திருப்புகழ் 35 உருக்கம் பேசிய  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 35 urukkampEsiya  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 35 urukkampEsiya - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தந் தானன தானன தானன
     தனத்தந் தானன தானன தானன
          தனத்தந் தானன தானன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

உருக்கம் பேசிய நீலியர் காசுகள்
     பறிக்குந் தோஷிகள் மோகவி காரிகள்
          உருட்டும் பார்வையர் மாபழி காரிகள் ...... மதியாதே

உரைக்கும் வீரிகள் கோளர வாமென
     வுடற்றுந் தாதியர் காசள வேமனம்
          உறைக்குந் தூரிகள் மீதினி லாசைகள் ...... புரிவேனோ

அருக்கன் போலொளி வீசிய மாமுடி
     யனைத்துந் தானழ காய்நல மேதர
          அருட்கண் பார்வையி னாலடி யார்தமை ...... மகிழ்வோடே

அழைத்துஞ் சேதிகள் பேசிய காரண
     வடிப்பந் தானென வேயெனை நாடொறும்
          அதிக்கஞ் சேர்தர வேயரு ளாலுட ...... னினிதாள்வாய்

இருக்குங் காரண மீறிய வேதமும்
     இசைக்குஞ் சாரமு மேதொழு தேவர்கள்
          இடுக்கண் தீர்கன னேயடி யார்தவ ...... முடன்மேவி

இலக்கந் தானென வேதொழ வேமகிழ்
     விருப்பங் கூர்தரு மாதியு மாயுல
          கிறுக்குந் தாதகி சூடிய வேணிய ...... னருள்பாலா

திருக்குந் தாபதர் வேதிய ராதியர்
     துதிக்குந் தாளுடை நாயக னாகிய
          செகச்செஞ் சோதியு மாகிய மாதவன் ...... மருகோனே

செழிக்குஞ் சாலியு மேகம ளாவிய
     கருப்பஞ் சோலையும் வாழையு மேதிகழ்
          திருச்செந் தூர்தனில் மேவிய தேவர்கள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உருக்கம் பேசிய நீலியர் காசுகள் பறிக்கும் தோஷிகள் மோக
விகாரிகள்
... உருக்கமான மொழிகளைப் பேசும் தந்திரம் உள்ளவர்,
பிறரிடமிருந்துப் பொருள் கவரும் குற்றம் உள்ளவர், மோக விகாரம்
கொண்டவர்,

உருட்டும் பார்வையர் மா பழிகாரிகள் மதியாதே உரைக்கும்
வீரிகள்
... உருட்டிப் பார்க்கும் பார்வையர், மிக்க பழிகாரிகள்,
மதிக்காமல் பேசும் அகங்காரம் உள்ளவர்,

கோள் அரவாம் என உடற்றும் தாதியர் ... கொல்ல வருகின்ற
பாம்பு போல வருத்துகின்ற தாசிகள்,

காசளவே மனம் உறைக்கும் தூரிகள் மீதினில் ஆசைகள்
புரிவேனோ
... கிடைத்த பொருளுக்குத் தக்கபடி மனத்தை அழுந்தச்
செலுத்தும் துன்மார்க்கம் உள்ளவர்கள் (இத்தகையோர்) மேலே விருப்பம்
வைப்பேனோ?

அருக்கன் போல் ஒளி வீசிய மா முடி அனைத்தும் தான்
அழகாய் நலமே தர
... சூரியனைப் போல் ஒளி வீசும் பெருமை மிக்க
இரத்தின கிரீடங்கள் யாவும் காண்பவர்களுக்கு அழகாக விளங்கும்
நன்மையே வழங்க,

அருள் கண் பார்வையினால் அடியார் தமை மகிழ்வோடே
அழைத்தும் சேதிகள் பேசிய காரண
... அருள் கண் பார்வை
கொண்டு அடியார்களை மகிழ்ச்சியுடன் அழைத்தும், அவர்களுடன்
விஷயங்களைப் பேசியும் இருந்த மூலப் பொருளே,

வடிப்பம் தான் எனவே எனை நாள் தொறும் அதிக்கம் சேர்
தரவே அருளால் உடன் இனிது ஆள்வாய்
... திருந்திய குணம்
உள்ளவன் தான் இவன் என்று என்னை தினமும் மேன்மேலும்
சிறப்புறும் வண்ணம் உனது திருவருளால் இப்பொழுதே
இனிமையுடன் ஆண்டருள்வாயாக.

