திருப்புகழ் 1113 மைச்சுனமார் மாமன்  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1113 maichchunamArmAman  (common)
Thiruppugazh - 1113 maichchunamArmAman - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்ததனா தான தத்ததனா தான
     தத்ததனா தான ...... தனதான

......... பாடல் .........

மைச்சுனமார் மாம னைச்சியுமா தாவு
     மக்களுமா றாத ...... துயர்கூர

மட்டிலதோர் தீயி லிக்குடில்தான் வேவ
     வைத்தவர்தா மேக ...... மதிமாய

நிச்சயமாய் நாளு மிட்டொருதூ தேவு
     நெட்டளவாம் வாதை ...... யணுகாமுன்

நெக்குருகா ஞான முற்றுனதா ளோதி
     நித்தலும்வாழ் மாறு ...... தருவாயே

நச்சணைமேல் வாழு மச்சுதனால் வேத
     னற்றவர்தா நாட ...... விடையேறி

நற்புதல்வா சூரர் பட்டிடவே லேவு
     நற்றுணைவா ஞால ...... மிகவாழப்

பச்செனுநீள் தோகை மெய்ப்பரியூர் பாக
     பத்தியதா மாறு ...... முகநாளும்

பக்ஷமுமே லாய்ஷ டக்ஷரசூழ் பாத
     பத்திசெய்வா னாடர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மைச்சுனமார் மா மனைச்சியு(ம்) மாதாவு(ம்) மக்களும்
மாறாத துயர் கூர
... மைத்துனர்களும், சிறந்த மனைவியும், தாயும்,
குழந்தைகளும் நீங்காத துயரம் மிக அடைய,

மட்டு இலது ஓர் தீயில் இக் குடில் தான் வேவ வைத்தவர் தாம்
ஏக
... குறைவில்லாது (நன்கு எரியும்) ஒரு நெருப்பில் இந்த உடம்பையே
வேகும்படி வைத்துவிட்டு, அவரவர்களின் வீட்டுக்குச் செல்ல,

மதி மாய நிச்சயமாய் நாளும் இட்டு ஒரு தூது ஏவு(ம்) நெட்டு
அளவாம் வாதை அணுகா முன்
... அறிவு கலங்கும்படி உறுதியாக
ஒரு நாளைக் குறிப்பிட்டு, (அந்த நாளில் யமன்) தனது தூதர்களை
அனுப்பும், பெரும் அளவுக்குப் பட வேண்டிய வேதனைகள் என்னை
நெருங்குவதற்கு முன்பாக,

நெக்கு உருகா ஞானம் உற்று உன தாள் ஓதி நித்தலும்
வாழ்மாறு தருவாயே
... மனம் நெகிழ்ந்து உருகி, ஞான நிலையை
அடைந்து, உனது திருவடிகளை வணங்கி நாள் தோறும் நான் வாழும்
பொருட்டு அருள் புரிவாயாக.

நச்சு அணை மேல் வாழும் அச்சுதன் நால் வேதன் நல் தவர் தா(ம்)
நாட விடை ஏறி நல் புதல்வா
... விஷம் கொண்ட பாம்பணையின்
மேல் துயில் கொள்ளும் திருமால், நான்கு வேதங்களிலும் சிறந்த பிரமன்,
நல்ல தவசிகள் ஆகியோர்கள் தேடி நிற்க, ரிஷப வாகனத்தில் ஏறி
விளங்கும் சிவபெருமானுடைய சிறப்புள்ள புதல்வனே,

சூரர் பட்டிட வேல் ஏவு நல் துணைவா ... சூரர்கள் அழியும்படி
வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய நல்ல துணைவனே,

ஞாலம் மிக வாழப் பச்செனு நீள் தோகை மெய்ப்பரி ஊர்
பாக
... உலகோர் சிறப்பாக வாழும்படி, பச்சையான ஒளி வீசும்
தோகையைக் கொண்ட உடலை உடைய குதிரையாகிய மயிலைச்
செலுத்தும் பாகனே,

பத்தியது ஆம் ஆறு முக நாளும் பக்ஷமும் மேலாய் ...
வரிசையாயுள்ள ஆறு திருமுகங்களிலும் நாள் தோறும் அன்பு
மேற் கொண்டவனே,

ஷடாக்ஷர சூழ் பாத பத்தி செய் வான் நாடர் பெருமாளே. ...
(சரவணபவ என்ற) ஆறெழுத்துக்கு உரியவனே, உலகெல்லாம் வலம்
வந்த திருவடிகளை உடையவனே, உன்னைப் பக்தியுடன்
போற்றிப்பணியும் தேவர்களின் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.262  pg 3.263 
 WIKI_urai Song number: 1116 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 1113 - maichchunamAr mAman (common)

maicchunamAr mAma naicchiyumA thAvu
     makkaLumA RAtha ...... thuyrkUra

mattilathOr theeyi likkudilthAn vEva
     vaiththavarthA mEka ...... mathimAya

nicchayamAy nALu mittoruthU thEvu
     nettaLavAm vAthai ...... yaNukAmun

nekkurukA njAna mutRunathA LOthi
     niththalumvAzh mARu ...... tharuvAyE

nacchaNaimEl vAzhu macchuthanAl vEtha
     natRavarthA nAda ...... vidaiyERi

naRputhalvA cUrar pattidavE lEvu
     natRuNaivA njAla ...... mikavAzhap

pacchenuneeL thOkai meyppariyUr pAka
     paththiyathA mARu ...... mukanALum

pakshamumE lAysha daksharasUzh pAtha
     paththiseyvA nAdar ...... perumALE.

......... Meaning .........

maicchunamAr mA manaicchiyu(m) mAthAvu(m) makkaLum mARAtha thuyar kUra: My brothers-in-law, my wonderful wife, mother and children being grief-stricken uncontrollably,

mattu ilathu Or theeyil ik kudil thAn vEva vaiththavar thAm Eka: this body being consigned to fiery flame that burns intensely, and all the people returning to their homes,

mathi mAya nicchayamAy nALum ittu oru thUthu Evu(m) nettu aLavAm vAthai aNukA mun: on a firm date being determined in a mind-boggling manner by Yaman, God of Death, when he sends his emissaries; before unsurmountable miseries that I have to experience begin to close in,

nekku urukA njAnam utRu una thAL Othi niththalum vAzhmARu tharuvAyE: kindly thaw my heart and bless me to attain True Knowledge so that I may continue to live prostrating at Your hallowed feet every day!

nacchu aNai mEl vAzhum acchuthan nAl vEthan nal thavar thA(m) nAda vidai ERi nal puthalvA: He is sought everywhere by Lord VishNu, who slumbers on a poisonous serpent-bed, BrahmA who is well-versed in the four VEdAs, and great sages; He mounts the Bull (Nandi); and You are the famous son of that Lord SivA!

cUrar pattida vEl Evu nal thuNaivA: You are the great protector who wielded the spear to destroy all the demons!

njAlam mika vAzhap pacchenu neeL thOkai meyppari Ur pAka: You drive Your vehicle, the green and bright horse-like peacock, to protect the entire world and for its prosperity!

paththiyathu Am ARu muka nALum pakshamum mElAy: The gracious love on Your six hallowed faces in a row enhances every day, Oh Lord!

shadAkshara sUzh pAtha paththi sey vAn nAdar perumALE.: You are in the form of the six sacred letters (SA-RA-VA-NA-BHA-VA)! Your hallowed feet have gone round the entire world, Oh Lord! You are the Lord of the celestials who worship You ardently, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1113 maichchunamAr mAman - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]