திருப்புகழ் 185 முகை முளரி  (பழநி)
Thiruppugazh 185 mugaimuLari  (pazhani)
Thiruppugazh - 185 mugaimuLari - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதான தனதனன தனதான
     தனதனன தனதான ...... தனதான

......... பாடல் .........

முகைமுளரி ப்ரபைவீசு மெழில்கனக மலைபோலு
     முதிர்விலிள தனபார ...... மடவார்தோள்

முழுகியமி ழநுபோக விழலனென வுலகோர்கள்
     மொழியுமது மதியாமல் ...... தலைகீழ்வீழ்ந்

தகமகிழ விதமான நகையமுத மெனவூற
     லசடரக மெழவாகி ...... மிகவேயுண்

டழியுமொரு தமியேனு மொழியுமுன திருதாளி
     னமுதுபரு கிடஞான ...... மருளாயோ

மகரமெறி திரைமோது பகரகடல் தடவாரி
     மறுகுபுனல் கெடவேலை ...... விடுவோனே

வரிசையவுண் மகசேனை யுகமுடிய மயிலேறி
     வருபனிரு கரதீர ...... முருகோனே

பகர்வரிய ரெனலாகு முமைகொழுந ருளமேவு
     பரமகுரு வெனநாடு ...... மிளையோனே

பணிலமணி வெயில்வீசு மணிசிகர மதிசூடு
     பழநிமலை தனில்மேவு ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முகை முளரி ப்ரபை வீசும் எழில் கனக மலை போலும் ...
மொட்டு நிலையில் உள்ள தாமரை மலர் போலவும், ஒளி வீசுகின்ற
அழகிய பொன் மலை போலவும்,

முதிர்வு இல் இள தன பார மடவார் தோள்முழுகி அமிழ்
அநுபோக விழலன் என
... முதிர்ச்சி அடையாத இளமையான
மார்பகங்களை உடைய விலைமகளிரின் தோள்களில் முழுகி அமிழ்கின்ற
சிற்றின்பம் அநுபவிக்கும் வீணன் என்று

உலகோர்கள் மொழியும் அது மதியாமல் தலை கீழ் வீழ்ந்து ...
உலகில் உள்ளவர்கள் சொல்லுகின்ற பழிச்சொற்களை சிறிதும்
பொருட்படுத்தாமல் தலை கீழாகச் சறுக்கி விழுந்து,

அகம் மகிழ விதமான நகை அமுதம் என ஊறல் அசடர்
அகம் எழ ஆகி மிகவே உண்டு அழியும் ஒரு தமியேனும்
...
உள்ளம் களிப்புற பலவகையான இன்பத்தைத் தரும் அமுதமே
என்னும்படி இதழ் ஊறலைத் தரும் மூடர்களாகிய விலைமாதர்களின்
வீடுகளுக்குப் போய் மிகவே உண்டு அழிகின்ற ஒரு தனியனாகிய
நானும்,

மொழியும் உனது இரு தாளின் அமுது பருகிட ஞானம்
அருளாயோ
... யாவராலும் போற்றப்படும் உன்னுடைய இரண்டு
திருவடிகளின் அமுதையும் உண்ணும்படியான ஞானத்தை எனக்கு
அருள் புரிய மாட்டாயோ?

மகரம் எறி திரை மோது பகர கடல் தட வாரி மறுகு புனல்
கெட வேலை விடுவோனே
... மகர மீன்களை எறிகின்ற அலைகள்
மோதுகின்ற ஒளி பொருந்திய கடலில் உள்ள விசாலமான நீர் கலங்கும்
நீராகிக் கெட்டுப் போகும்படியாக வேலாயுதத்தைச் செலுத்தியவனே,

வரிசை அவுண் மக சேனை உக முடிய மயில் ஏறி வரு
ப(ன்)னிரு கர தீர முருகோனே
... சாரிசாரியாக வந்த அசுரர்களின்
பெரிய சேனைகளின் கால அளவு முடியும்படி மயில் மேல் ஏறி வந்த
பன்னிரண்டு கரங்களை உடைய தீரனே, முருகனே,

