரிய, மன்மதனுடைய சேனையாகிய பெண்கள் கூட்டத்தின்
நடுவிலும் பக்கங்களிலும் வரும் பாவிகளும், கோபத்தை உடையவர்களும்,

கனியக் கனியவுமே மொழி பேசிய விலைமாதர் ... இனிக்க
இனிக்கப் பேச்சுக்களைப் பேசுபவர்களும் ஆகிய வேசியருடன்

கலவித் தொழில் நலமே இனிது ஆம் என மனம் இப்படியே
தினமே உழலா வகை
... சேர்ந்திருக்கும் தொழிலே நன்மையானது,
இவ்வுலகில் இனிது என்று எனது மனம் இப்படி தினந்தோறும்
அலையாதவாறு,

கருணைப் படி எனை ஆளவுமே அருள் தர வேணும் ... உனது
கருணை வழியே என்னை ஆண்டு அருள் புரிவாயாக.

இலவுக் கிளை எனும் வாய் வ(ள்)ளி நாயகி குழையத் தழுவிய
மேன்மையினால்
... இலவ மலருக்கு உறவு என்னும்படி சிவந்த
அதரத்தை உடைய வள்ளி நாயகி உள்ளம் குழையுமாறு மனம்
உருகித் தழுவிய சிறப்பினால்,

உயர் இசை பெற்று அருளிய காமுகனாகிய வடிவோனே ...
உயர்ந்த புகழைப் பெற்று உயிர்களுக்கு அருள் புரிந்த காதலன்
என வேடம் கொண்ட அழகனே,

இதம் மிக்க அரு மறை வேதியர் ஆனவர் புகலத் தயவுடனே
அருள் மேன்மைகள் இசையத் தரும் அநுகூல வசீகர
முதல்வோனே
... நன்மை மிகுந்த, அரிய வேதங்களைக் கற்ற
மறையோர் வேதங்களைச் சொல்ல, அன்புடனே அவர்களுக்கு
அருட் செல்வங்களை இசைந்து தருகின்ற அனுகூலனே, மனதைக்
கவர்பவனே, முதல்வனே,

நிலவைச் சடை மிசையே புனை காரணர் செவியில்
பிரணவம் ஓதிய தேசிக
... மதியைச் சடையின் மீது அணிந்துள்ள
மூலப் பொருளாகிய சிவபெருமானுடைய காதில் பிரணவப்
பொருளை ஓதிய குரு மூர்த்தியே,

நிருதர்க்கு ஒரு பகையாளியும் ஆகிய சுடர்வேலா ...
அசுரர்களுக்கு ஓர் ஒப்பற்ற பகைவனாய் வந்த, ஒளி வீசும் வேலனே,

நிமலக் குருபர ஆறு இரு பார்வையும் அருளைத் தர
அடியார் தமை நாள் தொறும்
... பரிசுத்தமான குரு மூர்த்தியே,
பன்னிரு திருக்கண்களும் அருளைப் பொழிய அடியார்களை நாள்
தோறும்

நிகர் அற்றவர் எனவே மகிழ் கூர் தரும் உரியோனே ...
ஒப்பில்லாதவர் என்னும்படி உள்ளம் மிகவும் மகிழும் உரிமை
உடையவனே,

பலவின் கனி பணை மீறிய மா மர முருகின் கனியுடனே
நெடு வாளைகள் பரவித் தனி உதிர் சோலைகள் மேவிய
வகையாலே
... பலாப்பழங்கள், கிளைகள் மிகுந்த மாமரங்களின்
வாசனையுடன் பழுத்த பழங்களுடன், நீண்ட வாளை மீன்கள்
பாய்வதால் தனித் தனியே உதிர்கின்ற சோலைகள் பொருந்தி
உள்ள தன்மையாலே,

பழனத்து உழவர்கள் ஏரிடவே விளை கழனிப் புரவிகள்
போதவும் மீறிய
... வயலில் உழவர்கள் ஏரிட்டு விளைகின்ற
வயல்களின் செழுமைகள் மிகவும் மேம்படுகின்ற

