திருப்புகழ் 1205 அப்படி ஏழும் ஏழும்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1205 appadiEzhumEzhum  (common)
Thiruppugazh - 1205 appadiEzhumEzhum - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தன தான தானன தத்தன தான தானன
     தத்தன தான தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அப்படி யேழு மேழும்வ குத்துவ ழாது போதினி
     னக்ரம்வி யோம கோளகை ...... மிசைவாழும்

அக்ஷர தேவி கோவின்வி திப்படி மாறி மாறிய
     னைத்துரு வாய காயம ...... தடைவேகொண்

டிப்படி யோனி வாய்தொறு முற்பவி யாவி ழாவுல
     கிற்றடு மாறி யேதிரி ...... தருகாலம்

எத்தனை யூழி காலமெ னத்தெரி யாது வாழியி
     னிப்பிற வாது நீயருள் ...... புரிவாயே

கற்பக வேழ மேய்வன பச்சிள ஏனல் மீதுறை
     கற்புடை மாது தோய்தரு ...... மபிராம

கற்புர தூளி லேபன மற்புய பாக சாதன
     கற்பக லோக தாரண ...... கிரிசால

விப்ரச மூக வேதன பச்சிம பூமி காவல
     வெட்சியு நீப மாலையு ...... மணிவோனே

மெத்திய ஆழி சேறெழ வெற்பொடு சூர னீறெழ
     விக்ரம வேலை யேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அப்படி ஏழும் ஏழும் வகுத்து வழாது போதினின் அக்ரம ...
அவ்வாறாக பதினான்கு உலகங்களும்* தவறில்லாமல் படைத்து,
தாமரை மலரில் அமர்ந்து முதன்மை ஸ்தானம் வகிப்பவரும்,

வியோம கோளகை மிசை வாழும் ... அண்ட கோளத்திலும்
வாழ்கின்றவரும்,

அக்ஷர தேவி கோவின் விதிப்படி மாறி மாறி ... சரஸ்வதி
தேவியின் கணவனுமான பிரமதேவன் எழுதியுள்ள விதியின்படி,
(பிறப்புக்கள்) மாறி மாறி,

அனைத்து உரு ஆய காயம் அது அடைவே கொண்டு ...
எல்லா உருவங்களையும் கொண்ட உடல்களை முறையே நான் எடுத்து,

இப்படி யோனி வாய் தொறும் உற்பவியா விழா ... இவ்வாறாக
(எண்பத்து நான்கு லக்ஷம்) கருக்குழி பேதங்களிலும் தோன்றிப் பிறந்தும்,
பின்னர் இறந்தும்,

உலகில் தடுமாறியே திரிதரு காலம் எத்தனை ஊழி காலம்
எனத் தெரியாது
... இங்ஙனம் உலகில் தடுமாற்றம் அடைந்து
அலைகின்ற காலம் எத்தனை ஊழி காலம் என்று எனக்குத் தெரியாது.

வாழி இனிப் பிறவாது நீ அருள் புரிவாயே ... (இறைவனே) நீ
வாழ்வாயாக. நான் இனிப் பிறவாமல் நீ அருள் புரிவாயாக.

கற்பகம் வேழம் ஏய்வன பச்சிள ஏனல் மீது உறை ... தென்னை,
கரும்பு இவைகளுக்கு ஒப்பாக (நீண்டு வளர்ந்துள்ள) பசுமையான
இளந் தினைகள் உள்ள புனத்தில் வீற்றிருந்த

கற்புடை மாது தோய் தரும் அபிராம ... கற்பு நிறைந்த வள்ளி
தழுவும் அழகனே,

கற்புர தூளி லேபன மல் புய ... பச்சைக் கற்பூரப் பொடி பூசிய,
மல் யுத்தத்துக்கு ஏற்ற புயத்தை உடையவனே,

பாக சாதன கற்பகலோக தாரண கிரி சால ... இந்திரனுடைய
(நினைத்ததைத் தரும்) கற்பக மரங்கள் உள்ள பொன்னுலகத்துக்கு
நிலைத்த வாழ்வைத் தந்தவனே, மலைக் கூட்டத்தில் விளங்குபவனே,

விப்ர சமூக வேதன பச்சிம பூமி காவல ... அந்தணர் கூட்டத்தில்
இருப்பவனே, வேதத்தில் உள்ளவனே, மேற் புறத்தில் உள்ள
விண்ணுலகின் காவலனே,

வெட்சியு(ம்) நீப மாலையும் அணிவோனே ... வெட்சியும் கடப்ப
மாலையையும் அணிபவனே,

மெத்திய ஆழி சேறு எழ வெற்பொடு சூரன் நீறு எழ ... நிரம்பிய
கடல் சேறுபட்டு எழவும், எழு கிரிகளும் சூரனும் பொடிபட்டு அழியவும்,

விக்ரம வேலை ஏவிய பெருமாளே. ... பராக்ரமம் பொருந்திய
வேலைச் செலுத்திய பெருமாளே.