இருக்கும் காரணம் மீறிய வேதமும் இசைக்கும் சாரமுமே
தொழு தேவர்கள் இடுக்கண் தீர் கனனே
... ரிக்கு வேதமும்,
காரணங்களைக் கடந்து நிற்கும் தனிச் சிறப்புடைய (தமிழ்) வேதமும்
(தேவாரமும்), அவற்றுள் மறைந்து கிடக்கும் உட்கருத்துக்களைக்
கூறும் வேதசாரமாகிய ஆகமங்களும் தொழுகின்ற தேவர்களின்
துன்பம் தீர்க்கின்ற பெருமை வாய்ந்தவனே,

அடியார் தவமுடன் மேவி இலக்கம் தான் எனவே தொழவே
மகிழ் விருப்பம் கூர் தரும் ஆதியுமாய்
... அடியார்கள் தவ
நெறியில் நின்று இவரே நமது குறிப் பொருள் என்று தொழவே,
மகிழ்ந்து விருப்பம் மிகக் கொள்ளும் முன்னைப் பழம் பொருளாய்
நிற்பவனே,

உலகு இறுக்கும் தாதகி சூடிய வேணியன் அருள் பாலா ...
உலகங்களை எல்லம் சம்ஹாரம் செய்பவரும், ஆத்தி மலரைச் சூடிய
சடையை உடையவருமாகிய சிவபெருமான் அருளிய குழந்தையே,

திருக்கும் தாபதர் வேதியர் ஆதியர் துதிக்கும் தாள் உடை
நாயகன் ஆகிய
... முன்று காலங்களையும் காண வல்ல தவ
சிரேஷ்டர்கள் வேதியர் முதலானோர் வணங்கும் திருவடிகளை
உடைய பெருமானாகியவரும்

செகச் செம் சோதியும் ஆகிய மாதவன் மருகோனே ...
உலகுக்குப் பேரொளியாய் விளங்குகின்றவரும் ஆகிய திருமாலின்
மருகனே,

செழிக்கும் சாலியும் மேகம் அளாவிய கருப்பம் சோலையும்
வாழையுமே திகழ்
... செழிப்புள்ள நெற் பயிரும் மேகத்தை எட்டி
வளர்ந்துள்ள கரும்புச் சோலையும் வாழை மரங்களும் பொலிகின்ற

திருச்செந்தூர் தனில் மேவிய தேவர்கள் பெருமாளே. ...
திருச்செந்தூரில் வீற்றிருக்கும், தேவர்களின் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.92  pg 1.93  pg 1.94  pg 1.95 
 WIKI_urai Song number: 27 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 35 - urukkam pEsiya (thiruchchendhUr)

urukkam pEsiya neeliyar kAsukaL
     paRikkun thOshikaL mOkavi kArikaL
          uruttum pArvaiyar mApazhi kArikaL ...... mathiyAthE

uraikkum veerikaL kOLara vAmena
     vudatRun thAthiyar kAsaLa vEmanam
          uRaikkun thUrikaL meethini lAsaikaL ...... purivEnO

arukkan pOloLi veesiya mAmudi
     yanaiththun thAnazha kAynala mEthara
          arutkaN pArvaiyi nAladi yArthamai ...... makizhvOdE

azhaiththum sEthikaL pEsiya kAraNa
     vadippan thAnena vEyenai nAdoRum
          athikkanj sErthara vEyaru LAluda ...... ninithALvAy

