திருப்புகழ் 1140 உறவின்முறை கதறி  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1140 uRavinmuRaikathaRi  (common)
Thiruppugazh - 1140 uRavinmuRaikathaRi - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதனன தானான தானதன
     தனதனன தனதனன தானான தானதன
          தனதனன தனதனன தானான தானதன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

உறவின்முறை கதறியழ ஊராரு மாசையற
     பறைதிமிலை முழவினிசை யாகாச மீதுமுற
          உலகிலுள பலரரிசி வாய்மீதி லேசொரியு ...... மந்தநாளில்

உனதுமுக கருணைமல ரோராறு மாறிருகை
     திரள்புயமு மெழில்பணிகொள் வார்காது நீள்விழியும்
          உபயபத மிசைகுலவு சீரேறு நூபுரமும் ...... அந்தமார்பும்

மறையறைய அமரர்தரு பூமாரி யேசொரிய
     மதுவொழுகு தரவில்மணி மீதேமு நூலொளிர
          மயிலின்மிசை யழகுபொலி யாளாய்மு னாரடியர் ...... வந்துகூட

மறலிபடை யமபுரமு மீதோட வேபொருது
     விருதுபல முறைமுறையி லேயூதி வாதுசெய்து
          மதலையொரு குதலையடி நாயேனை யாளஇஙன் ...... வந்திடாயோ

பிறையெயிறு முரணசுரர் பேராது பாரில்விழ
     அதிரஎழு புவியுலக மீரேழு மோலமிட
          பிடிகளிறி னடல்நிரைகள் பாழாக வேதிசையில் ...... நின்றநாகம்

பிரியநெடு மலையிடிய மாவாரி தூளியெழ
     பெரியதொரு வயிறுடைய மாகாளி கூளியொடு
          பிணநிணமு முணவுசெய்து பேயோடு மாடல்செய ...... வென்றதீரா

குறமறவர் கொடியடிகள் கூசாது போய்வருட
     கரடிபுலி திரிகடிய வாரான கானில்மிகு
          குளிர்கணியி னிளமரம தேயாகி நீடியுயர் ...... குன்றுலாவி

கொடியதொரு முயலகனின் மீதாடு வாருடைய
     வொருபுறம துறவளரு மாதாபெ றாவருள்செய்
          குமரகுரு பரஅமரர் வானாடர் பேணஅருள் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உறவின் முறை கதறி அழ ஊராரும் ஆசை அற ... உறவு
முறையைச் சொல்லி சுற்றத்தினர் வாய்விட்டுக் கதறி அழ, ஊரில்
உள்ளவர்களும் என்னைப் பிழைக்கவைக்கலாம் என்ற ஆசையைக்
கைவிட,

பறை திமிலை முழவின் இசை ஆகாச(ம்) மீது உற ... பறை,
திமிலை, முரசு ஆகிய வாத்தியங்களின் ஒலி ஆகாய முகடு வரை எழ,

உலகில் உள பலர் அரிசி வாய் மீதிலே சொரியும் அந்த
நாளில்
... உலகில் உள்ள பலரும் வாய்க்கரிசி இடும் அந்தக் கடைசி
நாளில்,

உனது முக கருணை மலர் ஓராறும் ... உன்னுடைய கருணைத்
திருமுக மலர்கள் ஒரு ஆறும்,

ஆறு இரு கை திரள் புயமும் எழில் பணி கொள் வார் காது
நீள் விழியும்
... பன்னிரண்டு திருக்கரங்களுடன் கூடிய திரண்ட
தோள்களும், அழகிய அணிகளை அணிந்துள்ள வரிசையான காதுகளும்,
நீண்ட கண்களும்,

உபய பதம் மிசை குலவு(ம்) சீர் ஏறு நூபுரமும் அந்த மார்பும் ...
இரண்டு திருவடிகளின் மீதும் விளங்கும் சிறப்பு மிக்க சதங்கையும், அழகு
மிகுந்த அந்த மார்பும்,

மறை அறைய அமரர் தரு பூமாரியே சொரிய ... வேதங்கள்
ஒலிக்க, தேவர்கள் கற்பக மலர் மழை சொரிய,

மது ஒழுகு தரவில் மணி மீதே முன்னூல் ஒளிர ... தேன் ஒழுகும்
ஒப்பற்ற மணி மாலையின்மேல் பூணூலும் விளங்க,

மயிலின் மிசை அழகு பொலி ஆளாய் முன் ஆர் அடியர் வந்து
கூட
... மயிலின் மேல் அழகு விளங்கும் நம்பியாக, முன்பு நிறைந்த
அடியார்கள் உடன் வந்து கூட,

மறலி படை யமபுரமும் மீது ஓடவே பொருது ... யமனுடைய
படைகள் அஞ்சி யமபுரத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடிக்கும்படி அவர்களுடன்
போர் புரிந்து,

விருது பல முறை முறையிலே ஊதி வாது செய்து ... பல வெற்றிச்
சின்னங்களை வரிசை வரிசையாக ஊதி, உன்னுடன் வாது
செய்பவர்களைத் தர்க்கித்து வென்று,

மதலை ஒரு குதலை அடி நாயேனை ஆள இ(ங்)ஙன்
வந்திடாயோ
... குழந்தை அன்பு கொண்டவனான ஒரு மழலைச்
சொல் பேச்சுள்ள அடி நாயேனை ஆட்கொள்ள இவவிடம் வந்து உதவ
மாட்டாயோ?

