திருப்புகழ் 169 தோகைமயிலே கமல  (பழநி)
Thiruppugazh 169 thOgaimayilEkamala  (pazhani)
Thiruppugazh - 169 thOgaimayilEkamala - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தானதன தானான தானதன
     தானதன தானதன தானான தானதன
          தானதன தானதன தானான தானதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

தோகைமயி லேகமல மானேயு லாசமிகு
     காமதுரை யானமத வேள்பூவை யேயினிமை
          தோயுமநு போகசுக லீலாவி நோதமுழு ...... துணர்தேனே

சூதனைய சீதஇள நீரான பாரமுலை
     மீதணைய வாருமிதழ் தாரீரெ னாணைமொழி
          சோர்வதிலை யானடிமை யாவேனு மாணைமிக ...... மயலானேன்

ஆகமுற வேநகம தாலேவி டாதஅடை
     யாளமிட வாருமென வேமாத ரார்களுட
          னாசைசொலி யேயுழலு மாபாத னீதியிலி ...... யுனையோதேன்

ஆமுனது நேயஅடி யாரோடு கூடுகில
     னீறுநுதல் மீதிடலி லாமூட னேதுமிலி
          யாயினுமி யானடிமை யீடேற வேகழல்கள் ...... தருவாயே

மாகமுக டோடகில பாதாள மேருவுட
     னேசுழல வாரியது வேதாழி யாவமரர்
          வாலிமுத லானவர்க ளேனோர்க ளாலமுது ...... கடைநாளில்

வாருமென வேயொருவர் நோகாம லாலவிட
     மீசர்பெறு மாறுதவி யேதேவர் யாவர்களும்
          வாழஅமு தேபகிரு மாமாய னாரினிய ...... மருகோனே

மேகநிக ரானகொடை மானாய காதிபதி
     வாரிகலி மாருதக ரோபாரி மாமதன
          வேள்கலிசை வாழவரு காவேரி சேவகன ...... துளமேவும்

வீரஅதி சூரர்கிளை வேர்மாள வேபொருத
     தீரகும ராகுவளை சேரோடை சூழ்கழனி
          வீரைநகர் வாழ்பழநி வேலாயு தாவமரர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

தோகை மயிலே கமல மானே உ(ல்)லாசம் மிகு காம
துரையான மத வேள் பூவையே
... கலாப மயிலே, தாமரையில்
உறையும் லக்ஷ்மியான மான் போன்றவளே, உல்லாசம் மிகுந்த காமத்
தலைவனான மன்மதனுக்கு உகந்த நாகணவாய்ப் புள்ளைப் போன்ற
பாவையே,

இனிமை தோயும் அநுபோக சுக லீலா விநோதம் முழுது
உணர் தேனே
... இனிமை நிரம்பிய அநுபவங்களான காம லீலா
விநோதங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்துள்ள தேன் போல் இனிப்பவளே,

சூது அனைய சீதள இள நீர் ஆன பார முலை மீது அணைய
வாரும் இதழ் தாரீர் என் ஆணை மொழி
... சூதாடும் கருவி
போன்ற அமைப்பில், குளிர்ந்த இள நீர் போன்ற பாரமான மார்பகங்களை
(நான்) தழுவும்படி வருவாயாக. வாயிதழை உண்ணத் தருவாயாக. இது
என் ஆணை மொழி ஆகும்.

சோர்வது இ(ல்)லை யான் அடிமை ஆவேன் உம் ஆணை
மிக மயலானேன்
... சோர்வே இல்லாமல் நான் உனக்கு அடிமை
ஆவேன். உன்மீது ஆணை. உன்னிடம் மிகவும் காம மயக்கம்
கொண்டுள்ளேன்.

ஆகம் உறவே நகம் அதாலே விடாத அடையாளம் இட
வாரும் எனவே
... எனது உடலில் அழுந்திப் படியும்படியாக நகத்தால்
என்றும் அழியாத அடையாளத்தை இட வருவாயாக எனறெல்லாம்

மாதர்களுடன் ஆசை சொ(ல்)லியே உழலும் மா பாதன்
நீதியிலி உனை ஓதேன்
... விலைமாதர்களுடன் ஆசை
மொழிகளைக் கூறித் திரிகின்ற பெரிய பாபம் செய்பவன், நீதி
அற்றவன், உன்னை ஓதித் துதிக்காதவன் நான்.

ஆம் உனது நேய அடியாரோடு கூடுகிலன் நீறு நுதல் மீது
இடல் இலா மூடன் ஏதுமிலி
... உனக்கு உகந்த அன்பு பூண்ட
அடியவர்களோடு சேர்வதில்லை. திருநீற்றை நெற்றியில் இடுதல்
இல்லா முட்டாள். எவ்வித நற்குணமும் இல்லாதவன்.

