திருப்புகழ் 1055 சரியும் அவல  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1055 sariyumavala  (common)
Thiruppugazh - 1055 sariyumavala - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனன தாத்தன, தனன தனன தாத்தன
     தனன தனன தாத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சரியு மவல யாக்கையு ளெரியு முரிய தீப்பசி
     தணிகை பொருடி ராப்பகல் ...... தடுமாறுஞ்

சகல சமய தார்க்கிகர் கலக மொழிய நாக்கொடு
     சரண கமல மேத்திய ...... வழிபாடுற்

றரிய துரிய மேற்படு கருவி கரண நீத்ததொ
     ரறிவின் வடிவ மாய்ப்புள ...... கிதமாகி

அவச கவச மூச்சற அமரு மமலர் மேற்சில
     ரதிப திவிடு பூக்கணை ...... படுமோதான்

விரியு முதய பாஸ்கர கிரண மறைய வார்ப்பெழ
     மிடையு மலகில் தேர்ப்படை ...... யொடுசூழும்

விகட மகுட பார்த்திப ரனைவ ருடனு நூற்றுவர்
     விசைய னொருவ னாற்பட ...... வொருதூது

திரியு மொருப ராக்ரம அரியின் மருக பார்ப்பதி
     சிறுவ தறுகண் வேட்டுவர் ...... கொடிகோவே

திமிர வுததி கூப்பிட அவுணர் மடிய வேற்கொடு
     சிகரி தகர வீக்கிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சரியும் அவல யாக்கையுள் எரியும் உரிய தீப் பசி தணிகை
பொரு(ட்)டு இராப்பகல் தடுமாறும்
... சரிந்து, குலைந்து,
துன்பத்துக்கு இடமான உடலிடத்தே நெருப்பைப் போல் எரிந்து உரிமை
கொண்டாடும் கொடிய பசிப் பிணி தணிந்து போகும் பொருட்டு, இரவும்
பகலும் தடுமாறுகின்ற

சகல சமய தார்க்கிகர் கலகம் ஒழிய ... எல்லாவித மத
சம்பந்தமான தர்க்க வாதிகளின் கலகப் பேச்சுக்களை விட்டு நீங்கி,

நாக்கொடு சரண கமலம் ஏத்திய வழி பாடு உற்று ... நாவைக்
கொண்டு உனது திருவடித் தாமரைகளைப் போற்றும் வழிபாட்டினை
மேற்கொண்டு,

அரிய துரிய மேல் படு கருவி கரணம் நீத்தது ஒர் அறிவின்
வடிவமாய்ப் புளகிதமாகி
... அருமையான துரிய (சிவ மயமாய் நிற்கும்
உயர்) நிலைக்கு மேற்பட்டதாய், தொடர்புகளையும் இந்திரியங்களையும்
கடந்ததாகிய அறிவு சொரூபமாய் புளகாங்கிதம் கொண்டு,

அவச கவச(ம்) மூச்சு அற அமரும் அமலர் மேல் சில ரதி பதி
விடு பூக்கணை படுமோ தான்
... மயக்க அறிவு என்கின்ற சட்டை
நீங்கவும், மூச்சு தம் வசப்பட்டு அடங்கி ஒடுங்கவும், ஆட்சி செய்து
வீற்றிருக்கும் குற்றமற்ற அடியார்களின் மேல், ரதியின் கணவனான
மன்மதன் விடும் சில மலர்ப் பாணங்கள் தாக்கிட முடியுமோ?

விரியும் உதய பாஸ்கர கிரணம் மறைய ஆர்ப்பு எழ மிடையும்
அலகில் தேர்ப் படையொடு சூழும்
... ஒளி விரிந்து எழுகின்ற உதய
சூரியனுடைய ஒளி (தூசியில்) மறையும்படியும், பேரொலி எழும்படியும்
நெருங்கி வரும் கணக்கில்லாத தேர்களோடும், சேனைகளோடும் சூழ்ந்து
(போர்க்களத்துக்கு) வந்த

விகட மகுட பார்த்திபர் அனைவருடனு(ம்) நூற்றுவர் விசையன்
ஒருவனால் பட
... பரந்த முடிகளை அணிந்த அரசர்கள் யாவரும்,
(துரியோதனாதி) நூற்றுவரும் அர்ச்சுனன் ஒருவனால் அழிவுறுமாறு,