பகர் அரியர் எனலாகும் உமை கொழுநர் உளம் மேவும் பரம
குரு என நாடும் இளையோனே
... விவரிப்பதற்கு முடியாதவர் எனச்
சொல்லத்தக்க உமா தேவியின் கணவராகிய சிவபெருமான், என்
உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் மேலான குருவே என்று கூறி உன்னை
விரும்பும் இளையவனே,

பணில(ம்) மணி வெயில் வீசும் அணி சிகர மதி சூடு பழநி
மலை தனில் மேவு(ம்) பெருமாளே.
... சங்கு மணிகள் ஒளி வீசும்
அழகிய மலையின் உச்சி சந்திரனைத் தீண்டும் உயரமான பழனி
மலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.454  pg 1.455  pg 1.456  pg 1.457 
 WIKI_urai Song number: 187 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 185 - mugai muLari (pazhani)

mukaimuLari prapaiveesu mezhilkanaka malaipOlu
     muthirviliLa thanapAra ...... madavArthOL

muzhukiyami zhanupOka vizhalanena vulakOrkaL
     mozhiyumathu mathiyAmal ...... thalaikeezhveezhn

thakamakizha vithamAna nakaiyamutha menavURa
     lasadaraka mezhavAki ...... mikavEyuN

dazhiyumoru thamiyEnu mozhiyumuna thiruthALi
     namuthuparu kidanjAna ...... maruLAyO

makarameRi thiraimOthu pakarakadal thadavAri
     maRukupunal kedavElai ...... viduvOnE

varisaiyavuN makasEnai yukamudiya mayilERi
     varupaniru karatheera ...... murukOnE

pakarvariya renalAku mumaikozhuna ruLamEvu
     paramaguru venanAdu ...... miLaiyOnE

paNilamaNi veyilveesu maNisikara mathicUdu
     pazhanimalai thanilmEvu ...... perumALE.

......... Meaning .........

mukai muLari prapai veesum ezhil kanaka malai pOlum: These are like the lotus in the stage of a bud; these are like the bright and beautiful golden mountain;

muthirvu il iLa thana pAra madavAr: these are the youthful, and not so fully developed, breasts of the whores;

thOLmuzhuki amizh anupOka vizhalan ena ulakOrkaL mozhiyum athu mathiyAmal thalai keezh veezhnthu: ignoring the words of ridicule by people of this world that I am a useless fellow drowning in their shoulders for carnal pleasure, I have tripped falling head over heels for them;

akam makizha vithamAna nakai amutham ena URal asadar akam ezha Aki mikavE uNdu azhiyum oru thamiyEnum: I am a loner destroying myself by visiting the houses of these foolish whores imbibing their saliva excessively, to my heart's content, as if it were divine nectar giving me a variety of pleasures;

mozhiyum unathu iru thALin amuthu parukida njAnam aruLAyO: (instead,) will You not graciously bestow upon me the wisdom to imbibe the nectar from Your hallowed feet praised by one and all?

makaram eRi thirai mOthu pakara kadal thada vAri maRuku punal keda vElai viduvOnE: The wide body of water in the bright ocean where the waves tossed makara fish became muddied and spoilt when You wielded the spear, Oh Lord!

varisai avuN maka sEnai uka mudiya mayil ERi varu pa(n)niru kara theera murukOnE: The demons' vast armies who came in rows after rows were exterminated when You came mounted on the peacock, Oh valorous MurugA, with twelve hallowed arms!

pakar ariyar enalAkum umai kozhunar uLam mEvum parama kuru ena nAdum iLaiyOnE: He is stated to be beyond description; He is the consort of Goddess UmAdEvi; that Lord SivA was elated to address You as the Supreme Master seated in His heart, Oh Young One!

paNila(m) maNi veyil veesum aNi sikara mathi cUdu pazhani malai thanil mEvu(m) perumALE.: The high Mount Pazhani, where conch-shells and gems dazzle, is so tall that the moon hovers on its peak, and that is Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 185 mugai muLari - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]