திருப்புகழ் 1285 கொடிய மதவேள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1285 kodiyamadhavEL  (common)
Thiruppugazh - 1285 kodiyamadhavEL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கொடியமத வேள்கைக் ...... கணையாலே

குரைகணெடு நீலக் ...... கடலாலே

நெடியபுகழ் சோலைக் ...... குயிலாலே

நிலைமைகெடு மானைத் ...... தழுவாயே

கடியரவு பூணர்க் ...... கினியோனே

கலைகள்தெரி மாமெய்ப் ...... புலவோனே

அடியவர்கள் நேசத் ...... துறைவேலா

அறுமுகவி நோதப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கொடியமத வேள்கைக் கணையாலே ... கொடுமை செய்யும்
மன்மதனுடைய கரத்திலிருந்து விடும் மலர் அம்புகளாலே,

குரைகண் நெடு நீலக் கடலாலே ... அலை ஓசை மிகுந்து
ஆரவாரிக்கும் பெரிய நீலக் கடலினாலே,

நெடியபுகழ் சோலைக் குயிலாலே ... நீண்டுயர்ந்த சோலையில்
பாடிப் புகழ் பெற்ற குயிலினாலே,

நிலைமைகெடு மானைத் தழுவாயே ... (உன்னைப் பிரிந்து)
தன்னிலைமை கெட்டு நிலைகுலையும் மானொத்த
இப்பெண்ணைத் தழுவமாட்டாயா?

கடியரவு பூணர்க்கு இனியோனே ... கடிக்கும் பாம்பை
ஆபரணமாகப் பூண்ட சிவனாருக்கு இனியவனே,

கலைகள்தெரி மாமெய்ப் புலவோனே ... ஆய கலைகள்
அனைத்தையும் தெரிந்த உண்மை வித்தகனே,

அடியவர்கள் நேசத்து உறைவேலா ... உன் அடியார்களின்
பக்தியில் வாழ்கின்ற வேலனே,

அறுமுக விநோதப் பெருமாளே. ... ஆறுமுகனே,
திருவிளையாடல்கள் பல புரிந்த பெருமாளே.


இப்பாடல் அகத்துறையில், 'நாயக நாயகி' பாவத்தில் முருகனைப் பிரிந்த
தலைவிக்காக பாடியது. கடல், சந்திரன், குயில், மன்மதன், மலர்க் கணைகள்
- இவை தலைவியின் பிரிவுத்துயரைக் கூட்டுவன.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.660  pg 3.661 
 WIKI_urai Song number: 1284 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1285 - kodiya madhavEl (common)

kodiya madhavEL kai ...... kaNaiyAlE

kurai kaNnedu neelak ...... kadalAlE

nediya pugazh sOlai ...... kuyilAlE

nilaimai kedu mAnaith ...... thazhuvAyE

kadiyaravu pUNark ...... iniyOnE

kalaigaL theri mA meyp ...... pulavOnE

adiyavargaL nEsath ...... thuRaivElA

aRumuga vinOdhap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kodiya madhavEL kai kaNaiyAlE: Due to the cruel flowery arrows shot by the haunting Love God (Manmathan),

kurai kaNnedu neelak kadalAlE: due the constant drone of waves from the roaring wide sea, and

nediya pugazh sOlai kuyilAlE: due to the piercing sound of the famous cuckoo from the tall vast grove,

nilaimai kedu mAnaith thazhuvAyE: this deer-like damsel is tormented by Your separation; - wouldn't You care to embrace her?

kadiyaravu pUNark iniyOnE: Biting serpent is adorning Lord SivA as a jewel; and You are His dearest!

kalaigaL theri mA meyp pulavOnE: You know all forms of Arts, and You are a true scholar!

adiyavargaL nEsath thuRaivElA: You thrive in the love of Your devotees, Oh VElA,

aRumuga vinOdhap perumALE.: You are six-faced, and Your pranks are wonderful, Oh Great One!


This song has been written in the NAyaka-NAyaki BhAva portraying the pangs of separation of the heroine from Lord Murugan.
The sea, the moon, Love God, the flowery arrows and the cuckoo are some of the sources which aggravate the agony of separation from the Lord.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1285 kodiya madhavEL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]