திருப்புகழ் 1266 மக்கள் பிறப்புக்குள்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1266 makkaLpiRappukkuL  (common)
Thiruppugazh - 1266 makkaLpiRappukkuL - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தத் தனத்தத்த தத்தத் தனத்தத்த
     தத்தத் தனத்தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

மக்கட் பிறப்புக்கு ளொக்கப் பிறப்புற்ற
     மட்டுற் றசுற்றத்தர் ...... மனையாளும்

மத்யத் தலத்துற்று நித்தப் பிணக்கிட்டு
     வைத்துப் பொருட்பற்று ...... மிகநாட

நிக்ரித் திடுத்துட்டன் மட்டித் துயிர்பற்ற
     நெட்டைக் கயிற்றிட்டு ...... வளையாமுன்

நெக்குக் குருப்பத்தி மிக்குக் கழற்செப்ப
     நிற்றத் துவச்சொற்க ...... ளருள்வாயே

திக்கப் புறத்துக்குள் நிற்கப் புகழ்ப்பித்த
     சித்ரத் தமிழ்க்கொற்ற ...... முடையோனே

சிப்பக் குடிற்கட்டு மற்பக் குறத்திச்சொல்
     தித்திப் பையிச்சிக்கு ...... மணவாளா

முக்கட் சடைச்சித்த ருட்புக் கிருக்கைக்கு
     முத்தித் துவக்குற்று ...... மொழிவோனே

முட்டச் சினத்திட்டு முற்பட் டிணர்க்கொக்கை
     முட்டித் தொளைத்திட்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மக்கள் பிறப்புக்குள் ஒக்கப் பிறப்பு உற்ற மட்டு உற்ற
சுற்றத்தர் மனையாளும்
... மக்களாக எடுத்த பிறப்பில் கூடப்
பிறந்துள்ள சுற்றம் என்னும் அளவில் உள்ள உறவினர்களும், மனைவியும்,

மத்(தி)யத் தலத்து உற்று நித்தப் பிணக்கிட்டு வைத்துப்
பொருள் பற்று(ம்) மிக நாட
... (எனது) வாழ் நாளின் இடையில்
வந்து சேர்ந்து, தினமும் மாறுபட்டுச் சண்டை இட்டு, சேகரித்து
வைத்துள்ள பொருளைப் பறிக்கவே மிகவும் நாடி நிற்க,

நிக்(க)ரித்து இடு(ம்) துட்டன் மட்டித்து உயிர் பற்ற
நெட்டைக் கயிற்று இட்டு வளையா முன்
... கொல்ல வரும்
துஷ்டனாகிய யமன், அழித்து என் உயிரைப் பிடிக்க நீண்ட பாசக்
கயிற்றினால் வீசி வளைப்பதற்கு முன்பாக,

நெக்குக் குருப் பத்தி மிக்குக் கழல் செப்ப நில் தத்துவச்
சொற்கள் அருள்வாயே
... மனம் நெகிழ்ந்து, குரு பக்தி மிகுந்து, உன்
திருவடிகளைப் புகழ்வதற்கு, நிலைத்து நிற்கும் தத்துவ அறிவுச்
சொற்களை எனக்கு உதவி செய்து அருளுக.

திக்கு அப்புறத்துக்குள் நிற்கப் புகழ்ப்பித்த சித்ரத் தமிழ்க்
கொற்றம் உடையோனே
... நாலு திசைகளிலுள்ள புறங்களுள்ளும்
அழியாதிருக்கச் (சம்பந்தராக வந்து) சிவபெருமானின் புகழைப் பரப்பிய,
அழகிய தமிழ் பாடும் வெற்றியை உடையவனே,

சிப்ப(ம்) குடில் கட்டும் அற்பக் குறத்திச் சொல் தித்திப்பை
இச்சிக்கும் மணவாளா
... சிறிய குடிசை கட்டியுள்ள, கீழ்ஜாதியில்
வளர்ந்த குறப்பெண்ணாகிய, வள்ளியின் இனிய சொல்லை விரும்பி
ஆசைப்படும் கணவனே.

