திருப்புகழ் 10 கறுக்கும் அஞ்சன  (திருப்பரங்குன்றம்)
Thiruppugazh 10 kaRukkumanjana  (thirupparangkundRam)
Thiruppugazh - 10 kaRukkumanjana - thirupparangkundRamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தன தனதன தனதன
     தனத்த தந்தன தனதன தனதன
          தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கறுக்கும் அஞ்சன விழியிணை அயில்கொடு
     நெருக்கி நெஞ்சற எறிதரு பொழுதொரு
          கனிக்குள் இன்சுவை அமுதுகும் ஒருசிறு ...... நகையாலே

களக்கொ ழுங்கலி வலைகொடு விசிறியெ
     மனைக்கெ ழுந்திரும் எனமனம் உருகஒர்
          கவற்சி கொண்டிட மனைதனில் அழகொடு ...... கொடுபோகி

நறைத்த பஞ்சணை மிசையினில் மனமுற
     அணைத்த கந்தனில் இணைமுலை எதிர்பொர
          நகத்த ழுந்திட அமுதிதழ் பருகியு ...... மிடறூடே

நடித்தெ ழுங்குரல் குமுகுமு குமுவென
     இசைத்து நன்கொடு மனமது மறுகிட
          நழுப்பு நஞ்சன சிறுமிகள் துயரற ...... அருள்வாயே

நிறைத்த தெண்டிரை மொகுமொகு மொகுவென
     உரத்த கஞ்சுகி முடிநெறு நெறுவென
          நிறைத்த அண்டமு கடுகிடு கிடுவென ...... வரைபோலும்

நிவத்த திண்கழல் நிசிசர ருரமொடு
     சிரக்கொ டுங்குவை மலைபுரை தரஇரு
          நிணக்கு ழம்பொடு குருதிகள் சொரிதர ...... அடுதீரா

திறற்க ருங்குழல் உமையவள் அருளுறு
     புழைக்கை தண்கட கயமுக மிகவுள
          சிவக்கொ ழுந்தன கணபதி யுடன்வரும் ...... இளையோனே

சினத்தொ டுஞ்சமன் உதைபட நிறுவிய
     பரற்கு ளன்புறு புதல்வநன் மணியுகு
          திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கறுக்கும் அஞ்சன விழி இணை அயில் கொடு நெருக்கி
நெஞ்சு அற எறி தரு பொழுது ஒரு கனிக்குள் இன் சுவை
அமுது உகும் ஒரு சிறு நகையாலே
... கரிய மையிட்ட இரண்டு
கண்களாகிய வேல் கொண்டு நெருக்கி, மனம் அழியும்படி எறியும்
பொழுது, ஒரு பழச் சுவையையும் அமுதத்தையும் உகுக்கின்ற
ஒப்பற்ற புன்னகையாலே,

களம் கொழும் கலி வலை கொடு விசிறியெ மனைக்கு
எழுந்திரும் என மனம் உருக ஓர் கவற்சி கொண்டிட
மனை தனில் அழகொடு கொடு போகி
... கழுத்தில் நின்று
எழும் வளமான ஒலி என்னும் வலையை வீசியே வீட்டுக்கு வாருங்கள்
என்று கூறி மனம் உருகும்படியாகவும், ஒரு கவலை
கொள்ளும்படியாகவும் வீட்டில் அழகாக அழைத்துக் கொண்டு போய்,

நறைத்த பஞ்சு அணை மிசையினில் மனம் உற அணைத்த
அகம் தனில் இணை முலை எதிர் பொர நகத்து அழுந்திட
அமுது இதழ் பருகியும்
... மணம் தோய்ந்த பஞ்சணையின் மேல்
மனம் பொருந்த அணைத்த மார்பில் அவர்களது இரு மார்பகங்களை
எதிர்பொர, நகக் குறி அழுந்த, இதழ் அமுதைப் பருகியும்,

மிடறூடே நடித்து எழும் குரல் குமு குமு குமு என இசைத்து
நன்கொடு மனம் அது மறுகிட நழுப்பு நஞ்சன சிறுமிகள்
துயர் அற அருள்வாயே
... கண்டத்தோடு நடித்து எழுகின்ற புட்குரல்
குமு குமு என்று ஒலி செய்ய, நன்றாக மனம் கலங்கும்படி பசப்பி மயக்கும்
விஷம் போன்ற விலைமாதர்களால் வரும் துன்பம் நீங்க நீ அருள்
புரிவாயே.

நிறைத்த தெண் திரை மொகு மொகு மொகு என உரத்த
கஞ்சுகி முடி நெறு நெறு நெறு என நிறைத்த அண்ட முகடு
கிடு கிடு என
... நிறை கடல் பொங்கி மொகு மொகு எனவும்,
வலிமையான ஆதிசேஷனது முடி நெறு நெறு எனவும், நிறைந்த
அண்டங்களின் உச்சிகளும் கிடு கிடு எனவும்,

வரை போலும் நிவத்த திண் கழல் நிசிசரர் உரமொடு சிரக்
கொடும் குவை மலை புரை தர இரு நிணக் குழம்பொடு
குருதிகள் சொரி தர அடுதீரா
... மலையை ஒத்து உயர்ந்த திண்ணிய
கழல்களைக் கொண்ட அவுணர்கள் மார்பும் தலைகளின் கொடிய
கூட்டமும் மலைக்கு ஒப்பாக பெரிய மாமிசக் குழம்புடன் ரத்தத்தைச்
சொரிய வெட்டித் துணித்த தீரனே,

