திருப்புகழ் 113 ஆலகாலம் என  (பழநி)
Thiruppugazh 113 AlakAlamena  (pazhani)
Thiruppugazh - 113 AlakAlamena - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தானன தத்தன தத்தன
     தான தானன தத்தன தத்தன
          தான தானன தத்தன தத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

ஆல காலமெ னக்கொலை முற்றிய
     வேல தாமென மிக்கவி ழிக்கடை
          யாலு மோகம்வி ளைத்துவி தத்துட ...... னிளைஞோரை

ஆர வாணைமெ யிட்டும றித்துவி
     கார மோகமெ ழுப்பிய தற்குற
          வான பேரைய கப்படு வித்ததி ...... விதமாகச்

சால மாலைய ளித்தவர் கைப்பொருள்
     மாள வேசிலு கிட்டும ருட்டியெ
          சாதி பேதம றத்தழு வித்திரி ...... மடமாதர்

தாக போகமொ ழித்துஉ னக்கடி
     யானென் வேள்விமு கத்தவ முற்றிரு
          தாளை நாளும்வ ழுத்திநி னைத்திட ...... அருள்வாயே

வால மாமதி மத்தமெ ருக்கறு
     காறு பூளைத ரித்தச டைத்திரு
          வால வாயன ளித்தரு ளற்புத ...... முருகோனே

மாய மானொட ரக்கரை வெற்றிகொள்
     வாலி மார்புதொ ளைத்திட விற்கொடு
          வாளி யேவிய மற்புய னச்சுதன் ...... மருகோனே

நாலு வேதந விற்றுமு றைப்பயில்
     வீணை நாதனு ரைத்தவ னத்திடை
          நாடி யோடிகு றத்தித னைக்கொடு ...... வருவோனே

நாளி கேரம்வ ருக்கைப ழுத்துதிர்
     சோலை சூழ்பழ நிப்பதி யிற்றிரு
          ஞான பூரண சத்தித ரித்தருள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

ஆலகாலம் எனக் கொலை முற்றிய வேல் அதாம் என மிக்க
விழிக் கடையாலும்
... ஆலகால நஞ்சு என்னும்படியும், கொலைத்
தொழில் முதிர்ந்த வேற்படை என்று சொல்லும்படியும் உள்ள மிகக்
கொடிய கடைக் கண்ணாலும்

மோகம் விளைத்து விதத்துடன் இளைஞோரை ஆர ஆணை
மெ(ய்)யிட்டு மறித்து
... மோகத்தை விளைவித்து பலவித வகையில்
இளைஞர்களை நிரம்ப ஆணைகளை உண்மை போலக் கூறி,
அவர்களை எங்கும் போக விடாமல் தடுத்து,

விகார மோகம் எழுப்பி அதற்கு உறவான பேரை
அகப்படுவித்து
... பொல்லாத ஆசையை உண்டுபண்ணி, அதற்கு
வசப்பட்ட பேர்வழிகளை தங்கள் கைவசப்படுத்தி,

அதி விதமாக சால மாலை அளித்து அவர் கைப்பொருள்
மாளவே சிலுகிட்டு மருட்டியெ
... அனேக விதங்களாக, மிகவும்
காம மயக்கத்தைத் தந்து, அவர்களுடைய கையில் உள்ள பொருள்
அத்தனையும் வற்றிப் போகும்படி சண்டை செய்தும், மயக்கியும்,

சாதி பேதம் அறத் தழுவித் திரி மடமாதர் தாக போகம்
ஒழித்து
... சாதி வேற்றுமை இல்லாமல் மனிதர்களைத் தழுவித்
திரிகின்ற விலைமாதர்களின் மீதுள்ள காமவிடாயை நீக்கி,

உனக்கு அடியான் என் வேள்வி முகத் தவம் உற்று இரு
தாளை நாளும் வழுத்தி நினைத்திட அருள்வாயே
...
உன்னுடைய அடியான் எனக் கொண்டு, ஆராதனையுடன் கூடிய
தவ ஒழுக்கத்தை மேற் கொண்டு, உனது இரண்டு திருவடிகளை
தினமும் போற்றி நினைக்கும்படி அருள்வாயாக.

வால மா மதி மத்தம் எருக்கு அறுகு ஆறு பூளை தரித்த ...
முற்றாத இளம் பிறை, ஊமத்த மலர், எருக்கு, அறுகு, கங்கை ஆறு,
பூளைப்பூ ஆகியவற்றை அணிந்துள்ள

சடைத் திரு ஆல வாயன் அளித்தருள் அற்புத முருகோனே ...
சடையைக் கொண்ட மதுரைப் பிரான் ஆகிய சொக்கேசர் ஈன்றருளிய
அற்புதமான முருகோனே,

மாய மான் ஒடு அரக்கரை வெற்றி கொள் வாலி மார்பு
தொளைத்திட வில் கொடு வாளி ஏவிய மல் புயன் அச்சுதன்
மருகோனே
... மாய மானாக வந்த மாரீசனையும், அரக்கர்களையும்
வெற்றி கொண்டவரும், வாலியின் மார்பைத் தொளைக்கும் வண்ணம்
வில்லை ஏந்தி அம்பை எய்தவரும், மற்போருக்குப் பொருந்திய புயத்தை
உடையவருமான (ராமனாகிய) திருமாலின் மருகனே,