ஆயினும் யான் அடிமை ஈடேறவே கழல்கள் தருவாயே ...
அப்படி இருந்த போதிலும் நான் உன் அடிமை ஆவேன். ஆகையால்
நான் நற்கதி அடைய உனது திருவடிகளைத் தருவாயாக.

மாகம் முகடோடு அகில பாதாள மேருவுடனே சுழல வாரி
அதுவே தாழியா(க)
... அண்ட உச்சி முதல் அகில பாதாளம் வரையும்
அங்ஙனம் மேரு மலையும் சுழற்சி உற, பாற்கடலே கடையும் பானையாக
அமைய,

அமரர் வாலி முதலானவர்கள் ஏனோர்களால் அமுது கடை
நாளில்
... தேவர்கள், (குரங்கரசன்) வாலி முதலியவர்கள்
மற்றவர்களுடன் அமுது கடைந்த நாளில்,

வாரும் எனவே ஒருவர் நோகாமல் ஆல விடம் ஈசர்
பெறுமாறு உதவியே தேவர் யாவர்களும் வாழ அமுதே பகிரும்
மா மாயனார் இனிய மருகோனே
... வாருங்கள் எனக் கூறி
ஒருவரும் மனம் நோகாத வண்ணம், ஆலகால விஷத்தை
சிவபெருமான் பெறும்படி தந்து, தேவர்கள் எல்லோரும் வாழும்
பொருட்டு அமுதத்தை அந்தத் தேவர்களுக்குப் பகிர்ந்து அளித்த
பெரிய மாயோனாகிய திருமாலுக்கு இனிய மருகனே,

மேக நிகரான கொடைமான் நாயக அதிபதி வாரி கலி மாருத
கரோ பாரி மா மதன வேள் கலிசை வாழ வரு காவேரி
சேவகனது உளம் மேவும் வீர
... மேகத்தைப் போன்ற கொடைப்
பெருமை வாய்ந்த நாயகத் தலைவனும், தன் செல்வக் கடலை வாயு
வீசுவதைப் போல் விரைந்து அளிக்கும் கொடைத் திறம் கொண்ட
கைகளை உடைய பாரி வள்ளல் போன்றவனும், சிறந்த மன்மதனைப்
போன்ற அழகனுமாகிய, கலிசையில் வாழும் காவேரி சேவகனாருடைய*
மனத்தில் வீற்றிருக்கும் வீரனே,

அதி சூரர் கிளை வேர் மாளவே பொருத தீர குமரா ... பெரும்
சூரர் சுற்றமெல்லாம் வேரோடு மடியும்படி சண்டை செய்த தீரனே,
குமரனே,

குவளை சேர் ஓடை சூழ் கழனி வீரை நகர் வாழ் பழநி
வேலாயுதா அமரர் பெருமாளே.
... குவளை மலர்கள் நிறைந்த
ஓடைகள் சூழ்ந்த வயல்களை உடைய வீரை நகரில் வாழும் பழனி
வேலாயுதனே, தேவர்களின் பெருமாளே.


* மனிதர்களைப் புகழ்ந்து பாடாத அருணகிரிநாதர் அபூர்வமாகப் பாடிய
சிலரில் கலிசைச் சேவகனார் ஒருவர். இவர் அருணகிரியாரின் நண்பர்,
முருக பக்தர், வீரைநகரில் பழநி ஆண்டவரை எழுந்தருளப் புரிந்தவர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.304  pg 1.305  pg 1.306  pg 1.307 
 WIKI_urai Song number: 122 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 169 - thOgaimayilE (pazhani)

thOgaimayi lEkamala mAnEyu lAsamiku
     kAmathurai yAnamatha vELpUvai yEyinimai
          thOyumanu pOkasuka leelAvi nOthamuzhu ...... thuNarthEnE

cUthanaiya seethaiLa neerAna pAramulai
     meethaNaiya vArumithazh thAreere nANaimozhi
          sOrvathilai yAnadimai yAvEnu mANaimika ...... mayalAnEn

AkamuRa vEnakama thAlEvi dAthaadai
     yALamida vArumena vEmAtha rArkaLuda
          nAsaisoli yEyuzhalu mApAtha neethiyili ...... yunaiyOthEn

Amunathu nEyaadi yArOdu kUdukila
     neeRunuthal meethidali lAmUda nEthumili
          yAyinumi yAnadimai yeedERa vEkazhalkaL ...... tharuvAyE

mAkamuka dOdakila pAthALa mEruvuda
     nEsuzhala vAriyathu vEthAzhi yAvamarar
          vAlimutha lAnavarka LEnOrka LAlamuthu ...... kadainALil

vArumena vEyoruvar nOkAma lAlavida
     meesarpeRu mARuthavi yEthEvar yAvarkaLum
          vAzhaamu thEpakiru mAmAya nAriniya ...... marukOnE

mEkanika rAnakodai mAnAya kAthipathi
     vArikali mAruthaka rOpAri mAmathana
          vELkalisai vAzhavaru kAvEri sEvakana ...... thuLamEvum

veeraathi cUrarkiLai vErmALa vEporutha
     theerakuma rAkuvaLai sErOdai cUzhkazhani
          veerainakar vAzhpazhani vElAyu thAvamarar ...... perumALE.