ஒரு தூது திரியும் ஒரு பராக்ரம அரியின் மருக ...
(பாண்டவர்களுக்கு) ஒப்பற்ற தூதுவனாகச் சென்று உழன்ற, நிகரற்ற
வலிமை மிக்க கண்ணனின் மருகனே,

பார்ப்பதி சிறுவ தறுகண் வேட்டுவர் கொடி கோவே ... பார்வதி
தேவியின் குழந்தையே, கொடுமை வாய்ந்த வேடர்களின் மகளான
வள்ளியின் நாயகனே,

திமிர உததி கூப்பிட அவுணர் மடிய வேல் கொடு சிகரி தகர
வீக்கிய பெருமாளே.
... இருண்ட கடல் ஓலமிடவும், அசுரர்கள்
இறக்கவும், வேலை எடுத்து கிரெளஞ்ச மலை பொடிபடவும் வேகமாகச்
செலுத்திய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.150  pg 3.151  pg 3.152  pg 3.153 
 WIKI_urai Song number: 1058 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 1055 - sariyum avala (common)

sariyu mavala yAkkaiyu Leriyu muriya theeppasi
     thaNikai poruti rAppakal ...... thadumARum

sakala samaya thArkkikar kalaka mozhiya nAkkodu
     saraNa kamala mEththiya ...... vazhipAdut

Rariya thuriya mERpadu karuvi karaNa neeththatho
     raRivin vadiva mAyppuLa ...... kithamAki

avasa kavasa mUcchaRa amaru mamalar mERchila
     rathipa thividu pUkkaNai ...... padumOthAn

viriyu muthaya bASkara kiraNa maRaiya vArppezha
     midaiyu malakil thErppadai ...... yodusUzhum

vikada makuda pArththipa ranaiva rudanu nUtRuvar
     visaiya noruva nARpada ...... voruthUthu

thiriyu morupa rAkrama ariyin maruka pArppathi
     siRuva thaRukaN vEttuvar ...... kodikOvE

thimira vuthathi kUppida avuNar madiya vERkodu
     sikari thakara veekkiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

sariyum avala yAkkaiyuL eriyum uriya theep pasi thaNikai poru(t)tu irAppakal thadumARum: The body, the source of all miseries, caves in and loses shape when the woe of starvation strikes, establishing its right to burn like fire; to satiate that hunger, people struggle, day and night,

sakala samaya thArkkikar kalakam ozhiya: debating among themselves animatedly about all kinds of religious issues; getting away from their bickering,

nAkkodu saraNa kamalam Eththiya vazhi pAdu utRu: those who undertake the worship of Your lotus feet, extolling Your glory with their tongue,

ariya thuriya mEl padu karuvi karaNam neeththathu or aRivin vadivamAyp puLakithamAki: feeling ecstatic upon attaining a blissful plane beyond the rare thuriya state (remaining in the state of SivA), a state of true knowledge that surpasses the sensory organs and all attachments,

avasa kavasa(m) mUcchu aRa amarum amalar mEl sila rathi pathi vidu pUkkaNai padumO thAn: shedding their outer shell of delusion, regulating their breath and holding it in a subdued manner, there are some of Your unblemished devotees who reign in absolute control; can the few flowery arrows shot by Manmathan (God of Love), the consort of Rathi, have any impact whatsoever on them?

viriyum uthaya bASkara kiraNam maRaiya Arppu ezha midaiyum alakil thErp padaiyodu sUzhum: Innumerable chariots and men of armies charged (into the battlefield) making a loud noise and raising so much dust that the bright rays of the rising sun became invisible;

vikada makuda pArththipar anaivarudanu(m) nUtRuvar visaiyan oruvanAl pada: the kings with their sprawling crowns and the hundred KauravAs (headed by DuriyOdhanan) were all destroyed solely by Arjunan;

oru thUthu thiriyum oru parAkrama ariyin maruka: (on behalf of the PANdavAs,) He went as a messenger amidst great peril; He is the matchless powerful one, KrishNan; and You are His nephew!

pArppathi siRuva thaRukaN vEttuvar kodi kOvE: You are the child of DEvi PArvathi! You are the consort of VaLLi, the damsel of the fierce hunters!

thimira uthathi kUppida avuNar madiya vEl kodu sikari thakara veekkiya perumALE.: Making the dark seas roar noisily, killing the demons and shattering Mount Krouncha to pieces, You wielded Your spear swiftly, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1055 sariyum avala - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]