பிறை எயிறு முரண் அசுரர் பேராது பாரில் விழ ... பிறைச்
சந்திரன் போன்ற பற்களும், முரட்டு வலிமையும் கொண்ட அசுரர்கள்
திரும்ப முடியாமல் மண்ணில் மாண்டு விழவும்,

அதிர எழு புவி உலகம் ஈரேழும் ஓலம் இட ... ஏழு தீவுகளுடன்
கூடிய இப் பூமண்டலம் நடுங்கவும், பதினான்கு உலகத்தினரும் அபயக்
கூச்சலிடவும்,

பிடி களிறின் அடல் நிரைகள் பாழாகவே ... பெண் யானை, ஆண்
யானை (இவற்றின்) வலிமை பொருந்திய கூட்டங்கள் பாழ்பட்டு அழியவும்,

திசையில் நின்ற நாகம் பிரிய நெடு மலை இடிய மா வாரி
தூளி எழ
... அஷ்ட திக்குகளைக் காத்து நின்ற கஜங்கள் இடம் விட்டு
ஓட்டம் கொள்ளவும், நீண்ட மலைகள் இடிந்து விழவும், பெரிய கடல்
வற்றிப் புழுதி கிளம்பவும்,

பெரியது ஒரு வயிறுடைய மா காளி கூளியொடு ... பெரிய
வயிற்றை உடைய மகா காளி பூதங்களோடு

பிண நிணமும் உணவு செய்து பேயோடும் ஆடல் செய
வென்ற தீரா
... பிணத்தின் கொழுப்பையும் மாமிசத்தையும் உண்டு,
அந்தப் பேய்களோடு கூத்தாடவும், போர் செய்து வெற்றிகொண்ட தீரனே,

குற மறவர் கொடி அடிகள் கூசாது போய் வருட ... குறக்குல
மலை வேடர்களின் கொடி போன்ற வள்ளியின் திருவடிகளை வெட்கம்
இல்லாமல் (நீ) சென்று பற்றி அருளும்பொருட்டு,

கரடி புலி திரி கடிய வாரான கானில் மிகு ... கரடியும், புலியும்
திரிகின்ற கடுமையான நீண்ட காட்டில் விளங்கி எழுந்த

குளிர் கணியின் இள மரமதே ஆகி நீடி உயர் குன்று
உலாவி
... வேங்கையின் இள மர வடிவம் எடுத்து நின்று, பின்பு, நீண்டு
உயர்ந்திருந்த வள்ளி மலையில் உலவியவனே,

கொடியது ஒரு முயலகனின் மீது ஆடுவாருடைய ...
பொல்லாதவனாகிய முயலகன் என்னும் பூதத்தின் மீது நடனம் புரிகின்ற
சிவபெருமானுடைய

ஒரு புறம் அது உற வளரும் மாதா பெறா அருள் செய் குமர
குருபர
... ஒரு பாகத்தில் பொருந்தி விளங்கும் தாய் பார்வதி பெற்றருளிய
குமரனே, குருமூர்த்தியே,

அமரர் வான் நாடர் பேண அருள் தம்பிரானே. ... இறவாத
தன்மைபெற்ற விண்ணோர்கள் விரும்பிப் போற்ற அவர்களுக்கு அருள்
செய்த தம்பிரானே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.334  pg 3.335  pg 3.336  pg 3.337 
 WIKI_urai Song number: 1143 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1140 - uRavinmuRai kathaRi (common)

uRavin muRai kadhaRi azha UrArum AsaiyaRa
     paRai thimilai muzhavin isai AkAsa meedhumuRa
          ulagiluLa palararisi vAymeedhilE sOriyum ...... andha nALil

unadhu muka karuNai malar OrARum ARirukai
     thiraLbuyamum ezhilpaNikoL vArkAdhu neeL vizhiyum
          ubayapadha misaikulavu seerERu nUpuramum ...... andhamArbum

maRai aRaiya amarartharu pUmAriyE soriya
     madhu ozhugu tharavil maNimeedhE munUloLira
          mayilinmisai azhagupoli ALAy munAr adiyar ...... vandhukUda

maRali padai yamapuramu meedhOdavE porudhu
     virudhupala muRai muRaiyilE Udhi vAdhu seydhu
          madhalai oru kudhalai adi nAyEnai ALa ingan ...... vandhidAyO