......... Meaning .........

thOgai mayilE kamala mAnE u(l)lAsam miku kAma thuraiyAna matha vEL pUvaiyE: "Oh Peacock, with a beautiful plume! You are a deer-like damsel resembling Lakshmi on the lotus! You are the mynah-like maid, being the favourite of Manmathan, the fun-loving Lord of Love!

inimai thOyum anupOka suka leelA vinOtham muzhuthu uNar thEnE: You are sweet like honey, knowing all the endearing love-filled tricks in which you are experienced!

cUthu anaiya seethaLa iLa neer Ana pAra mulai meethu aNaiya vArum ithazh thAreer en ANai mozhi: Come to me so that I could hug your cool and heavy bosom, shaped like the gambling dice and the tender coconut! Grant me your lips to imbibe! Listen, this statement is my solemn oath!

sOrvathu i (l)lai yAn adimai AvEn um ANai mika mayalAnEn: Without any fatigue, I shall serve you as your slave. I swear by your name. I am madly in love with you.

Akam uRavE nakam athAlE vidAtha adaiyALam ida vArum enavE: Pressing my body tightly, make indelible marks on it with your finger-nails" - so saying,

mAtharkaLudan Asai so (l)liyE uzhalum mA pAthan neethiyili unai OthEn: I roam about blabbering words of passion running after the whores; I am a big sinner; I am devoid of any moral; I never praised Your glory nor did I ever worship You;

Am unathu nEya adiyArOdu kUdukilan neeRu nuthal meethu idal ilA mUdan Ethumili: I never befriended Your devotees who are Your favourites; I am a stupid fool who has never applied the holy ash on my forehead; I do not possess any virtue whatsoever;

Ayinum yAn adimai eedERavE kazhalkaL tharuvAyE: despite all my shortcomings, I am Your humble slave; therefore, kindly grant me Your hallowed feet so that I may obtain salvation!

mAkam mukadOdu akila pAthALa mEruvudanE suzhala vAri athuvE thAzhiyA (ka): Right from the zenith in the sky up to the nadir in the deepest bowel of the universe, every thing including Mount MEru began to rotate when the churning took place, the milky ocean itself being the vessel;

amarar vAli muthalAnavarkaL EnOrkaLAl amuthu kadai nALil: that was the day when the celestials, including VAli, (the Monkey-King) and others began to churn the ocean seeking nectar;

vArum enavE oruvar nOkAmal Ala vidam eesar peRumARu uthaviyE thEvar yAvarkaLum vAzha amuthE pakirum mA mAyanAr iniya marukOnE: He welcomed all with open arms so that not a single one was offended; He gave the AlakAla poison to Lord SivA to imbibe; He then distributed the nectar to all the celestials so that they could become immortal; and You are the dear nephew of that great mystic, Lord VishNu!

mEka nikarAna kodaimAn nAyaka athipathi vAri kali mArutha karO pAri mA mathana vEL kalisai vAzha varu kAvEri sEvakanathu uLam mEvum veera: He is a great leader known for giving alms like the showering cloud; He is comparable to King PAri, who was bestowed with hands that gave away swiftly for charity his sea of belongings like the blowing wind; he is handsome like the famous God of Love, Manmathan; he lives in Kalisai* as the protector of KAvEri; and You reside with relish in his heart, Oh valorous One!

athi cUrar kiLai vEr mALavE porutha theera kumarA: You are the Brave One that annihilated the great demon SUran and his clan in the war, Oh KumarA!

kuvaLai sEr Odai cUzh kazhani veerai nakar vAzh pazhani vElAyuthA amarar perumALE.: You are seated in Veerainagar, filled with fields surrounded by brooks where lilies blossom abundantly, Oh Lord of Pazhani, with the spear in Your hand! You are the Lord of the celestials, Oh Great One!


* AruNagirinAthar seldom sings about human beings, an exception being the King of Kalisai, who was the poet's friend and a devotee of Murugan. This king established a shrine for the Lord of Pazhani in his town, Veerainagar.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 169 thOgaimayilE kamala - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]