திருப்புகழ் 56 சங்கை தான் ஒன்று  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 56 sangkaithAnondRu  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 56 sangkaithAnondRu - (thiruchchendhUr)Sri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தனா தந்தனா தந்தனா தந்தனா
     தந்தனா ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

சங்கைதா னொன்றுதா னின்றியே நெஞ்சிலே
     சஞ்சலா ...... ரம்பமாயன்

சந்தொடே குங்குமா லங்க்ருதா டம்பரா
     சம்ப்ரமா ...... நந்தமாயன்

மங்கைமார் கொங்கைசே ரங்கமோ கங்களால்
     வம்பிலே ...... துன்புறாமே

வண்குகா நின்சொரூ பம்ப்ரகா சங்கொடே
     வந்துநீ ...... யன்பிலாள்வாய்

கங்கைசூ டும்பிரான் மைந்தனே அந்தனே
     கந்தனே ...... விஞ்சையூரா

கம்பியா திந்த்ரலோ கங்கள்கா வென்றவா
     கண்டலே ...... சன்சொல்வீரா

செங்கைவேல் வென்றிவேல் கொண்டுசூர் பொன்றவே
     சென்றுமோ ...... தும்ப்ரதாபா

செங்கண்மால் பங்கஜா னன்தொழா நந்தவேள்
     செந்தில்வாழ் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சங்கை தான் ஒன்று தான் இன்றியே நெஞ்சிலே சஞ்சல
ஆரம்ப மாயன்
... கொஞ்சமும் சந்தேகம் இல்லாமல், மனத்தில் சஞ்சலம்
கொண்டுள்ள மாயையில் தொடக்கத்தில் இருந்தே அகப்பட்டவனும்,

சந்தொடே குங்கும அலங்க்ருத ஆடம்பர சம்ப்ரம ஆநந்த
மாயன்
... சந்தனத்துடன், குங்குமம் இவைகளால் சிங்கார ஆடம்பரம்
செய்துகொண்டு, பரபரப்பான களிப்பும், ஆனந்தமும் கொண்ட
மாயையில் அகப்பட்டவனும் ஆகிய நான்

மங்கைமார் கொங்கை சேர் அங்க மோகங்களால் வம்பிலே
துன்புறாமே
... விலைமாதர்களின் மார்பகம் முதலான அங்கங்களின்
மேல் உள்ள மோகங்களால் வீணாகத் துன்பம் கொள்ளாமல்,

வண் குகா நின் சொரூபம் ப்ரகாசம் கொடே வந்து நீ அன்பில்
ஆள்வாய்
... வள்ளல் தன்மை வாய்ந்த குகனே, உனது திருவுருவமான
பேரொளியுடன் நீ வந்து அன்புடன் என்னை ஆண்டருளுக.

கங்கை சூடும் பிரான் மைந்தனே அந்தனே கந்தனே விஞ்சை
ஊரா
... கங்கையைத் தலையில் சூடியுள்ள பிரானாகிய சிவ பெருமானின்
மகனே, அழகனே, கந்தப் பெருமானே, வித்தையில் சிறந்தவர் ஊர்களில்
வாழ்பவனே,

கம்பியாது இந்த்ர லோகங்கள் கா என்று அவ் ஆகண்டலேசன்
சொல் வீரா
... நாங்கள் நடுக்கம் கொள்ளாதவாறு எங்கள்
பொன்னுலகைக் காத்தருள்க என்று முறையிட்ட அந்த (ஆகண்டலேசன்
என்னும்) இந்திரன் புகழ்ந்த வீரனே,

செம் கை வேல் வென்றி வேல் கொண்டு சூர் பொன்றவே
சென்று மோதும் ப்ரதாபா
... செங்கையில் உள்ள ஆயுதமாகிய
வெற்றிவேல் கொண்டு சூரன் அழியவே, சென்று அவனைத் தாக்கிய
கீர்த்தி உள்ளவனே,

செம் கண் மால் பங்கஜான(ன)ன் தொழு ஆநந்த வேள் ...
சிவந்த கண்களை உடைய திருமாலும், தாமரையில் வாழும் பிரமனும்
தொழுகின்ற ஆனந்தமான முருக வேளே,

செந்தில் வாழ் தம்பிரானே. ... திருச்செந்தூரில் வீற்றிருக்கும்
தலைவனே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.118  pg 1.119 
 WIKI_urai Song number: 36 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 56 - sangkai thAn ondRu (thiruchchendhUr)

sangaithA nonRuthA ninRiyE nenjilE
     sanjalA ...... rampamAyan

santhodE kungumA langruthA damparA
     sampramA ...... nanthamAyan

mangaimAr kongaisE rangamO kangaLAl
     vampilE ...... thunpuRAmE

vaNgukA ninsorU pamprakA samkodE
     vanthunee ...... yanpilALvAy

kangaicU dumpirAn mainthanE anthanE
     kanthanE ...... vinjaiyUrA

kampiyA thinthralO kangaLkA venRavA
     kaNdalE ...... sansolveerA

sengaivEl venRivEl koNducUr ponRavE
     senRumO ...... thumprathApA

sengaNmAl pangajA nanthozhA nanthavEL
     senthilvAzh ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

sangai thAn onRu thAn inRiyE nenjilE sanjala Arampa mAyan: Without any doubt, I have been caught from the beginning in the delusion of mental worry;

santhodE kunguma alangrutha Adampara samprama Anantha mAyan: adorning myself in a showy way with sandal paste and vermilion, I have been ensnared in the delusory enjoyment with feverish excitement;

mangaimAr kongai sEr anga mOkangaLAl vampilE thunpuRAmE: I do not wish to be tormented unnecessarily by my hankering after the bosom and other enticing aspects of the whores;

vaN gukA nin sorUpam prakAsam kodE vanthu nee anpil ALvAy: for that, Oh GuhA, the great alms-giver, kindly come to grant me the vision of Your effulgent form and take charge of me!

kangai cUdum pirAn mainthanE anthanE kanthanE vinjai UrA: You are the son of Lord SivA who has adorned His matted hair with the River Gangai; You are very handsome; Oh KandhA, You reside in the towns of learned ones!

kampiyAthu inthra lOkangaL kA enRu av AkaNdalEsan sol veerA: Your valour was praised by Lord IndrA (AkaNdalEsan) who beseeched You with a request to protect the celestials alleviating their shudder of fear!

sem kai vEl venRi vEl koNdu cUr ponRavE senRu mOthum prathApA: Wielding the victorious spear in Your reddish hand, You confronted the demon SUran and destroyed him; Your reputation is really great, Oh Lord!

sem kaN mAl pangajAna(na)n thozhu Anantha vEL: Lord VishNu with red lotus-eyes and BrahmA, seated on the lotus, worship You, Oh jovial Lord MurugA!

senthil vAzh thambirAnE.: You have Your abode in ThiruchchendhUr, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 56 sangkai thAn ondRu - (thiruchchendhUr)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]