திருப்புகழ் 1322 மலரணை ததும்ப  (பழமுதிர்ச்சோலை)
Thiruppugazh 1322 malaraNaithadhumba  (pazhamudhirchOlai)
Thiruppugazh - 1322 malaraNaithadhumba - pazhamudhirchOlaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனந்த தான தனதன தனந்த தான
     தனதன தனந்த தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

மலரணை ததும்ப மேக குழல்முடி சரிந்து வீழ
     மணபரி மளங்கள் வேர்வை ...... யதனோடே

வழிபட இடங்க ணாட பிறைநுதல் புரண்டு மாழ்க
     வனைகலை நெகிழ்ந்து போக ...... இளநீரின்

முலையிணை ததும்ப நூலின் வகிரிடை சுழன்று வாட
     முகமுகமொ டொன்ற பாய ...... லதனூடே

முதுமயல் கலந்து மூழ்கி மகிழ்கினும் அலங்க லாடு
     முடிவடிவொ டங்கை வேலு ...... மறவேனே

சிலைநுத லிளம்பெண் மோகி சடையழ கியெந்தை பாதி
     திகழ்மர கதம்பொன் மேனி ...... யுமைபாலா

சிறுநகை புரிந்து சூரர் கிரிகட லெரிந்து போக
     திகழயி லெறிந்த ஞான ......முருகோனே

கொலைமிக பயின்ற வேடர் மகள்வளி மணந்த தோள
     குணவலர் கடம்ப மாலை ...... யணிமார்பா

கொடிமின லடைந்த சோதி மழகதிர் தவழ்ந்த ஞான
     குலகிரி மகிழ்ந்து மேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மலர் அணை ததும்ப மேக குழல் முடி சரிந்து வீழ மண
பரிமளங்கள் வேர்வை அதனோடே வழி பட
... மலர்ப் படுக்கை
அசைந்து கலைய, மேகம் போன்ற கரிய கூந்தலின் முடி சரிந்து விழ,
நறு மணங்கள் வேர்வையுடன் ஒன்றுபட,

இடம் கண் ஆட பிறை நுதல் புரண்டு மாழ்க வனை கலை
நெகிழ்ந்து போக இள நீரின் முலை இணை ததும்ப நூலின்
வகிர் இடை சுழன்று வாட
... விசாலமான கண்கள் அசைய, பிறை
போலும் நெற்றி புரண்டு குங்குமம் கலைய, அலங்காரமாய் அணிந்த
ஆடை நெகிழ்ந்து போக, இளநீர் போன்ற மார்பகங்கள் இரண்டும்
அசைய, நூலின் பிளவு போன்ற நுண்ணிய இடை சுழன்று வாட்டம்
கொள்ள,

முக(ம்) முகமோடு ஒன்ற பாயல் அதனூடே முது மயல்
கலந்து மூழ்கி மகிழ்கினும்
... முகம் முகத்தோடு பொருந்த, படுக்கை
அணையில் பெரிய மோகச் செயலில் கலந்து முழுகி (நான்) இன்புற்று
இருந்தாலும்,

அலங்கல் ஆடு முடி வடிவொடு அம் கை வேலும் மறவேனே ...
மாலைகள் அசையும் திருமுடி முதலான உனது வடிவத்தையும் அழகிய
திருக்கரத்தில் உள்ள வேலாயுதத்தையும் மறக்க மாட்டேன்.

சிலை நுதல் இளம் பெண் மோகி சடை அழகி எந்தை பாதி
திகழ் மரகதம் பொன் மேனி உமை பாலா
... வில் போன்ற
நெற்றியை உடைய இளம் பெண், ஆசையைத் தருபவள், அழகிய
சடையை உடையவள், என் தந்தையாகிய சிவபெருமானின் இடது
பாகத்தில் விளங்கும் மரகதம் போல் பச்சை நிறத்து அழகிய
உருவினளாகிய உமா தேவியின் குழந்தையே,

சிறு நகை புரிந்து சூரர் கிரி கடல் எரிந்து போக திகழ் அயில்
எறிந்த ஞான முருகோனே
... புன்னகை செய்து, சூரனும், மலையும்,
கடலும் எரிந்து போக, கையிலே திகழ்ந்த வேலை எறிந்த ஞான முருகனே,