நாலு வேத(ம்) நவிற்று முறைப் பயில் வீணை நாதன்
உரைத்த வனத்திடை
... நான்கு வேதங்களையும் சொல்லப்பட்ட
முறைப்படி பயின்று நவில்கின்ற, வீணை ஏந்திய நாரதர் குறிப்பிட்டு
உரைத்த (வள்ளி மலைக்) காட்டினிடையே

நாடி ஓடி குறத்தி தனைக் கொடு வருவோனே ... தேடி ஓடிச்
சென்று குறத்தியாகிய வள்ளியைக் கொண்டு வந்தவனே,

நாளிகேரம் வருக்கை பழுத்து உதிர் சோலை சூழ் பழநி
பதியில்
... தென்னையும் பலாவும் பழுத்து உதிர்க்கும் சோலைகள்
சூழ்ந்த பழனி என்னும் ஊரில்

திரு ஞான பூரண சத்தி தரித்து அருள் பெருமாளே. ... சிறந்த
ஞான பூரண சக்தியாகிய வேலாயுதத்தைத் தரித்தருளும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.368  pg 1.369  pg 1.370  pg 1.371 
 WIKI_urai Song number: 152 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 113 - AlakAlam ena (pazhani)

Ala kAlame nakkolai mutRiya
     vEla thAmena mikkavi zhikkadai
          yAlu mOkamvi Laiththuvi thaththuda ...... niLainjOrai

Ara vANaime yittuma Riththuvi
     kAra mOkame zhuppiya thaRkuRa
          vAna pEraiya kappadu viththathi ...... vithamAka

sAla mAlaiya Liththavar kaipporuL
     mALa vEsilu kittuma ruttiye
          sAthi pEthama Raththazhu viththiri ...... madamAthar

thAka pOkamo zhiththuu nakkadi
     yAnen vELvimu kaththava mutRiru
          thALai nALumva zhuththini naiththida ...... aruLvAyE

vAla mAmathi maththame rukkaRu
     kARu pULaitha riththasa daiththiru
          vAla vAyana Liththaru LaRputha ...... murukOnE

mAya mAnoda rakkarai vetRikoL
     vAli mArputho Laiththida viRkodu
          vALi yEviya maRpuya nacchuthan ...... marukOnE

nAlu vEthana vitRumu Raippayil
     veeNai nAthanu raiththava naththidai
          nAdi yOdiku Raththitha naikkodu ...... varuvOnE

nALi kEramva rukkaipa zhuththuthir
     sOlai sUzhpazha nippathi yitRiru
          njAna pUraNa saththitha riththaruL ...... perumALE.

......... Meaning .........

AlakAlam enak kolai mutRiya vEl athAm ena mikka vizhik kadaiyAlum: From the corners of their evil eyes, comparable to AlakAla poison and lethal spears that have executed many a murder,

mOkam viLaiththu vithaththudan iLainjOrai Ara ANai me(y)yittu maRiththu: they create an aura of passion; they make many false promises to young men, pretending to tell the truth and captivate them without letting them free;

vikAra mOkam ezhuppi athaRku uRavAna pErai akappaduviththu: they arouse erotic desire to an extreme degree and the succumbing men are firmly held under their control;

athi vithamAka sAla mAlai aLiththu avar kaipporuL mALavE silukittu maruttiye: in a variety of ways, they leave the men dazed and loot their belongings by alternately fighting with them and cajoling;

sAthi pEtham aRath thazhuvith thiri madamAthar thAka pOkam ozhiththu: they embrace men indiscriminately without regard to caste or creed; I wish to give up my lust for such whores;

unakku adiyAn en vELvi mukath thavam utRu iru thALai nALum vazhuththi ninaiththida aruLvAyE: kindly bless me to become Your devoted servant and to follow the righteous path of worship so as to contemplate Your hallowed feet everyday.

vAla mA mathi maththam erukku aRuku ARu pULai thariththa sadaith thiru Ala vAyan aLiththaruL aRputha murukOnE: He wears on His matted hair a young crescent-moon, Umaththa flower, erukku leaf, aRugam (cynodon) grass, River Gangai and pULai (Indian laburnum) flower; He is SokkEsan (SivA), the Lord of Madhurai; and You are His son, Oh wonderful MurugA!

mAya mAn odu arakkarai vetRi koL vAli mArpu thoLaiththida vil kodu vALi Eviya mal puyan acchuthan marukOnE: He destroyed MAreechan, who came in the disguise of a mystic deer, along with many demons; He took the bow in His hand and wielded an arrow that pierced through the heart of VAli; He has strong shoulders ready to wrestle; and You are the nephew of that RAmA (Lord VishNu)!

nAlu vEtha(m) navitRu muRaip payil veeNai nAthan uraiththa vanaththidai: In the forest (of VaLLimalai) pointed out to You by Sage NArathar, who has methodically learnt the four VEdAs and is capable of reciting them, and who holds in his hand the musical instrument, VeeNA,

nAdi Odi kuRaththi thanaik kodu varuvOnE: You went running across everywhere in search of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, and finally brought her home as Your consort, Oh Lord!

nALikEram varukkai pazhuththu uthir sOlai sUzh pazhani pathiyil: In this town called Pazhani which is surrounded by groves showering ripe coconuts and jack fruits,

thiru njAna pUraNa saththi thariththu aruL perumALE.: You are seated, holding in Your hand the Spear, the symbol of the highest knowledge and consummate power, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 113 AlakAlam ena - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]