* பதினான்கு உலகங்கள்
கீழ் உலகங்கள் ஏழு:

அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், மகாதலம், ரசாதலம், பாதாளம்.

மேல் உலகங்கள் ஏழு:

பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம், சத்தியலோகம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.504  pg 3.505  pg 3.506  pg 3.507 
 WIKI_urai Song number: 1204 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1205 - appadi Ezhum Ezhum (common)

appadi yEzhu mEzhumva kuththuva zhAthu pOthini
     nagramvi yOma kOLakai ...... misaivAzhuum

akshara thEvi kOvinvi thippadi mARi mARiya
     naiththuru vAya kAyama ...... thadaivEkoN

dippadi yOni vAythoRu muRpavi yAvi zhAvula
     kitRadu mARi yEthiri ...... tharukAlam

eththanai yUzhi kAlame naththeri yAthu vAzhiyi
     nippiRa vAthu neeyaruL ...... purivAyE

kaRpaka vEzha mEyvana pacchiLa Enal meethuRai
     kaRpudai mAthu thOytharu ...... mapirAma

kaRpura thULi lEpana maRpuya pAka sAthana
     kaRpaka lOka thAraNa ...... girisAla

viprasa mUka vEthana pacchima bUmi kAvala
     vetchiyu neepa mAlaiyu ...... maNivOnE

meththiya Azhi sERezha veRpodu cUra neeRezha
     vikrama vElai yEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

appadi Ezhum Ezhum vakuththu vazhAthu pOthinin agrama: He meticulously created the upper seven worlds and the lower seven worlds*; He presides, seated on the lotus flower

viyOma kOLakai misai vAzhum: and pervades all the worlds;

akshara thEvi kOvin vithippadi mARi mARi: He is the Consort of Saraswathi, the Goddess of letters; according to my destiny predetermined by that BrahmA, I assumed births again and again;

anaiththu uru Aya kAyam athu adaivE koNdu: I took so many shapes in several bodies properly;

ippadi yOni vAy thoRum uRpaviyA vizhA: in this way, I entered many wombs (84,00,000) to take birth and eventually die;

ulakil thadumARiyE thiritharu kAlam eththanai Uzhi kAlam enath theriyAthu: I do not know for how many aeons I have to endure this cycle (of birth and death) struggling in this world.

vAzhi inip piRavAthu nee aruL purivAyE: Hail to You, Oh Lord! Kindly bless me not to be born again.

kaRpakam vEzham Eyvana pacchiLa Enal meethu uRai kaRpudai mAthu thOy tharum apirAma: You are the exquisitely handsome one hugged by VaLLi, the most chaste damsel, seated on a platform over the millet-field where the crops were tall as the coconut trees and the sugarcanes.

kaRpura thULi lEpana mal puya: Wearing the fragrant paste of camphor powder, Your shoulders are strong and ever ready for a wrestling bout!

pAka sAthana kaRpakalOka thAraNa giri sAla: You rescued and established new life in the celestial land of IndrA, where the (wish yielding) kaRpaga trees abound! You revel in all mountains, Oh Lord!

vipra samUka vEthana pacchima bUmi kAvala: You are present among the society of brahmins, pervading all vEdAs! You are the protector of the upper celestial world!

vetchiyu(m) neepa mAlaiyum aNivOnE: You wear garlands of vetchi and kadappa flowers!

meththiya Azhi sERu ezha veRpodu cUran neeRu ezha: The seas brimming with water were agitated, with mud rising all over, and the seven mountains, along with the demon SUran, were destroyed to pieces

vikrama vElai Eviya perumALE.: when You wielded Your victorious spear, Oh Great One!


* The lower seven worlds are:

athalam, vithalam, suthalam, tharAthalam, mahAthalam, rasAthalam and pAthAlam.


The upper seven worlds are:

bUlOgam, bhuvalOgam, suvalOgam, janalOgam, thabOlOgam, mahAlOgam and sathyalOgam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1205 appadi Ezhum Ezhum - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]