திருப்புகழ் 1011 உரை தரு பர சமய  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1011 uraidharuparasamaya  (common)
Thiruppugazh - 1011 uraidharuparasamaya - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனதன தந்த தானன
     தனதன தனதன தந்த தானன
          தனதன தனதன தந்த தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

உரைதரு பரசம யங்க ளோதுவ
     துருவென அருவென வொன்றி லாததொ
          ரொளியென வெளியென வும்ப ராமென ...... இம்பராநின்

றுலகுகள் நிலைபெறு தம்ப மாமென
     வுரைசெய அதுபொருள் கண்டு மோனமொ
          டுணர்வுற வுணர்வொடி ருந்த நாளும ...... ழிந்திடாதே

பரகதி பெறுவதொ ழிந்தி டார்வன
     பரிசன தெரிசன கந்த வோசைகள்
          பலநல விதமுள துன்ப மாகிம ...... யங்கிடாதே

பரிபுர பதமுள வஞ்ச மாதர்கள்
     பலபல விதமுள துன்ப சாகர
          படுகுழி யிடைவிழு பஞ்ச பாதக ...... னென்றுதீர்வேன்

அரகர சிவசுத கந்த னேநின
     தபயம பயமென நின்று வானவர்
          அலறிட வொழிகினி யஞ்சி டாதென ...... அஞ்சல்கூறி

அடல்தரு நிருதர நந்த வாகினி
     யமபுர மடையஅ டர்ந்து போர்புரி
          அசுரன தகலமி டந்து போகவ ...... கிர்ந்தவேகம்

விரிகடல் துகளெழ வென்ற வேலவ
     மரகத கலபசி கண்டி வாகன
          விரகுள சரவண முந்தை நான்மறை ...... யந்தமோதும்

விரைதரு மலரிலி ருந்த வேதனும்
     விடவர வமளிது யின்ற மாயனும்
          விமலைகொள் சடையர னும்ப ராவிய ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உரை தரு பர சமயங்கள் ஓதுவது உரு என அரு என ஒன்று
இலாதது
... சொல்லப்படுகின்ற மேலான சமயங்களால் ஓதப்படுவதும்,
உருவம், உருவமின்மை என்று ஒன்றும் இல்லாததும்,

ஒர் ஒளி என வெளி என உம்பராம் என இம்பரா நின்று ...
பேரொளி என்றும், வெட்ட வெளி என்றும், மேலே உளதென்றும், இங்கே
உளதென்றும் நிற்பதாய்,

உலகுகள் நிலைபெறு தம்பமாம் என உரை செய அது
பொருள் கண்டு
... உலகங்கள் நிலை பெற்று நிற்க உதவும் பற்றுக்
கோடு என்றும் சொல்லும்படியாய் உள்ள அந்தப் பரம் பொருளை
உணர்ந்து அறிந்து,

மோனம் ஒடு உணர்வு உற உணர்வொடு இருந்த நாளும்
அழிந்திடாதே
... மெளன நிலையில் ஞான உணர்ச்சி உண்டாக, அந்த
ஞான உணர்ச்சியோடு இருந்து, அத்தகைய நாட்கள் அழிந்து வீண்
போகாமல்,

பரகதி பெறுவது ஒழிந்திட ஆர்வன (ஸ்)பரிசன தெரிசன
கந்த ஓசைகள்
... மேலான நற்கதியை பெறும்படியான பாக்கியம்
என்னை விட்டு ஒழிந்து போகும்படி, ஆசைக்கிடம் தரும் ஸ்பரிசம், ரூபம்,
வாசனை, ருசி, ஓசை முதலான ஐம்புலன்களால் உண்டாகும்

பல நல விதம் உள துன்பம் ஆகி மயங்கிடாதே ... பலவிதமான
சிற்றின்பங்களைக் கொண்டதான துன்பத்தில் பட்டு நான் மயங்காமல்,

பரிபுர பதம் உள வஞ்ச மாதர்கள் பல பல விதம் உள துன்ப
சாகர
... சிலம்புகள் அணிந்த பாதங்களை உடைய வஞ்சகம் கொண்ட
விலைமாதர்கள் பலபல வகையாக உள்ள துன்பக் கடலாகிய

படுகுழி இடைவிழு பஞ்ச பாதகன் என்று தீர்வேன் ...
பெருங்குழியில் விழுகின்ற பஞ்ச* மகா பாதங்களைச் செய்யும் நான்
என்றைக்கு உணர்ந்து கரை ஏறுவேன்?

அரகர சிவ சுத கந்தனே நினது அபயம் அபயம் என நின்று
வானவர் அலறிட
... ஹரஹர சிவ குமாரனே, கந்தபிரானே, உனது
அடைக்கலம், அடைக்கலம் என்று தேவர்கள் ஓலமிட,

ஒழிக இனி அஞ்சிடாது என அஞ்சல் கூறி ... (உங்கள் பயம்)
இனி ஒழிவதாக, பயப்பட வேண்டாம் என்று அருள் பாலித்து,

அடல் தரு நிருதர் அநந்த வாகினி யமபுரம் அடைய அடர்ந்து
போர் புரி அசுரனது அகலம் இடந்து போக
... வலிமை மிக்க
அசுரர்கள், அளவற்ற சேனைகள் யமபுரம் சேரவும், நெருங்கிச் சண்டை
செய்யும் அசுரன் சூரனுடைய மார்பு கிழிபட,

வகிர்ந்த வேகம் விரி கடல் துகள் எழ வென்ற வேலவ ...
பிளந்தெறிந்த வேகத்தில், பரந்த கடல் வற்றித் தூளெழும்படி வெற்றி
கொண்ட வேலவனே,

