திருப்புகழ் 75 பஞ்ச பாதகம்  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 75 panjapAdhagam  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 75 panjapAdhagam - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்த தானன தனதன தனதன
     தந்த தானன தனதன தனதன
          தந்த தானன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

பஞ்ச பாதக முறுபிறை யெயிறெரி
     குஞ்சி கூர்விட மதர்விழி பிலவக
          பங்க வாண்முக முடுகிய நெடுகிய ...... திரிசூலம்

பந்த பாசமு மருவிய கரதல
     மிஞ்சி நீடிய கருமுகி லுருவொடு
          பண்பி லாதொரு பகடது முதுகினில் ...... யமராஜன்

அஞ்ச வேவரு மவதர மதிலொரு
     தஞ்ச மாகிய வழிவழி யருள்பெறும்
          அன்பி னாலுன தடிபுக ழடிமையெ ...... னெதிரேநீ

அண்ட கோளகை வெடிபட இடிபட
     எண்டி சாமுக மடமட நடமிடும்
          அந்த மோகர மயிலினி லியலுடன் ...... வரவேணும்

மஞ்சு போல்வள ரளகமு மிளகிய
     ரஞ்சி தாம்ருத வசனமு நிலவென
          வந்த தூயவெண் முறுவலு மிருகுழை ...... யளவோடும்

மன்றல் வாரிச நயனமு மழகிய
     குன்ற வாணர்த மடமகள் தடமுலை
          மந்த ராசல மிசைதுயி லழகிய ...... மணவாளா

செஞ்சொல் மாதிசை வடதிசை குடதிசை
     விஞ்சு கீழ்திசை சகலமு மிகல்செய்து
          திங்கள் வேணியர் பலதளி தொழுதுயர் ...... மகமேரு

செண்டு மோதின ரரசரு ளதிபதி
     தொண்ட ராதியும் வழிவழி நெறிபெறு
          செந்தில் மாநக ரினிதுறை யமரர்கள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பஞ்ச பாதகம் உறு ... ஐந்து பாதகமும்* செய்பவரைத் தாக்கும் (யமன்),

பிறை எயிறு ... பிறைச் சந்திரன் போல் (வெளுப்பும், வளைவும்) உள்ள
பற்களுடன்,

எரி குஞ்சி ... நெருப்புப் போன்ற தலை மயிருடன்,

கூர் விட(ம்) மதர் விழி ... கொடிய விஷம் ததும்பும் கண்களுடன்,

பிலவக பங்க வாள் முகம் ... குரங்கைப் போன்ற பயங்கர
ஒளிகொண்ட முகத்துடன்,

முடுகிய நெடுகிய திரிசூலம் ... விரைந்து செல்ல வல்ல நீண்ட
திரிசூலத்துடன்,

பந்த பாசமும் மருவிய கர தலம் ... கட்டுவதற்கான பாசக்கயிற்றைக்
கொண்டுள்ள கையினனாக,

மிஞ்சி நீடிய கரு முகில் உருவொடு ... மிகுத்து நீண்ட கரிய மேகம்
போன்ற உருவத்துடன்

பண்பிலாத ஒரு பகடு அது முதுகினில் யம ராஜன் ... அழகு
இல்லாத ஓர் எருமையின் முதுகில் ஏறி வருகின்ற யமராஜன்

அஞ்சவே வரும் அவதரம் அதில் ... யான் பயப்படும்படியாக
வருகின்ற அந்தச் சமயத்தில்

ஒரு தஞ்சம் ஆகிய வழிவழி அருள்பெறும் ... ஒப்பற்ற
அடைக்கலமாய் தலைமுறை தலைமுறையாக உனது திருவருளைப்
பெற விரும்பும்

அன்பினால் உனது அடி புகழ அடிமை என் எதிரே நீ ... அன்பு
கொண்டு உன் திருவடியைப் புகழும் அடிமையாகிய என் எதிரே நீ,

அண்ட கோளகை வெடிபட இடிபட ... அண்ட முகடு வெடி
படவும், இடி படவும்,

எண் திசா முகம் மடமட நடம் இடும் ... எட்டுத் திக்குக்களும்
மடமட என்று முறியும்படியாகவும் நடனம் செய்யும்

அந்த மோகர மயிலினில் இயலுடன் வரவேணும் ... அந்த
உக்கிரமான மயிலின் மேல் ஏறி அன்புடன் வரவேண்டும்.