irukkum kAraNa meeRiya vEthamum
     isaikkum sAramu mEthozhu thEvarkaL
          idukkaN theerkana nEyadi yArthava ...... mudanmEvi

ilakkan thAnena vEthozha vEmakizh
     viruppam kUrtharu mAthiyu mAyula
          kiRukkun thAthaki cUdiya vENiya ...... naruLbAlA

thirukkun thApathar vEthiya rAthiyar
     thuthikkun thALudai nAyaka nAkiya
          sekacchem cOthiyu mAkiya mAdhavan ...... marukOnE

sezhikkum sAliyu mEkama LAviya
     karuppam sOlaiyum vAzhaiyu mEthikazh
          thiruchchen thUrthanil mEviya thEvarkaL ...... perumALE.

......... Meaning .........

urukkam pEsiya neeliyar kAsukaL paRikkum thOshikaL mOka vikArikaL: They have the knack of speaking very moving words; they have the blemish of snatching other people's money; they show off their passion in a weird manner;

uruttum pArvaiyar mA pazhikArikaL mathiyAthE uraikkum veerikaL: they roll their eyes a lot; they are extremely vengeful; they speak very arrogantly caring for none;

kOL aravAm ena udatRum thAthiyar: they are the whores with a serpent-like killer instinct;

kAsaLavE manam uRaikkum thUrikaL meethinil AsaikaL purivEnO: they are so wicked that they offer their heart commensurate with the money they receive; why should I show any liking for such whores?

arukkan pOl oLi veesiya mA mudi anaiththum thAn azhakAy nalamE thara: With Your great crowns, studded with gems, radiating light like the sun and bestowing beneficial grace upon all Your devotees,

aruL kaN pArvaiyinAl adiyAr thamai makizhvOdE azhaiththum sEthikaL pEsiya kAraNa: You beckon them with relish showering kindness from Your eyes and engage them in conversation, Oh Causal One!

vadippam thAn enavE enai nAL thoRum athikkam sEr tharavE aruLAl udan inithu ALvAy: Declaring that I am a reformed one with good character and making me excel each and every day, kindly take me over right now by Your grace!

irukkum kAraNam meeRiya vEthamum isaikkum sAramumE thozhu thEvarkaL idukkaN theer kananE: You have the greatness of removing the sufferings of the celestials who are worshipped by the Rigg VEdA, the Tamil VEdA (ThEvAram) which is uniquely beyond the causal frontiers and the VEda AgamAs, which bring out the inner meaning of VEdAs (as theological treatises describing worship in VEdic way).

adiyAr thavamudan mEvi ilakkam thAn enavE thozhavE makizh viruppam kUr tharum AthiyumAy: As Your devotees worship You remaining in the path of penance declaring that You are the sole target, You are elated to a great extent, Oh Primordial Principle!

ulaku iRukkum thAthaki cUdiya vENiyan aruL pAlA: You are the son of Lord SivA with matted hair, wearing Aththi (mountain ebony) flower, who annihilates all the worlds, Oh Lord!

thirukkum thApathar vEthiyar Athiyar thuthikkum thAL udai nAyagan Akiya: The ascetics, skilled in penance, who are seers of the past, present and the future, the brahmins and others prostrate at His hallowed feet;

sekac chem cOthiyum Akiya mAdhavan marukOnE: He is also the great light of the entire universe; You are the nephew of that Lord VishNu!

sezhikkum sAliyum mEkam aLAviya karuppam sOlaiyum vAzhaiyumE thikazh: In this place, well-grown crops of paddy, groves of sugarcanes that stretch right up to the sky and plantain trees are abundantly visible;

thiruchchenthUr thanil mEviya thEvarkaL perumALE.: This is Your abode, ThiruchchendhUr, Oh Lord of the celestials, You are the Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 35 urukkam pEsiya - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]