திருப்புகழ் 213 குமரகுருபர முருக குகனே  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 213 kumaragurubaramurugaguganE  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 213 kumaragurubaramurugaguganE - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதனன தனனா தனத்ததன
     தனதனன தனதனன தனனா தனத்ததன
          தனதனன தனதனன தனனா தனத்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

குமரகுரு பரமுருக குகனே குறச்சிறுமி
     கணவசர வணநிருதர் கலகா பிறைச்சடையர்
          குருவெனந லுரையுதவு மயிலா எனத்தினமு ...... முருகாதே

குயில்மொழிநன் மடவியர்கள் விழியா லுருக்குபவர்
     தெருவிலந வரதமன மெனவே நடப்பர்நகை
          கொளுமவர்க ளுடைமைமன முடனே பறிப்பவர்க ...... ளனைவோரும்

தமதுவச முறவசிய முகமே மினுக்கியர்கள்
     முலையிலுறு துகில்சரிய நடுவீ திநிற்பவர்கள்
          தனமிலியர் மனமுறிய நழுவா வுழப்பியர்கண் ...... வலையாலே

சதிசெய்தவ ரவர்மகிழ அணைமீ துருக்கியர்கள்
     வசமொழுகி யவரடிமை யெனமா தரிட்டதொழில்
          தனிலுழலு மசடனையு னடியே வழுத்தஅருள் ...... தருவாயே

சமரமொடு மசுரர்படை களமீ தெதிர்த்தபொழு
     தொருநொடியி லவர்கள்படை கெடவே லெடுத்தவனி
          தனில்நிருதர் சிரமுருள ரணதூள் படுத்திவிடு ...... செருமீதே

தவனமொடு மலகைநட மிடவீ ரபத்திரர்க
     ளதிரநிண மொடுகுருதி குடிகா ளிகொக்கரிசெய்
          தசையுணவு தனின்மகிழ விடுபேய் நிரைத்திரள்கள் ...... பலகோடி

திமிதமிட நரிகொடிகள் கழுகா டரத்தவெறி
     வயிரவர்கள் சுழலவொரு தனியா யுதத்தைவிடு
          திமிரதிந கரஅமரர் பதிவாழ் வுபெற்றுலவு ...... முருகோனே

திருமருவு புயனயனொ டயிரா வதக்குரிசி
     லடிபரவு பழநிமலை கதிர்கா மமுற்றுவளர்
          சிவசமய அறுமுகவ திருவே ரகத்திலுறை ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குமர குருபர முருக குகனே குறச் சிறுமி கணவ சரவண ...
குமரனே, குருவான மேலோனே, முருகனே, குகனே, குறப்
பெண்ணாகிய வள்ளியின் கணவனே, சரவணனே,

நிருதர் கலகா பிறைச் சடையர் குரு என நல் உரை உதவு
மயிலா எனத் தினமும் உருகாதே
... அசுரர்களைக் கலக்கியவனே,
பிறைச் சந்திரனை அணிந்த சிவபெருமானுடைய குருவாக அமைந்து
சிறந்த உபதேச மொழியைப் போதித்த மயில் வாகனனே, எனக் கூறி
நாள் தோறும் நான் மனம் உருகாமல்

குயில் மொழி நல் மடவியர்கள் விழியால் உருக்குபவர் ...
குயிலைப் போன்ற பேச்சுக்களை உடைய அழகிய விலை மகளிர், கண்
பார்வையால் மனதை உருக்குபவர்கள்,

தெருவில் அநவரதம் அ(ன்)னம் எனவே நடப்பர் ... தெருவில்
எப்போதும் அன்னம் போல நடப்பவர்கள்,

நகை கொளும் அவர்கள் உடைமை மனம் உடனே
பறிப்பவர்கள்
... (தம்மைப்) பார்த்து மகிழ்பவர்களுடைய பொருளையும்
மனதையும் உடனே அபகரிப்பவர்கள்,

அனைவோரும் தமது வசம் உற வசிய முகமே மினுக்கியர்கள் ...
யாவரும் தமது வசத்தில் அகப்படும்படி வசீகரித்து முகத்தை
மினுக்குபவர்கள்,

முலையில் உறு துகில் சரிய நடு வீதி நிற்பவர்கள் ...
(வேண்டுமென்றே) மார்பகங்கள் மீதுள்ள துணியைச் சரிய விட்டு
நடுத் தெருவில் நிற்பவர்கள்,

தனம் இலியர் மனம் முறிய நழுவா உழப்பியர் ... பொருள்
இல்லாது தம்மிடம் வருபவர்களுடைய மனம் புண்படுமாறு நழுவியும்
மழுப்பியும் செல்பவர்கள்,

