திருப்புகழ் 119 இலகிய களப  (பழநி)
Thiruppugazh 119 ilagiyakaLaba  (pazhani)
Thiruppugazh - 119 ilagiyakaLaba - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனதன தந்த தானன
     தனதன தனதன தந்த தானன
          தனதன தனதன தந்த தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

இலகிய களபசு கந்த வாடையின்
     ம்ருகமத மதனைம கிழ்ந்து பூசியெ
          இலைசுருள் பிளவைய ருந்தி யேயதை ...... யிதமாகக்

கலவியி லவரவர் தங்கள் வாய்தனி
     லிடுபவர் பலபல சிந்தை மாதர்கள்
          கசனையை விடுவது மெந்த நாளது ...... பகர்வாயே

சிலைதரு குறவர்ம டந்தை நாயகி
     தினைவன மதனிலு கந்த நாயகி
          திரள்தன மதனில ணைந்த நாயக ...... சிவலோகா

கொலைபுரி யசுரர்கு லங்கள் மாளவெ
     அயிலயி லதனையு கந்த நாயக
          குருபர பழநியி லென்று மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இலகிய களப சுகந்த வாடையின் ம்ருகமதம் அதனை
மகிழ்ந்து பூசியெ
... விளங்குகின்ற சந்தனக் கலவைகளின் நறுமணம்
வீச, கஸ்தூரியை (தம் மார்பில்) மகிழ்ச்சியுடன் பூசியும்,

இலை சுருள் பிளவை அருந்தியே அதை இதமாகக் கலவியில்
அவர் அவர் தங்கள் வாய் தனில் இடுபவர்
... வெற்றிலைச்
சுருளையும் பாக்கின் பிளவையும் உண்டு, அதை இன்பகரமான பேச்சுடன்
புணர்ச்சியின் போது (தங்களிடம்) வந்துள்ள அவரவருடைய வாயில்
இடுபவரும்,

பல பல சிந்தை மாதர்கள் கசனையை விடுவதும் எந்த நாள்
அது பகர்வாயே
... பற்பல எண்ணங்களை உடைய விலைமாதர்கள்
மீதுள்ள பற்றினை நான் விட்டு விடும் அந்த நாள் எது என்று
சொல்லுவாயாக.

சிலை தரு குறவர் மடந்தை நாயகி தினை வனம் அதனில்
உகந்த நாயகி திரள் தனம் அதில் அணைந்த நாயக
சிவலோகா
... (வள்ளி) மலை தந்த குறவர் மகளான வள்ளி நாயகி,
தினைப் புனத்தில் நீ விருப்பம் கொண்ட நாயகியின் திரண்ட
மார்பகங்களைத் தழுவிய நாயகனே, சிவலோகனே.

கொலைபுரி அசுரர் குலங்கள் மாளவே அயில் அயில் அதனை
உகந்த நாயக
... கொலைத் தொழிலைச் செய்யும் அசுரர் கூட்டத்தினர்
மாண்டு அழியும்படி கூரிய வேலாயுதத்தை மகிழ்ந்து தோளில் ஏந்தும்
நாயகனே,

குருபர பழநியில் என்றும் மேவிய பெருமாளே. ... குரு மூர்த்தியே,
பழனி மலையில் என்றும் விரும்பி வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.394  pg 1.395  pg 1.396  pg 1.397 
 WIKI_urai Song number: 163 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 119 - ilakiya kaLapa (pazhani)

ilakiya kaLapasu kantha vAdaiyin
     mrukamatha mathanaima kizhnthu pUsiye
          ilaisuruL piLavaiya runthi yEyathai ...... yithamAkak

kalaviyi lavaravar thangaL vAythani
     lidupavar palapala sinthai mAtharkaL
          kasanaiyai viduvathu mentha nALathu ...... pakarvAyE

silaitharu kuRavarma danthai nAyaki
     thinaivana mathanilu kantha nAyaki
          thiraLthana mathanila Naintha nAyaka ...... sivalOkA

kolaipuri yasurarku langaL mALave
     ayilayi lathanaiyu kantha nAyaka
          gurupara pazhaniyi lenRu mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

ilakiya kaLapa sukantha vAdaiyin mrukamatham athanai makizhnthu pUsiye: As the fragrance of prominent sandalwood mixture permeates, these women smear (on their bosom) the paste of musk happily,

ilai suruL piLavai arunthiyE athai ithamAkak kalaviyil avar avar thangaL vAy thanil idupavar: chew the betel leaves and the split-nut and insert the chewed stuff into the mouths of their suitors while talking sweetly during their carnal act;

pala pala sinthai mAtharkaL kasanaiyai viduvathum entha nAL athu pakarvAyE: kindly tell me when I am going to give up hankering after these whores who are preoccupied with so many thoughts?

silai tharu kuRavar madanthai nAyaki thinai vanam athanil ukantha nAyaki thiraL thanam athil aNaintha nAyaka sivalOkA: She is the damsel of the KuRavAs belonging to Mount VaLLimalai; she is VaLLi upon whom You doted in the millet field; You hugged the huge bosom of that VaLLi as her consort, Oh Lord of the land of SivA!

kolaipuri asurar kulangaL mALavE ayil ayil athanai ukantha nAyaka: Killing the clan of the murderous demons, You wielded the sharp spear which You hold with relish on Your shoulders, Oh Lord!

gurupara pazhaniyil enRum mEviya perumALE.: Oh Great Master, You are for ever happily seated in Pazhani, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 119 ilagiya kaLaba - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]