முக்கண் சடைச் சித்தர் உள் புக்கு இருக்கைக்கு முத்தித்
துவக்கு உற்று மொழிவோனே
... மூன்று கண்களையும்,
சடையையும் உடைய சித்த மூர்த்தியாகிய சிவபெருமானது உள்ளத்துள்
நுழைந்து படிவதற்கு, முக்தி நிலையைப் பற்றி முதலிலிருந்து
உபதேசித்தவனே,

முட்டச் சினத்திட்டு முற்பட்டு இணர் கொக்கை முட்டித்
தொளைத்திட்ட பெருமாளே.
... முழுக் கோபம் கொண்டு, முன்னே
இருந்த பூங்கொத்துக்கள் கூடிய மாமரமாக நின்ற சூரனை எதிர்த்துத்
தாக்கி, வேலால் தொளைத்து அழித்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.622  pg 3.623  pg 3.624  pg 3.625 
 WIKI_urai Song number: 1265 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1266 - makkaL piRappukkuL (common)

makkat piRappukku Lokkap piRapputRa
     mattut RasutRaththar ...... manaiyALum

mathyath thalaththutRu niththap piNakkittu
     vaiththup porutpatRu ...... mikanAda

nikrith thiduththuttan mattith thuyirpatRa
     nettaik kayitRittu ...... vaLaiyAmun

nekkuk kuruppaththi mikkuk kazhaRcheppa
     nitRath thuvacchoRka ...... LaruLvAyE

thikkap puRaththukkuL niRkap pukazhppiththa
     sithrath thamizhkkotRa ...... mudaiyOnE

sippak kudiRkattu maRpak kuRaththicchol
     thiththip paiyicchikku ...... maNavALA

mukkat chadaicchiththa rutpuk kirukkaikku
     muththith thuvakkutRu ...... mozhivOnE

muttac chinaththittu muRpat tiNarkkokkai
     muttith thoLaiththitta ...... perumALE.

......... Meaning .........

makkaL piRappukkuL okkap piRappu utRa mattu utRa sutRaththar manaiyALum: In this birth in which I have taken the human form, the siblings, the relatives and the wife

math(thi)yath thalaththu utRu niththap piNakkittu vaiththup poruL patRu(m) mika nAda: all came in the middle, quarrelled with me every day and were eager to grab whatever money I had saved;

nik(ka)riththu idu(m) thuttan mattiththu uyir patRa nettaik kayitRu ittu vaLaiyA mun: before the evil God of Death (Yaman), who is bent upon killing me, throws the long rope of bondage to strangle me and take my life away,

nekkuk kurup paththi mikkuk kazhal seppa nil thaththuvac choRkaL aruLvAyE: kindly help me to melt in my heart and praise Your hallowed feet with abundant devotion to You as my Master and grant me words of spiritual knowledge that will last for ever!

thikku appuRaththukkuL niRkap pukazhppiththa sithrath thamizhk kotRam udaiyOnE: In order that Lord SivA's glory spreads in all the four directions without extinction, You came (as ThirugnAna Sambandhar) and sang beautiful hymns in Tamil triumphantly, Oh Lord!

sippa(m) kudil kattum aRpak kuRaththic chol thiththippai icchikkum maNavALA: She built for herself a modest cottage, having been reared in the KuRavA tribe of a low lineage; still, You fell for her sweet words and sought her with great desire, Oh Consort of VaLLi!

mukkaN sadaic chiththar uL pukku irukkaikku muththith thuvakku utRu mozhivOnE: He has three eyes and matted hair; He is the great Sidhdha, Lord SivA; in order to inculcate in His mind the significance of liberation, You preached to Him right from the beginning, Oh Lord!

muttac chinaththittu muRpattu iNar kokkai muttith thoLaiththitta perumALE.: Incensed with anger, You attacked the demon SUran, who took the disguise of a mango tree full of bunches of flowers, and destroyed him by piercing with Your spear, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1266 makkaL piRappukkuL - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]