கண் வலையாலே சதி செய்து அவர் அவர் மகிழ அணை மீது
உருக்கியர்கள்
... கண் வலையால் (அவர்களுக்கு) வஞ்சனை செய்தும்,
அவரவர் கொடுத்த பொருளுக்குத் தக்கபடி மகிழ்ச்சியுற படுக்கையில்
உருக்குபவர்கள்,

வசம் ஒழுகி அவர் அடிமை என மாதர் இட்ட தொழில் தனில்
உழலும் அசடனை
... ஆகிய விலைமாதர்களின் வசத்தே ஒழுகி,
அவர்களின் அடிமையைப் போல அந்த மாதர்கள் இட்ட தொழிலில்
திரிந்து உழலும் முட்டாளாகிய என்னை

உன் அடியே வழுத்த அருள் தருவாயே ... உனது திருவடியைப்
போற்றும்படியான திருவருளைத் தந்து அருளுக.

சமரமொடும் அசுரர் படை களம் மீது எதிர்த்த பொழுது ...
போர் செய்யக் கருதி அசுரர்களின் சேனை போர்க்களத்தில் எதிர்த்து
வந்து போது,

ஒரு நொடியில் அவர்கள் படை கெட வேல் எடுத்து அவனி
தனில் நிருதர் சிரம் உருள ரண தூள் படுத்திவிடு செரு
மீதே
... ஒரு நொடிப் பொழுதில் அவர்களுடைய சேனை அழிய
வேலாயுதத்தைச் செலுத்தி, பூமியில் அசுரர்களுடைய தலைகள்
உருண்டு விழும்படி தூள்படுத்திவிட்ட போர்க்களத்தில்

தவனமொடும் அலகை நடமிட வீர பத்திரர்கள் அதிர
நிணமொடு குருதி குடி காளி கொக்கரி செய்
... தாகத்துடன்
பேய்கள் கூத்தாடவும், வீரபத்திரர்கள் (சிவ கணங்கள்) ஆரவாரம்
செய்யவும், கொழுப்புடன் இரத்தத்தைக் குடிக்கின்ற காளி
கொக்கரிக்கவும்,

தசை உணவு தனின் மகிழவிடு பேய் நிரைத் திரள்கள்
பலகோடி திமிதமிட
... சதைகளாகிய உணவில் மகிழ்ச்சி
கொள்ளும்படி பேயின் வரிசைக் கூட்டங்கள் பல கோடிக்கணக்கில்
பேரொலி எழுப்பவும்,

நரி கொடிகள் கழுகு ஆட ரத்த வெறி வயிரவர்கள் சுழல
ஒரு தனி ஆயுதத்தை விடு திமிர தினகர
... நரிகள், காகங்கள்,
கழுகுகள் இவை கூத்தாடவும், ரத்த வெறி கொண்ட பயிரவர்கள்
சுழன்று திரியவும், ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை விட்ட, அஞ்ஞான
இருளைப் போக்கும் சூரியனே,

அமரர் பதி வாழ்வு பெற்று உலவு முருகோனே ... தேவர்கள்
அரசனான இந்திரன் பொன்னுலகைப் பெற்று உலவ உதவிய
முருகோனே.

திரு மருவு புயன் அயனொடு அயிராவதக் குரிசில் அடி
பரவு
... லக்ஷ்மி மருவுகின்ற தோள்களை உடைய திருமாலும்,
பிரமனும், ஐராவதத்தின் மீது ஏறும் இந்திரனும் வந்து வணங்குகின்ற

பழநிமலை கதிர்காமம் உற்று வளர் சிவ சமய அறுமுகவ ...
பழனி மலையிலும், கதிர்காமத்திலும் மேவி விளங்கும் சைவ
சமயத்தவனே, ஆறுமுகனே,

திருவேரகத்தில் உறை பெருமாளே. ... சுவாமி மலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.474  pg 1.475  pg 1.476  pg 1.477  pg 1.478 
 WIKI_urai Song number: 195 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 213 - kumaragurubara muruga guganE (SwAmimalai)

kumarakuru paramuruka gukanE kuRacchiRumi
     kaNavasara vaNaniruthar kalakA piRaicchadaiyar
          kuruvenana luraiyuthavu mayilA enaththinamu ...... murukAthE

kuyilmozhinan madaviyarkaL vizhiyA lurukkupavar
     theruvilana varathamana menavE nadapparnakai
          koLumavarka Ludaimaimana mudanE paRippavarka ...... LanaivOrum

thamathuvasa muRavasiya mukamE minukkiyarkaL
     mulaiyiluRu thukilsariya naduvee thiniRpavarkaL
          thanamiliyar manamuRiya nazhuvA vuzhappiyarkaN ...... valaiyAlE

sathiseythava ravarmakizha aNaimee thurukkiyarkaL
     vasamozhuki yavaradimai yenamA tharittathozhil
          thaniluzhalu masadanaiyu nadiyE vazhuththAruL ...... tharuvAyE