கொலை மிக பயின்ற வேடர் மகள் வ(ள்)ளி மணந்த தோள
குண அலர் கடம்ப மாலை அணி மார்பா
... கொலைத் தொழிலை
நன்றாகப் பயின்றிருந்த வேடர்கள் பெண்ணாகிய வள்ளி மணந்த
தோளனே, நற் குணனே, கடப்ப மலர் மாலையை அணிந்த மார்பனே,

கொடி மி(ன்)னல் அடைந்த சோதி மழ கதிர் தவழ்ந்த ஞான
குல கிரி மகிழ்ந்து மேவு பெருமாளே.
... மின்னல் கொடி போன்ற
ஜோதியே, காலைக் கதிர் போல ஒளிவீசும் ஞானியே, (பழமுதிர்) சோலை
மலையில் மகிழ்ந்து வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.1115  pg 1.1116 
 WIKI_urai Song number: 448 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1322 - malaraNai thadhumba (pazhamuthirchOlai)

malaraNai thathumpa mEka kuzhalmudi sarinthu veezha
     maNapari maLangaL vErvai ...... yathanOdE

vazhipada idanga NAda piRainuthal puraNdu mAzhka
     vanaikalai nekizhnthu pOka ...... iLaneerin

mulaiyiNai thathumpa nUlin vakiridai suzhanRu vAda
     mukamukamo donRa pAya ...... lathanUdE

muthumayal kalanthu mUzhki makizhkinum alanga lAdu
     mudivadivo dangai vElu ...... maRavEnE

silainutha liLampeN mOki sadaiyazha kiyenthai pAthi
     thikazhmara kathampon mEni ...... yumaibAlA

siRunakai purinthu cUrar kirikada lerinthu pOka
     thikazhayi leRintha njAna ......murukOnE

kolaimika payinRa vEdar makaLvaLi maNantha thOLa
     kuNavalar kadampa mAlai ...... yaNimArpA

kodimina ladaintha sOthi mazhakathir thavazhntha njAna
     kulakiri makizhnthu mEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

malar aNai thathumpa mEka kuzhal mudi sarinthu veezha maNa parimaLangaL vErvai athanOdE vazhi pada: The flowery bed shaking and becoming dishevelled, the cloud-like black hair becoming unfastened and falling freely, many a fragrance mingling with the perspiration,

idam kaN Ada piRai nuthal puraNdu mAzhka vanai kalai nekizhnthu pOka iLa neerin mulai iNai thathumpa nUlin vakir idai suzhanRu vAda: the wide eyes fluttering, the crescent-shaped forehead throbbing and erasing the vermillion mark, the attire that is worn pretty decoratively becoming slack, the breasts looking like two tender coconuts quivering, the thread-like slender waist reeling and sagging,

muka(m) mukamOdu onRa pAyal athanUdE muthu mayal kalanthu mUzhki makizhkinum: and the faces attaching to each other, I might have been drowning in the big act of love-making upon the bed; nonetheless,

alangal Adu mudi vadivodu am kai vElum maRavEnE: I will never forget Your sacred figure beginning from the heads where garlands sway and the Spear that is held in Your hallowed hand, Oh Lord!

silai nuthal iLam peN mOki sadai azhaki enthai pAthi thikazh marakatham pon mEni umai bAlA: She is a youthful damsel having a bow-like forehead; She is the One who causes desire; She has pretty tresses; She is concorporate on the left side of the body of my Father, Lord SivA; She has an emerald-green complexion; She is the beSUranl Goddess, UmA, and You are Her child, Oh Lord!

siRu nakai purinthu cUrar kiri kadal erinthu pOka thikazh ayil eRintha njAna murukOnE: With a benign smile, You wielded the elegant spear from Your hand and burnt down the demon SUran, the mountains and the sea, Oh MurugA of absolute Knowledge!

kolai mika payinRa vEdar makaL va(L)Li maNantha thOLa kuNa alar kadampa mAlai aNi mArpA: The hunters had mastered the art of slaughter, and she was the damsel of those hunters; You wedded that VaLLi, Oh broad-shouldered and virtuous One! You wear the kadappa garland on Your hallowed chest, Oh Lord!

kodi mi(n)nal adaintha sOthi mazha kathir thavazhntha njAna kula kiri makizhnthu mEvu perumALE.: Oh Great Effulgence that dazzles like the lightning! Oh Wise One, with knowledge radiating like morning rays! You are seated with relish on the mountain in Pazhamuthir cOlai, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1322 malaraNai thadhumba - pazhamudhirchOlai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]