திருப்புகழ் 1327 சைவ முதல்  (மதுரை)
Thiruppugazh 1327 saivamudhal  (madhurai)
Thiruppugazh - 1327 saivamudhal - madhuraiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தய்யதனத் தனதானா தனனதனத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

சைவமுதற் குருவாயே சமணர்களைத் ...... தெறுவோனே

பொய்யர்உளத் தணுகானே புனிதவருட் ...... புரிவாயே

கையின்மிசைக் கதிர்வேலா கடிகமழற் ...... புதநீபா

தெய்வசற் குருநாதா திருமதுரைப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சைவ முதல் குருவாயே சமணர்களைத் தெறுவோனே ... சைவ
சமயத்தின் முதலான குருவாக (திருஞானசம்பந்தராக) வந்து,
சமணர்களை முறியடித்தவனே,

பொய்யர் உ(ள்)ளத்து அணுகானே புனித அருள் புரிவாயே ...
பொய்யர்களின் மனத்தில் இருக்காதவனே, உன் திருவருளைத் தந்து
அருளுவாயாக.

கையின் மிசைக் கதிர் வேலா கடி கமழ் அற்புத நீபா ... உனது
திருக் கரத்தில் ஒளி வீசும் வேலை ஏந்தியவனே, நறு மணம் வீசும்
அற்புதமான கடப்ப மாலையைத் தரித்தவனே,

தெய்வ சற் குரு நாதா திருமதுரைப் பெருமாளே. ...
இறைவனாகிய சிவ பெருமானுக்குச் சிறந்த குருவான தலைவனே,
அழகிய மதுரையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


இது ஒரு துதிப்பாடல். வேண்டுகோள் எதுவும் இல்லாதது.

மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1327 (not listed) saiva mudhal (madhurai)

saivamuthaR kuruvAyE samaNarkaLaith ...... theRuvOnE

poyyaruLath thaNukAnE punithavarut ...... purivAyE

kaiyinmisaik kathirvElA kadikamazhaR ...... puthaneepA

theyvasaR gurunAthA thirumathuraip ...... perumALE.

......... Meaning .........

saiva muthal guruvAyE samaNarkaLaith theRuvOnE: You came as the foremost Saivite Master (ThirugnAna SambandhAr) and defeated all the ChamaNas!

poyyar u(L)Laththu aNukAnE punitha aruL purivAyE: You never remain in the heart of liars! Kindly bless me!

kaiyin misaik kathir vElA kadi kamazh aRputha neepA: You elegantly hold in Your hand the dazzling spear! You wear the garland of fragrant kadappa flowers!

theyva saR guru nAthA thirumathuraip perumALE.: You are the great master of Lord SivA, Oh Leader! You have chosen Your abode in the hallowed city of Madhurai, Oh Great One!


This song is essentially a prayer to Lord Murugan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1327 saiva mudhal - madhurai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]