piRaiyeyiRu muraNa surar pErAdhu pAril vizha
     adhira ezhubuvi ulagam eerEzhum Olamida
          pidigaLiRin adalniraigaL pAzhAgavE dhisaiyil ...... nindra nAgam

piriya nedumalai idiya mAvAri thULi ezha
     periyadhoru vayiRudaiya mAkALi kULiyodu
          piNaniNamum uNavu seydhu pEyOdum Adalseya ...... vendra dheerA

kuRamaRavar kodi adigaL kUsAdhu pOy varuda
     karadi puli thirikadiya vArAna kAnil migu
          kuLir kaNiyin iLamaramadhE Agi needi uyar ...... kundrulAvi

kodiyadhoru muyalaganin meedhAdu vArudaiya
     orupuRama dhuRavaLaru mAthApeRA aruLsey
          kumara gurupara amarar vAnAdar pENa aruL ...... thambiranE.

......... Meaning .........

uRavin muRai kadhaRi azha UrArum AsaiyaRa: My relatives sobbed uncontrollably, screaming out their relationship with me; the people in the town gave up all hopes of reviving me;

paRai thimilai muzhavin isai AkAsa meedhumuRa: the noise from the beats of paRai, thimilai and other drums reached the skyroof;

ulagiluLa palararisi vAymeedhilE sOriyum andha nALil: it was that final day when all the people in the world shower a morsel of raw rice into my mouth; on this very day,

unadhu muka karuNai malar OrARum: (will You not come) with Your six gracious and holy faces,

ARirukai thiraLbuyamum ezhilpaNikoL vArkAdhu neeL vizhiyum: with sturdy shoulders attached to Your twelve holy arms, with Your ears in a row neatly wearing pretty studs, Your long eyes,

ubayapadha misaikulavu seerERu nUpuramum andhamArbum: with stunning anklets adorning Your two hallowed feet and with the strikingly gorgeous chest,

maRai aRaiya amarartharu pUmAriyE soriya: against the background of VEdic hymns, as the celestials shower the KaRpaga flowers,

madhu ozhugu tharavil maNimeedhE munUloLira: with Your sacred thread eminently showing over the fresh garland of honey-oozing flowers,

mayilinmisai azhagupoli ALAy munAr adiyar vandhukUda: as the handsome hero majestically mounting Your Peacock, with a host of Your devotees assembled in front of You,

maRali padai yamapuramu meedhOdavE porudhu: after waging a war with the armies of Yaman scaring and chasing them away to their world,

virudhupala muRai muRaiyilE Udhi vAdhu seydhu: blowing many trumpets of triumph one after the other and debating successfully against all Your challengers,

madhalai oru kudhalai adi nAyEnai ALa ingan vandhidAyO: will You not come here to protect this lowly dog, Your prattling child?

piRaiyeyiRu muraNa surar pErAdhu pAril vizha: Their teeth were of the shape of the crescent moon; they were the strong and rebellious demons who fell dead on the battleground without returning home;

adhira ezhubuvi ulagam eerEzhum Olamida: this planet earth, with seven island-continents, shuddered; people in all the fourteen worlds screamed in fear;

pidigaLiRin adalniraigaL pAzhAgavE: many herds of strong elephants were destroyed;

dhisaiyil nindra nAgam piriya: the eight strong elephants that guard all the directions ran helter skelter leaving their posts;

nedumalai idiya mAvAri thULi ezha: the tall mountains were uprooted; the vast seas dried up raising clouds of dust;

periyadhoru vayiRudaiya mAkALi kULiyodu piNaniNamum uNavu seydhu: Maha KALi, with a pot-belly, and Her clan of devils devoured the flesh and meat of the corpses

pEyOdum Adalseya vendra dheerA: and danced merrily with the fiends in the battlefield, when You waged the war and won, Oh valorous One!

kuRamaRavar kodi adigaL kUsAdhu pOy varuda: In order that You could caress, without any qualm, the petite feet of VaLLi, the creeper-like damsel of the KuRavAs,

karadi puli thirikadiya vArAna kAnil migu kuLir kaNiyin iLamaramadhE Agi: You went to the formidable forest where bears and tigers roam about, and assumed the disguise of a young neem tree

needi uyar kundrulAvi: and later, wandered all over the mountain of VaLLimalai, Oh Lord!

kodiyadhoru muyalaganin meedhAdu vArudaiya: He dances atop the evil demon, Muyalakan;

orupuRama dhuRavaLaru mAthApeRA aruLsey kumara gurupara: He is Lord SivA, holding Mother PArvathi on His side; She kindly delivered You, Oh Kumara, Oh Supreme Master!

amarar vAnAdar pENa aruL thambiranE.: You bless the immortal celestials who ardently worship You, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1140 uRavinmuRai kathaRi - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]