மஞ்சு போல் வளர் அளகமும் ... (கரிய) மேகம்போல் வளர்ந்துள்ள
கூந்தலும்,

இளகிய ரஞ்சித அம்ருத வசனமும் ... மெல்லிய இன்பகரமான
அமிர்தம் போன்ற பேச்சும்,

நிலவு என வந்த தூய வெண் முறுவலும் ... நிலவைப் போல்
விளங்கும் பரிசுத்த வெண்மையான பற்களும்,

இருகுழை அளவோடும் மன்றல் வாரிச நயனமும் ...
இருசெவிகளின் அளவும் ஓடுகின்ற நறு மணம் உள்ள தாமரை
போன்ற கண்களும் உடையவளாக

அழகிய குன்ற வாழ்நர் தம் மடமகள் ... அழகுள்ள குன்றில் வாழும்
வேடர்களின் இளம்பெண் வள்ளியின்

தடமுலை மந்தர அசல மிசை துயில் அழகிய மணவாளா ...
பருத்த மார்பகங்களாகிய மந்தர மலை மீது தூங்கும் அழகிய கணவனே,

செம் சொல் மா திசை வட திசை குட திசை ... தமிழ் மொழி
விளங்கும் சிறந்த தெற்கு திசை, வடதிசை, மேற்கு திசை,

விஞ்சு கீழ் திசை சகலமும் இகல் செய்து ... மேலான கிழக்கு
திசை முதலிய திக்குகள் எல்லாவற்றிலும் போர் செய்து,

திங்கள் வேணியர் பல தளி தொழுது ... நிலவை அணிந்த சடை
முடியராகிய சிவபெருமானுடைய பல கோயில்களையும் தொழுது,

உயர் மக மேரு செண்டு மோதினர் அரசருள் அதிபதி ...
உயர்ந்த பெரிய மேரு மலையின் மீது செண்டை எறிந்த சக்கரவர்த்தியே**,

தொண்டர் ஆதியும் வழிவழி நெறி பெறு ... தொண்டர்
முதலானோர் வழிவழி அடிமையாக இருந்து முத்தி பெற அருளிய

செந்தில் மா நகரில் இனிது உறை அமரர்கள் பெருமாளே. ...
திருச்செந்தூரில் இனிது வீற்றிருக்கும் தேவர்கள் பெருமாளே.


* முருகன் பாண்டியச் சக்கரவர்த்தி உக்கிர குமாரனாய் அரசாண்டபோது பொன்
பெற வேண்டி மேருமலையைச் செண்டாலடித்த திருவிளையாடலைக் குறிக்கும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.198  pg 1.199  pg 1.200  pg 1.201 
 WIKI_urai Song number: 79 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 75 - panja pAdhagam (thiruchchendhUr)

panja pAthaka muRupiRai yeyiReri
     kunji kUrvida matharvizhi pilavaka
          pangka vANmuka mudukiya nedukiya ...... thiricUlam

pantha pAsamu maruviya karathala
     minji neediya karumuki luruvodu
          paNpi lAthoru pakadathu muthukinil ...... yamarAjan

anja vEvaru mavathara mathiloru
     thanja mAkiya vazhivazhi yaruLpeRum
          anpi nAluna thadipuka zhadimaiye ...... nethirEnee

aNda kOLakai vedipada idipada
     eNdi sAmuka madamada nadamidum
          antha mOkara mayilini liyaludan ...... varavENum

