திருப்புகழ் 1156 சந்தனம் கலந்த  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1156 sandhanamkalandha  (common)
Thiruppugazh - 1156 sandhanamkalandha - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தனந் தனந்த தந்த, தந்தனந் தனந்த தந்த
     தந்தனந் தனந்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

சந்தனங் கலந்த குங்கு மம்புனைந் தணிந்த கொங்கை
     சந்திரந் ததும்ப சைந்து ...... தெருவூடே

சங்கினங் குலுங்க செங்கை யெங்கிலும் பணிந்து டம்பு
     சந்தனந் துவண்ட சைந்து ...... வருமாபோல்

கொந்தளங் குலுங்க வண்சி லம்புபொங் கஇன்சு கங்கள்
     கொஞ்சிபொன் தொடர்ந்தி டும்பொன் ...... மடவார்தோள்

கொங்கைபைங் கரம்பு ணர்ந்த ழிந்துணங் கலுந்த விர்ந்து
     கொஞ்சுநின் சரண்க ளண்ட ...... அருள்தாராய்

தந்தனந் தசெஞ்சி லம்பு கிண்கிணின் குலங்கள் கொஞ்ச
     தண்டையம் பதம்பு லம்ப ...... வருவோனே

சந்தனம் புனைந்த கொங்கை கண்களுஞ் சிவந்து பொங்க
     சண்பகம் புனங்கு றம்பொன் ...... அணைமார்பா

வந்தநஞ் சுகந்த மைந்த கந்தரன் புணர்ந்த வஞ்சி
     மந்தரம் பொதிந்த கொங்கை ...... யுமையீனும்

மைந்தனென் றுகந்து விஞ்சு மன்பணிந் தசிந்தை யன்பர்
     மங்கலின் றுளம்பு குந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சந்தனம் கலந்த குங்குமம் புனைந்து அணிந்த கொங்கை
சந்திரம் ததும்ப அசைந்து
... சந்தனத்தையும் அதனுடன் கலந்த
குங்குமத்தையும் பூசி அணிந்துள்ள மார்பகம் பொன் ஆபரணங்களின்
ஒளி மிகுந்து வீச அசைந்து,

தெருவூடே சங்கு இனம் குலுங்க செம் கை எங்கிலும் பணிந்து
உடம்பு சந்து அ(ன்)னம் துவண்டு அசைந்து வருமா போல்
...
தெருவிலே, சங்கினால் செய்த கை வளைகளின் கூட்டம் ஒலி செய்யும்
சிவந்த கரங்களுடன், பணிவு காட்டும் உடல் தூதுக்கு* அமைந்த அன்னப்
பட்சி துவட்சியுற்று அசைந்து வருவது போல் நடந்து வந்து,

கொந்தளம் குலுங்க வண் சிலம்பு பொங்க இன் சுகங்கள்
கொஞ்சி பொன் தொடர்ந்திடும் பொன் மடவார்
... கூந்தலின்
முடி அசைய, (காலில்) நல்ல சிலம்பின் ஒலி நிறைந்து எழ, இனிமையான
சுகத்தைத் தரும் பேச்சுக்களைக் கொஞ்சிப் பேசி, (வாடிக்கையாளரிடம்)
பொற்காசு பெறுவதற்கு வேண்டிய வழிகளைப் பின் பற்றி முயலுகின்ற
அழகிய விலைமாதர்களின்

தோள் கொங்கை பைங்கரம் புணர்ந்து அழிந்து உணங்கலும்
தவிர்ந்து கொஞ்சு நின் சரண்கள் அண்ட அருள்தாராய்
...
தோள்களையும், மார்பையும், அழகிய கைகளையும் தழுவி உடல் நலம்
அழிவதும், சிந்தை வாடி மெலிவதும் நீங்கி ஒழிந்து, கொஞ்சும் உனது
திருவடிகளை நெருங்க அருள் புரிவாயாக.

தந்தனந்த செம் சிலம்பு கிண்கிணின் குலங்கள் கொஞ்ச
தண்டை அம் பதம் புலம்ப வருவோனே
... தந்தனந்த என்ற
ஒலியுடன் செவ்விய சிலம்பும், கிண்கிணியின் கூட்டங்களும் கொஞ்சி
ஒலிக்க, தண்டைகள் அழகிய திருவடியில் ஒலிக்க வருபவனே,

சந்தனம் புனைந்த கொங்கை கண்களும் சிவந்து பொங்க
சண்பகம் புனம் குறம் பொன் அணை மார்பா
... சந்தனம்
அணிந்துள்ள மார்பகங்களும் கண்களும் சிவந்து பொங்க, சண்பக
மரங்கள் உள்ள மலைக் கொல்லையில் இருந்த அழகிய குறப்
பெண்ணாகிய வள்ளியைத் தழுவும் மார்பை உடையவனே,