பழனிச் சிவகிரி மீதினிலே வளர் பெருமாளே. ... பழனிச்
சிவகிரியின் மீது வீற்றிருந்து அருளும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.292  pg 1.293  pg 1.294  pg 1.295 
 WIKI_urai Song number: 116 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 136 - kalagak kayalvizhi (pazhani)

kalakak kayalvizhi pOrseya vELpadai
     naduviR pudaivaru pApikaL kOpikaL
          kaniyak kaniyavu mEmozhi pEsiya ...... vilaimAthar

kalavith thozhinala mEyini thAmena
     manamip padithina mEyuzha lAvakai
          karuNaip padiyenai yALavu mEyaruL ...... tharavENum

ilavuk kiLaiyenum vAyvaLi nAyaki
     kuzhaiyath thazhuviya mEnmaiyi nAluyar
          isaipet RaruLiya kAmuka nAkiya ...... vadivOnE

ithamik karumaRai vEthiya rAnavar
     pukalath thayavuda nEyaruL mEnmaikaL
          isaiyath tharumanu kUlava seekara ...... muthalvOnE

nilavaic chadaimisai yEpunai kAraNar
     seviyiR piraNava mOthiya thEsika
          niruthark korupakai yALiyu mAkiya ...... sudarvElA

nimalak gurupara ARiru pArvaiyum
     aruLaith tharaadi yArthamai nAdoRum
          nikarat Ravarena vEmakizh kUrtharu ...... muriyOnE

palaviR kanipaNai meeRiya mAmara
     murukiR kaniyuda nEnedu vALaikaL
          paravith thaniyuthir sOlaikaL mEviya ...... vakaiyAlE

pazhanath thuzhavarka LErida vEviLai
     kazhanip puravukaL pOthavu meeRiya
          pazhanic chivakiri meethini lEvaLar ...... perumALE.

......... Meaning .........

kalakak kayal vizhi pOr seya vEL padai naduvil pudai varu pApikaL kOpikaL: With their combative eyes looking like kayal fish, these women come along amidst, and by the side of, girls constituting the army of Manmathan (God of Love); they are ill-tempered;

kaniyak kaniyavumE mozhi pEsiya vilai mAthar: these whores are capable of sweet talk;

kalavith thozhil nalamE inithu Am ena manam ippadiyE thinamE uzhalA vakai: not letting my mind wander every day hankering after carnal pleasure with them as if that is the best thing in the world,

karuNaip padi enai ALavumE aruL thara vENum: kindly take charge of me in Your gracious way!

ilavuk kiLai enum vAy va(L)Li nAyaki kuzhaiyath thazhuviya mEnmaiyinAl: She has red lips suggestive of a relationship to the ilavam (silk-cotton) flower; making that VaLLi's heart melt, You hugged her tightly; because of that greatness,

uyar isai petRu aruLiya kAmukanAkiya vadivOnE: You are held in the highest esteem; You came in the disguise of a handsome lover to bestow Your grace upon all living beings!

itham mikka aru maRai vEthiyar Anavar pukalath thayavudanE aruL mEnmaikaL isaiyath tharum anukUla vaseekara muthalvOnE: As the experts in the most beneficial and rarest scriptures chant those VEdAs, You kindly grant them, as their Benefactor, riches of Your grace, Oh Enchanting One! You are Primordial!

nilavaic chadai misaiyE punai kAraNar seviyil piraNavam Othiya thEsika: You preached the meaning of PraNava ManthrA into the ears of Lord SivA, who is the Causal Principle, wearing the crescent moon on His matted hair, Oh Great Master!

nirutharkku oru pakaiyALiyum Akiya sudar vElA: You came as a matchless enemy to the demons, Oh Lord with the bright spear!

nimalak gurupara ARu iru pArvaiyum aruLaith thara adiyAr thamai nAL thoRum: Oh immacculate Master, with Your twelve eyes showering blessings on Your devotees every day,

nikar atRavar enavE makizh kUr tharum uriyOnE: You render them matchless, immensely relishing the right You have established over them!

palavin kani paNai meeRiya mA mara murukin kaniyudanE nedu vALaikaL paravith thani uthir sOlaikaL mEviya vakaiyAlE: In the groves of this town, jack fruits and fragrant, ripe mangoes in many branches of trees are separately knocked down by the long vALai fish jumping about; because of that,

pazhanaththu uzhavarkaL EridavE viLai kazhanip puravikaL pOthavum meeRiya: the fertility of the fields which the tillers cultivate with their ploughs remains at the highest level;

pazhanic chivakiri meethinilE vaLar perumALE.: this is the place Pazhani, known as Mount of SivA, which is Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 136 kalagak kayalvizhi - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]