samaramodu masurarpadai kaLamee thethirththapozhu
     thorunodiyi lavarkaLpadai kedavE leduththavani
          thanilniruthar siramuruLa raNathUL paduththividu ...... serumeethE

thavanamodu malakainada midavee rapaththirarka
     LathiraniNa modukuruthi kudikA Likokkarisey
          thasaiyuNavu thaninmakizha vidupEy niraiththiraLkaL ...... palakOdi

thimithamida narikodikaL kazhukA daraththaveRi
     vayiravarkaL suzhalavoru thaniyA yuthaththaividu
          thimirathina karAmarar pathivAzh vupetRulavu ...... murukOnE

thirumaruvu puyanayano dayirA vathakkurisi
     ladiparavu pazhanimalai kathirkA mamutRuvaLar
          sivasamaya aRumukava thiruvE rakaththiluRai ...... perumALE.

......... Meaning .........

kumara kurubara muruka gukanE kuRas siRumi kaNava saravaNa: "Oh KumarA, the Great Master, MurugA, GuhA, the consort of VaLLi who is the damsel of the KuRavAs, Oh SaravaNA,

niruthar kalakA piRaic chadaiyar kuru ena nal urai uthavu: You devastated the demons; You are the Master of Lord SivA, wearing the crescent moon on His matted hair, and You preached to Him the great PraNava ManthrA;

mayilA enath thinamum urukAthE: You mount the peacock, Oh Lord!" - with these words I should have praised You everyday with a melting heart; instead, (I went after)

kuyil mozhi nal madaviyarkaL vizhiyAl urukkupavar: good-looking girls, with a sweet voice like the cuckoo's, capable of melting one's heart by their mere looks;

theruvil anavaratham a(n)nam enavE nadappar: they always walk the streets with a gait like the swan's;

nakai koLum avarkaL udaimai manam udanE paRippavarkaL: they instantly snatch the belongings and minds of the men who admire them with glee;

anaivOrum thamathu vasam uRa vasiya mukamE minukkiyarkaL: they entrap one and all with their enticing faces laced with a glittering make-up;

mulaiyil uRu thukil sariya nadu veethi niRpavarkaL: standing right in the middle of the street, they deliberately slide off the cloth covering their bosom;

thanam iliyar manam muRiya nazhuvA uzhappiyar: they belittle those men dropping in without money and slip away from them elusively;

kaN valaiyAlE sathi seythu avar avar makizha aNai meethu urukkiyarkaL: they deviously spread the net of their eyes for men, dissolving them in pleasure on the bed in proportion to the money doled out;

vasam ozhuki avar adimai ena mAthar itta thozhil thanil uzhalum asadanai: I hankered after such whores and became their slave, running menial errands for them; I have been a big fool;

un adiyE vazhuththa aruL tharuvAyE: kindly bless me graciously with the ability to praise Your hallowed feet!

samaramodum asurar padai kaLam meethu ethirththa pozhuthu: When the armies of the demons came aggressively to them to wage a war,

oru nodiyil avarkaL padai keda vEl eduththu avani thanil niruthar siram uruLa raNa thUL paduththividu seru meethE: You wielded the spear destroying those armies in a second, rolling the heads of the demons on the earth and smashing the battlefield into smithereens;

thavanamodum alakai nadamida veera paththirarkaL athira niNamodu kuruthi kudi kALi kokkari sey: thirsty devils danced about; veerabhadrAs (armies of Lord SivA) made a roaring noise; Goddess KALi who devours blood with flesh screamed rapturously;

thasai uNavu thanin makizhavidu pEy niraith thiraLkaL palakOdi thimithamida: rows and rows of devils, numbering several million, became excited about the meal of flesh and shrieked ecstatically;

nari kodikaL kazhuku Ada raththa veRi vayiravarkaL suzhala oru thani Ayuthaththai vidu thimira thinakara: the jackals, crows and eagles began to dance; and the blood-thirsty bhairavAs roamed about menacingly when You wielded the unique spear, Oh Lord; You are like the sun that dispels the darkness of ignorance!

amarar pathi vAzhvu petRu ulavu murukOnE: Oh MurugA, You made it possible for IndrA, the Lord of the celestials, to regain His domain and roam about freely!

thiru maruvu puyan ayanodu ayirAvathak kurisil adi paravu: Lord VishNu, whose shoulders are hugged by Goddess Lakshmi, BrahmA and IndrA, mounting the elephant AirAvatham, come to worship You in

pazhanimalai kathirkAmam utRu vaLar siva samaya aRumukava: Your abodes at Mount Pazhani and KadhirgAmam, Oh Epitome of the Saiva Religion, with six hallowed faces!

thiruvErakaththil uRai perumALE.: You are seated in SwAmimalai, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 213 kumaragurubara muruga guganE - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]