திறல் கரும் குழல் உமையவள் அருள் உறு புழைக்கை தண்
கட கய முக மிக உள சிவக் கொழுந்து அ(ன்)ன
கணபதியுடன் வரும் இளையோனே
... ஒளியும் கருமையும்
கொண்ட உமா தேவி பெற்றருளிய தொளைக் கையையும், குளிர்ந்த
மதமும் உள்ள யானை முகத்தைக் கொண்ட சிவக் கொழுந்து போன்ற
விநாயகருடன் வரும் தம்பியே,

சினத்தொடும் சமன் உதை பட நிறுவிய பரற்கு உளம்
அன்புறு புதல்வ நன் மணி உகு திருப்பரங்கிரி தனில் உறை
சரவண பெருமாளே.
... கோபத்துடன் யமனை உதைபட வைத்த
சிவபெருமானது உள்ளம் அன்புறும் புதல்வனே, நல்ல மணிகளைச்
சிதறும் திருப்பரங்குன்றத்தில் வீற்றிருக்கும் சரவணனாகிய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.48  pg 1.49  pg 1.50  pg 1.51 
 WIKI_urai Song number: 6 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 10 - kaRukkum anjana (thirupparangkundRam)

kaRukkum anjana vizhiyiNai ayilkodu
     nerukki nenjaRa eRitharu pozhuthoru
          kanikkuL insuvai amuthukum orusiRu ...... nakaiyAlE

kaLakko zhungkali valaikodu visiRiye
     manaikke zhunthirum enamanam urukaor
          kavaRchi koNdida manaithanil azhakodu ...... kodupOki

naRaiththa panjaNai misaiyinil manamuRa
     aNaiththa kanthanil iNaimulai ethirpora
          nakaththa zhunthida amuthithazh parukiyu ...... midaRUdE

nadiththe zhungkural kumukumu kumuvena
     isaiththu nankodu manamathu maRukida
          nazhuppu nanjana siRumikaL thuyaraRa ...... aruLvAyE

niRaiththa theNdirai mokumoku mokuvena
     uraththa kanjuki mudineRu neRuvena
          niRaiththa aNdamu kadukidu kiduvena ...... varaipOlum

nivaththa thiNkazhal nisisara ruramodu
     sirakko dungkuvai malaipurai tharairu
          niNakku zhampodu kuruthikaL sorithara ...... adutheerA

thiRaRka rungkuzhal umaiyavaL aruLuRu
     puzhaikkai thaNkada kayamuka mikavuLa
          sivakko zhunthana kaNapathi yudanvarum ...... iLaiyOnE

sinaththo dunjaman uthaipada niRuviya
     paraRku LanpuRu puthalvanan maNiyuku
          thiruppa rangkiri thaniluRai saravaNa ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaRukkum anjana vizhi iNai ayil kodu nerukki nenju aRa eRi tharu pozhuthu oru kanikkuL in suvai amuthu ukum oru siRu nakaiyAlE: With their dark, painted and spear-like two eyes, they attack burning their suitors' heart into destruction; at the same time, with their unique smile, they exude the sweetness of a fruit and nectar;

kaLam kozhum kali valai kodu visiRiye manaikku ezhunthirum ena manam uruka Or kavaRchi koNdida manai thanil azhakodu kodu pOki: spreading the net of the husky voice emanating from their throat, they invite (their suitors) to their home in a heartrending and disquieting manner and lead them to their residence nicely;

naRaiththa panju aNai misaiyinil manam uRa aNaiththa akam thanil iNai mulai ethir pora nakaththu azhunthida amuthu ithazh parukiyum: on the fragrant cotton bed, they warmly hug their suitor's chest pressing their bosom tightly, make nail-marks on their body and suck the nectar-like saliva that oozes from their lips;

midaRUdE nadiththu ezhum kural kumu kumu kumu ena isaiththu nankodu manam athu maRukida nazhuppu nanjana siRumikaL thuyar aRa aruLvAyE: raising several birds' sounds from their throat that make noise like "gumu gumu", these poison-like whores agitate their suitors' mind thoroughly; to enable me to ward off the misery caused by these whores, You have to bless me, Oh Lord!

niRaiththa theN thirai moku moku moku ena uraththa kanjuki mudi neRu neRu neRu ena niRaiththa aNda mukadu kidu kidu ena: The vast sea rose with a gurgling sound; the powerful serpent AdhisEshan's hoods began to collapse with a crumbling noise; the huge mountains of this world witnessed their peaks trembling;

varai pOlum nivaththa thiN kazhal nisisarar uramodu sirak kodum kuvai malai purai thara iru niNak kuzhampodu kuruthikaL sori thara adutheerA: the mountain-like demons, wearing thick anklets on their legs, were so badly injured that their chests and heaps of their evil heads began shedding blood profusely from the fleshy broth of their remains as You severed their limbs, Oh Valorous One!

thiRal karum kuzhal umaiyavaL aruL uRu puzhaikkai thaN kada kaya muka mika uLa sivak kozhunthu a(n)na kaNapathiyudan varum iLaiyOnE: Goddess UmA, the deity with brightness and black charm, delivered this son, with a trunk having a hole and cool bile of rage on His elephant face; He is the darling of Lord SivA, named VinAyagA, and You are His Younger Brother, Oh Lord!

sinaththodum saman uthai pada niRuviya paraRku uLam anpuRu puthalva nan maNi uku thirupparangkiri thanil uRai saravaNa perumALE.: Although Lord SivA kicked Yaman, God of Death, with rage, His heart is filled with love for You, His son! In this town Thirupparang KundRam, precious gems are scattered everywhere, and You are seated here, Oh SaravaNA, the Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 10 kaRukkum anjana - thirupparangkundRam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]