மரகத கலப சிகண்டி வாகன விரகுள சரவண ... பச்சை நிறமான
தோகையைக் கொண்ட மயில் வாகனனே, சாமர்த்தியம் உள்ள சரவணனே,

முந்தை நான் மறை அந்தம் ஓதும் விரை தரு மலரில் இருந்த
வேதனும்
... பழைய நான்கு வேதங்களை முடிவு வரை ஓத வல்லவனும்,
மணம் கமழ் தாமரை மலரில் வீற்றிருந்த பிரமனும்,

விட அரவு அமளி துயின்ற மாயனும் விமலைகொள்
சடையரனும் பராவிய தம்பிரானே.
... விஷத்தை உடைய
ஆதிசேஷனான பாம்புப் படுக்கையில் உறங்கும் மாயோனாகிய
திருமாலும், பரிசுத்தமான கங்கையை உடைய சடையைக் கொண்ட
சிவபெருமானும் போற்றும் தம்பிரானே.


* ஐவகை பாதகங்கள்:

கொலை, களவு, சூது, கள்ளுண்ணல், குரு நிந்தை.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.60  pg 3.61 
 WIKI_urai Song number: 1014 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 1011 - urai dharu para samaya (common)

uraitharu parasama yanga LOthuva
     thuruvena aruvena vonRi lAthatho
          roLiyena veLiyena vumpa rAmena ...... imparAnin

RulakukaL nilaipeRu thampa mAmena
     vuraiseya athuporuL kaNdu mOnamo
          duNarvuRa vuNarvodi runtha nALuma ...... zhinthidAthE

parakathi peRuvatho zhinthi dArvana
     parisana therisana kantha vOsaikaL
          palanala vithamuLa thunpa mAkima ...... yangidAthE

paripura pathamuLa vanja mAtharkaL
     palapala vithamuLa thunpa sAkara
          padukuzhi yidaivizhu panja pAthaka ...... nenRutheervEn

arakara sivasutha kantha nEnina
     thapayama payamena ninRu vAnavar
          alaRida vozhikini yanji dAthena ...... anjalkURi

adaltharu niruthara nantha vAkini
     yamapura madaiya adarnthu pOrpuri
          asurana thakalami danthu pOkava ...... kirnthavEkam

virikadal thukaLezha venRa vElava
     marakatha kalapasi kaNdi vAkana
          virakuLa saravaNa munthai nAnmaRai ...... yanthamOthum

viraitharu malarili runtha vEthanum
     vidavara vamaLithu yinRa mAyanum
          vimalaikoL sadaiyara numpa rAviya ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

urai tharu para samayangaL Othuvathu uru ena aru ena onRu ilAthathu: The well-known and famous religions speak about It; It has no shape nor is It shapeless;

or oLi ena veLi ena umparAm ena imparA ninRu: It is referred to as the Effulgence and is also denoted by the cosmos; It is said to be up in the Heavens and is also stated to be on the earth;

ulakukaL nilaipeRu thampamAm ena urai seya athu poruL kaNdu: It is supposed to be the pillar of strength which stabilises the worlds; understanding that Supreme Principle,

mOnam odu uNarvu uRa uNarvodu iruntha nALum azhinthidAthE: that the True Knowledge in a state of silence, remaining in that realised state and not letting those days lapse in waste,

parakathi peRuvathu ozhinthida Arvana (S)parisana therisana kantha OsaikaL: and attaining the liberation would be the greatest boon; instead, frittering away that opportunity, I have been subject to the havoc played on me by the five sensory organs (responsible for touch, sight, smell, sound and taste) arousing desire in me,

pala nala vitham uLa thunpam Aki mayangidAthE: and I am experiencing many a trivial and delusory pleasure that cause misery which I want to avoid;

paripura patham uLa vanja mAtharkaL pala pala vitham uLa thunpa sAkara: in the sea of suffering, there are a variety of treacherous whores wearing anklets in their feet;

padukuzhi idaivizhu panja pAthakan enRu theervEn: into that bottomless pit I am falling, having committed five heinous crimes*; when will I realise this, get out and reach the shore?

arakara siva sutha kanthanE ninathu apayam apayam ena ninRu vAnavar alaRida: When the celestials screamed for help saying "Oh Hara, Hara, Son of SivA, Oh Lord KandhA, We surrender to You; kindly grant us refuge",

ozhika ini anjidAthu ena anjal kURi: You graciously assured them saying "Let your fear end; you do not have to be scared anymore";

adal tharu niruthar anantha vAkini yamapuram adaiya adarnthu pOr puri asuranathu akalam idanthu pOka: the strong demons and their endless armies were dispatched to the land of Yaman (God of Death); the chest of the confronting demon SUran was split open;

vakirntha vEkam viri kadal thukaL ezha venRa vElava: and in that impact, the wide sea dried up spewing out a lot of dust as You wielded Your triumphant spear, Oh Lord!

marakatha kalapa sikaNdi vAkana virakuLa saravaNa: You mount the peacock having an emerald-green plume, Oh SarvaNA; You are the smartest One!

munthai nAn maRai antham Othum virai tharu malaril iruntha vEthanum: He is capable of reciting the four ancient VEdAs till the very end and He is seated on the fragrant lotus; that Lord BrahmA,

vida aravu amaLi thuyinRa mAyanum vimalaikoL sadaiyaranum parAviya thambirAnE.: the mystic Lord VishNu, who slumbers on the poisonous serpent-bed, AdhisEshan, and Lord SivA, who holds the pure river Gangai on His matted hair, have all gathered to worship You, Oh Great One!


* Five heinous sins (crimes) are:

murder, stealing, lying, drunkenness and abuse of the teacher.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1011 urai dharu para samaya - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]