திருப்புகழ் 143 கனமாய் எழுந்து  (பழநி)
Thiruppugazh 143 ganamAiezhundhu  (pazhani)
Thiruppugazh - 143 ganamAiezhundhu - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனா தனந்தனத் தனனா தனந்தனத்
     தனனா தனந்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கனமா யெழுந்துவெற் பெனவே யுயர்ந்துகற்
     புரமா ரணந்துளுத் ...... திடுமானார்

கனிவா யுகந்துசிக் கெனவே யணைந்துகைப்
     பொருளே யிழந்துவிட் ...... டயர்வாயே

மனமே தளர்ந்துவிக் கலுமே யெழுந்துமட்
     டறவே யுலந்துசுக் ...... கதுபோலே

வசமே யழிந்துவுக் கிடுநோய் துறந்துவைப்
     பெனவே நினைந்துனைப் ...... புகழ்வேனோ

புனவே டர்தந்தபொற் குறமா துஇன்புறப்
     புணர்கா தல்கொண்டஅக் ...... கிழவோனே

புனலே ழுமங்கவெற் பொடுசூர் சிரங்கள்பொட்
     டெழவே லெறிந்தவுக் ...... கிரவீரா

தினமே வுகுங்குமப் புயவா சகிண்கிணிச்
     சிறுகீ தசெம்பதத் ...... தருளாளா

சிவலோ கசங்கரிக் கிறைபால பைங்கயத்
     திருவா வினன்குடிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கனமாய் எழுந்து வெற்பு எனவே உயர்ந்து கற்புர மாரணம்
துளுத்திடு மானார்
... பாரத்துடன் எழுந்து மலை போல் உயர்ந்து,
கற்பூரம் முதலியன பூசப்பட்டு, மரணத்தைத் தரவல்ல (மந்திர
வித்தை கொண்டது போல) செழிப்புடன் வளர்ந்த மார்பகங்கள்
கொண்ட விலைமாதர்களின்

கனி வாய் உகந்து சிக்கெனவே அணைந்து ... கொவ்வைக் கனி
போன்ற செவ்வாயை விரும்பி, விடாது உறுதியாகத் தழுவி,

கைப்பொருளே இழந்து விட்டு அயர்வாயே மனமே
தளர்ந்து
... கைப் பொருள் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு,
தளர்ச்சியுற்று மனம் தளர்ந்து,

விக்கலுமே எழுந்து மட்டு அறவே உலந்து சுக்கு அது
போலே வசமே அழிந்து உக்கிடு நோய் துறந்து
... விக்கல்
எடுத்து, அளவின்றி உடல் அழிவுற்று சுக்கு போலாகி உலர்ந்து,
தன் வசம் அழிந்து ஒடுக்குகின்ற நோயை அகற்றி,

வைப்பு எனவே நினைந்து உனைப் புகழ்வேனோ ... சேமநிதி
(நீயே) என்று கருதி உன்னைப் புகழ மாட்டேனோ?

புன வேடர் தந்த பொன் குற மாது இன்புறப் புணர் காதல்
கொண்ட அக் கிழவோனே
... தினைப் புன வேடர்கள் பெற்ற
அழகிய குற மகளாகிய வள்ளி இன்பம் கொள்ளும்படி, அவளைச்
சேர்வதற்குக் காதல் கொண்ட அந்தக் கிழ வேடம் பூண்டவனே,

புனல் ஏழும் மங்க வெற்பொடு சூர் சிரங்கள் பொட்டு
எழ வேல் எறிந்த உக்கிர வீரா
... ஏழு கடல்களும் வற்றும்படி,
ஏழு மலைகளோடு, சூரனுடைய தலைகள் பொடிபடுமாறு
வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய பெருங் கோப வீரனே,

தின மேவு குங்குமப் புய வாச கிண்கிணிச் சிறு கீத
செம் பதத்து அருளாளா
... நாள் தோறும் விரும்பக் கூடிய
குங்குமப்பூ முதலிய வாசனைகள் பூசப்பட்ட தோள்களில் மணம்
நிறைந்தவனே, கிண்கிணிகளின் மெல்லிய இசையுடன் கூடிய
செவ்விய திருவடிகளை உடைய அருளாளனே,

சிவ லோக சங்கரிக்கு இறை பால பைங்கயத்
திருவாவினன்குடிப் பெருமாளே.
... சிவலோகத்தில் உள்ள
சங்கரிக்குத் தலைவனான சிவபெருமானுடைய பிள்ளையே,
பசுமையான நீர் நிலைகளையுடைய பழனி மலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.270  pg 1.271 
 WIKI_urai Song number: 107 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 143 - ganamAi ezhundhu (pazhani)

kanamA yezhunthuveR penavE yuyarnthukaR
     puramA raNanthuLuth ...... thidumAnAr

kanivA yukanthusik kenavE yaNainthukaip
     poruLE yizhanthuvit ...... tayarvAyE

manamE thaLarnthuvik kalumE yezhunthumat
     taRavE yulanthusuk ...... kathupOlE

vasamE yazhinthuvuk kidunOy thuRanthuvaip
     penavE ninainthunaip ...... pukazhvEnO

punavE darthanthapoR kuRamA thuinpuRap
     puNarkA thalkoNdaak ...... kizhavOnE

punalE zhumangaveR poducUr sirangaLpot
     tezhavE leRinthavuk ...... kiraveerA

thinamE vukungumap puyavA sakiNkiNic
     ciRukee thasempathath ...... tharuLALA

sivalO kasankarik kiRaipAla paingayath
     thiruvA vinankudip ...... perumALE.

......... Meaning .........

kanamAy ezhunthu veRpu enavE uyarnthu kaRpura mAraNam thuLuththidu mAnAr: These whores have robust bosom, rising like a mountain, smeared with camphor-like fragrant paste and appearing to possess weird powers that could kill people;

kani vAy ukanthu sikkenavE aNainthu: longing for their kovvai fruit-like red lips, hugging them tightly,

kaipporuLE izhanthu vittu ayarvAyE manamE thaLarnthu: losing all my belongings, becoming tired and depressed,

vikkalumE ezhunthu mattu aRavE ulanthu sukku athu pOlE vasamE azhinthu ukkidu nOy thuRanthu: having a spasm of hick-ups, my body becoming weaker and weaker to the point of looking like dried ginger, I am losing my balance; to eradicate this illness

vaippu enavE ninainthu unaip pukazhvEnO: will I be able to sing Your glory, deeming You as the Treasure in Reserve?

puna vEdar thantha pon kuRa mAthu inpuRap puNar kAthal koNda ak kizhavOnE: You took the disguise of an old man to lure and elate VaLLi, the beautiful KuRavA damsel, reared by the hunters in the millet field!

punal Ezhum manga veRpodu cUr sirangaL pottu ezha vEl eRintha ukkira veerA: Making the seven seas dry up, You wielded the spear with such fierce rage and valour that the seven hills and the heads of the demon SUran were all smashed to pieces, Oh Lord!

thina mEvu kungumap puya vAsa kiNkiNis siRu keetha sem pathaththu aruLALA: Your shoulders are full of fragrance from the daily smearing of offerings like saffron! You are the most graceful one with Your rosy and hallowed feet from around which the beads in the anklets make lilting music!

siva lOka sangarikku iRai pAla paingayath thiruvAvinankudip perumALE.: You are the son of Lord SivA, whose consort is DEvi Sankari of the land of SivA! You have Your abode in Pazhani which has many fertile and evergreen waterspots, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 143 ganamAi ezhundhu - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]