manju pOlvaLa raLakamu miLakiya
     ranji thAmrutha vasanamu nilavena
          vantha thUyaveN muRuvalu mirukuzhai ...... yaLavOdum

manRal vArija nayanamu mazhakiya
     kunRa vANartha madamakaL thadamulai
          mantha rAsala misaithuyi lazhakiya ...... maNavALA

senjol mAthisai vadathisai kudathisai
     vinju keezhthisai sakalamu mikalseythu
          thingaL vENiyar palathaLi thozhuthuyar ...... makamEru

ceNdu mOthina rarasaru Lathipathi
     thoNda rAthiyum vazhivazhi neRipeRu
          senthil mAnaka rinithuRai yamararkaL ...... perumALE.

......... Meaning .........

panja pAthakam uRu: The five* great sinners are attacked by this God of Death (Yaman);

piRai eyiRu: He has teeth (curved and white) like the crescent moon;

eri kunji: His hair is like the burning fire;

kUr vida(m) mathar vizhi: His eyes are emitting venomous poison;

pilavaka panga vAL mukam: His face is dazzling like the fearsome monkey;

mudukiya nedukiya thiricUlam: He holds in His hand the speediest and long trident;

pantha pAsamum maruviya kara thalam: He also holds in His hand the rope that is ready to bind;

minji neediya karu mukil uruvodu: His complexion is like the dark and dense cloud;

paNpilAtha oru pakadu athu muthukinil yama rAjan: This God of Death, Yaman, mounts the ugliest buffalo;

anjavE varum avatharam athil: and comes to me, to my great horror; at that very moment,

oru thanjam Akiya vazhivazhi aruLpeRum: I surrender to You having sought Your blessings for several generations;

anpinAl unathu adi pukazha adimai en ethirE nee: with utmost love and devotion, Your slave, namely myself, am praising Your feet; Kindly manifest before me!

aNda kOLakai vedipada idipada: The celestial roof bursts open thunderously

eN thisA mukam madamada: and the eight directions fall apart breaking into pieces

nadam idum antha mOkara mayilinil iyaludan varavENum: as Your ferocious Peacock dances; You must come mounted on that Peacock graciously!

manju pOl vaLar aLakamum: Her hair has grown like the dark cloud;

iLakiya ranjitha amrutha vasanamum: her speech is melodious like the sweet nectar;

nilavu ena vantha thUya veN muRuvalum: her pure white teeth shine like the moonlight;

irukuzhai aLavOdum manRal vArija nayanamum: her fragrant lotus-like eyes extend up to both the ears;

azhakiya kunRa vAzhnar tham madamakaL: she is VaLLi, the petite belle living in the beautiful hill belonging to the hunters;

thadamulai manthara asala misai thuyil azhakiya maNavALA: You are the handsome consort of that VaLLi snoozing on her large bosom like the Mount Manthara!

sem sol mA thisai vada thisai kuda thisai: The southern direction famous for the great Tamil language, the north, the west,

vinju keezh thisai sakalamum ikal seythu: and the great eastern direction were all conquered in the war;

thingaL vENiyar pala thaLi thozhuthu: Several temples of Lord SivA, donning the crescent moon on His tresses, were worshipped;

uyar maka mEru seNdu mOthinar arasaruL athipathi: and You (as Ukkira PANdiyan) were the emperor who wielded the weapon "cheNdu" on the high crest of Mount MEru**!

thoNdar Athiyum vazhivazhi neRi peRu: You bless all the devotees who worship You traditionally from generation to generation!

senthil mA nakaril inithu uRai amararkaL perumALE.: You are seated with relish at Your abode in ThiruchchendhUr as the Lord of the Celestials, Oh Great One!


* When Murugan came on the earth as Ukkira PANdiyan, He sought gold from Mount MEru to alleviate poverty; He wielded His weapon 'CheNdu' on the Mount to extract gold - ThiruviLaiyAdal PurANam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 75 panja pAdhagam - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]