வந்த நஞ்சு உகந்து அமைந்த கந்தரன் புணர்ந்த வஞ்சி
மந்தரம் பொதிந்த கொங்கை உமை ஈனும்
... (பாற்கடலில்
தோன்றி) வந்த ஆலகால விஷத்தை மகிழ்ச்சியுடன் தங்க வைத்த கழுத்தை
உடைய சிவபெருமான் கலந்த வஞ்சிக் கொடி போன்றவளும் மந்தர
மலை போல நிறைந்த மார்பை உடையவளும் ஆகிய உமாதேவி பெற்ற

மைந்தன் என்று உகந்து விஞ்சு மன் பணிந்த சிந்தை அன்பர் ...
மைந்தன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் மேலான வகையில்
நன்றாகத் தொழுகின்ற உள்ளத்தைக் கொண்டுள்ள அடியார்களின்

மங்கலின்று உ(ள்)ளம் புகுந்த பெருமாளே. ... ஒளி மழுங்குதல்
இல்லாமல் விளக்கமாகப் புகுந்து விளங்கும் பெருமாளே.


* தூதுக்கு உரிய பறவைகளுள் அன்னமும் ஒன்று.
மற்றவை நாரை, வண்டு, கிளி, அன்றில், குயில், புறா.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.384  pg 3.385  pg 3.386  pg 3.387 
 WIKI_urai Song number: 1158 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1156 - sandhanam kalandha (common)

santhanam kalantha kungu mampunain thaNintha kongai
     santhiran thathumpa sainthu ...... theruvUdE

sanginam kulunga sengai yengilum paNinthu dampu
     santhanan thuvaNda sainthu ...... varumApOl

konthaLam kulunga vaNchi lampupong kainsu kangaL
     konjipon thodarnthi dumpon ...... madavArthOL

kongaipaing karampu Narntha zhinthuNang kaluntha virnthu
     konjunin saraNka LaNda ...... aruLthArAy

thanthanan thasenchi lampu kiNkiNin kulangaL konja
     thaNdaiyam pathampu lampa ...... varuvOnE

santhanam punaintha kongai kaNkaLum sivanthu ponga
     saNpakam punamku Rampon ...... aNaimArpA

vanthanan jukantha maintha kantharan puNarntha vanji
     mantharam pothintha kongai ...... yumaiyeenum

mainthanen Rukanthu vinju manpaNin thasinthai yanpar
     mangalin RuLampu kuntha ...... perumALE.

......... Meaning .........

santhanam kalantha kungumam punainthu aNintha kongai santhiram thathumpa asainthu: With dazzling golden ornaments adorning their heaving bosom, smeared with a paste of sandalwood and vermilion,

theruvUdE sangu inam kulunga sem kai engilum paNinthu udampu santhu a(n)nam thuvaNdu asainthu varumA pOl: these women, wearing bangles made of conch-shell jingling on their reddish arms, walk along the street, their body drooping and swinging, and with a tottering gait of a swan, ideal for sending as a messenger* between lovers;

konthaLam kulunga vaN silampu ponga in sukangaL konji pon thodarnthidum pon madavAr: with their hair swaying and their attractive anklets making a lilting sound, these whores talk sweetly in a chirpy manner and attempt several methods of extracting gold coins (from their suitors);

thOL kongai paingaram puNarnthu azhinthu uNangalum thavirnthu konju nin saraNkaL aNda aruLthArAy: kindly put an end to my indulgence in the act of hugging their shoulders, bosom and hands. resulting in the deterioration of my health and mental depression, so that I could approach Your endearing and hallowed feet!

thanthanantha sem silampu kiNkiNin kulangaL konja thaNdai am patham pulampa varuvOnE: You come out amidst the background clatter of Your pretty anklets sounding "thanthanantha", the bunch of KiNkiNis making a lilting noise and the thaNdais (another kind of anklet) reverberating on Your hallowed feet, Oh Lord!

santhanam punaintha kongai kaNkaLum sivanthu ponga saNpakam punam kuRam pon aNai mArpA: Her bosom, spattered with sandalwood paste, and her eyes bulging with redness; She lives in the backyard of the mountainous grove with shaNbaga trees; She is VaLLi, the beautiful damsel of the KuRavAs; and You hug her with Your hallowed chest, Oh Lord!

vantha nanju ukanthu amaintha kantharan puNarntha vanji mantharam pothintha kongai umai eenum: "He grabbed the evil poison, AlakAlam, that emanated (from the milky ocean) and retained it happily in His gullet; She is the vanji (rattan reed) creeper-like consort of that Lord SivA; She has large bosom like the mount Manthara; and that UmAdEvi delivered You

mainthan enRu ukanthu vinju man paNintha sinthai anpar: as Her Son!" - so saying, Your devotees worship You with relish, in an impeccable manner; the light in their heart

mangalinRu u(L)Lam pukuntha perumALE.: will never become dim because You have entered there and are staying prominently, Oh Great One!


* The swan is one of the birds chosen for sending as a messenger between lovers; other such birds are crane, beetle, parrot, anRil, cuckoo and pigeon.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1156 sandhanam kalandha - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]