திருப்புகழ் 1337 காதின்மணி ஓலை  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1337 kAdhinmaNi Olai  (common)
Thiruppugazh - 1337 kAdhinmaNi Olai - common    தமிழில் உரை எழுதியது
    கோவை திருப்புகழ் அடியார்
    திரு கனகராசன் அவர்கள்
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தானதத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

காதின்மணி ஓலையிட்டு ...... வருமானார்

காமவலை யூடுபுக்கு ...... மதிமாழ்கி

நீதிநெறி யேவிடுத்து ...... அலையாதே

நீயுன்இரு தாள்அளிக்க ...... வரவேணும்

ஆதிமக மாயிபெற்ற ...... குமரேசா

ஆறுமுக மேபடைத்த ...... குருநாதா

தீதில்அடி யார்மனத்தில் ...... உறைவோனே

தேவர்குடி வாழவைத்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

காதின்மணி ஓலையிட்டு ... காதில் மணி, காதோலை இவற்றை அணிந்து

காமவலை யூடுபுக்கு ... காமத்தை ஊட்டுகின்ற வலையிலே நான் புகுந்து

மதிமாழ்கி ... என்னுடைய (மதி) புத்தி அழிந்து

நீதி நெறியேவிடுத்து ... நீதி நெறிமுறைகளை நான் அனுசரிக்காமல்

அலையாதே ... நான் அலையாமல்

நீயுன் இரு தாள் அளிக்க வரவேணும் ... நீ உன்னுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் எனக்கு அளிக்க வரவேண்டும்

ஆதி மகமாயி பெற்ற குமரேசா ... ஆதி மகமாயி பரமேஸ்வரி பெற்ற குமரேசனே

ஆறு முகமே படைத்த குருநாதா ... ஆறு திருமுகங்களைக் கொண்டுள்ள குருநாதனே

தீது இல் அடியார் மனத்தில் உறைவோனே ... குற்றம் இல்லாத அடியார்கள் மனத்தில் உறைகின்ற பெருமானே

தேவர் குடி வாழவைத்த பெருமாளே. ... தேவர்களின் குலத்தை வாழவைத்த பெருமை மிக்கவரே.

(உன்னுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் எனக்கு அளிக்க நீ வரவேண்டும்.)


இப்பாடல் சைவசித்தாந்த மகா சமாஜ பதிப்பில் உள்ளது.

சேலம் சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபையின் திருப்புகழ் புத்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1337 - kAdhinmaNi Olai (common)

kAdhinmaNi Olaiyittu ...... varumAnAr

kAmavalai yUdupukku ...... madhimAzhgi

needhineRi yEviduththu ...... alaiyAdhE

neeyuniru thALaLikka ...... varavENum

Aadhimaga mAyipetra ...... kumarEsA

AaRumuga mEpadaiththa ...... gurunAdhA

theedhiladi yArmanaththil ...... uRaivOnE

thEvarkudi vAzhavaiththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

to come
தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1337 kAdhinmaNi Olai - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]