திருப்புகழ் 111 அறமிலா நிலை  (பழநி)
Thiruppugazh 111 aRamilAnilai  (pazhani)
Thiruppugazh - 111 aRamilAnilai - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனா தனதத்த தனதனா தனதத்த
     தனதனா தனதத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

அறமிலா நிலைகற்று கொடியவேல் விழிவிட்டு
     ளறிவுதா னறவைத்து ...... விலைபேசி

அமளிமீ தினில்வைத்து பவளவா யமுதத்தை
     யதிகமா வுதவிக்கை ...... வளையாலே

உறவினா லுடலத்தை யிறுகவே தழுவிக்கொ
     ளுலையிலே மெழுகொத்த ...... மடவாரோ

டுருகியே வருபெற்றி மதனநா டகபித்து
     ஒழியுமா றொருமுத்தி ...... தரவேணும்

மறவர்மா தொருரத்ந விமலகோ கநகத்தி
     மயிலனாள் புணர்செச்சை ...... மணிமார்பா

மருள்நிசா சரன்வெற்பி லுருகிவீழ் வுறமிக்க
     மயிலிலே றியவுக்ர ...... வடிவேலா

பறைகள்பே ணியருத்ரி கரியகா ரளகத்தி
     பரமர்பா லுறைசத்தி ...... யெமதாயி

பழையபார் வதிகொற்றி பெரியநா யகிபெற்ற
     பழநிமா மலையுற்ற ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அறம் இலா நிலை கற்று கொடிய வேல் விழி விட்டு ... அறவழி
இல்லாத தொழிலைக் கற்று, கொடுமை பூண்ட வேலைப் போல் கூரிய
கண்ணைச் செலுத்தி,

உள் அறிவு தான் அற வைத்து விலை பேசி ... உள்ளத்தில்
அறிவு என்பதை நீக்கி, விலை பேசி,

அமளி மீதினில் வைத்து பவள வாய் அமுதத்தை அதிகமா(க)
உதவி
... படுக்கையின் மேல் சேர்த்து, தமது பவளம் போன்ற சிவந்த
வாய் அமுதத்தை அதிகமாகத் தந்து,

கை வளையாலே உறவினால் உடலத்தை இறுகவே தழுவிக்
கொள்
... உறவு கூறிக் கொண்டு, வளைக் கையாலே உடலை இறுகத்
தழுவிக் கொண்டு,

உலையிலே மெழுகு ஒத்த மடவாரோடு உருகியே வரு பெற்றி
மதன நாடக பித்து ஒழியுமாறு ஒரு முத்தி தர வேணும்
...
உலையில் இட்ட மெழுகு போல் உருக்கம் காட்டும் விலைமாதர்களோடு
கூடி உருகி வருகின்ற ஒழுக்கம், காம நாடகம் என்கின்ற பித்த மயக்கம்
என்னை விட்டுத் தொலையுமாறு ஒப்பற்ற முக்தி இன்பத்தைத்
தரவேண்டும்.

மறவர் மாது ஒரு ரத்ந விமல கோ கநகத்தி மயில் அ(ன்)னாள்
புணர் செச்சை மணி மார்பா
... வேடர் குலத்து மாது, ஒப்பற்ற
பரிசுத்தமான, தாமரையில் வாழும் லக்ஷ்மியாகிய மயில் போன்றவளாம்
வள்ளியைத் தழுவுகின்ற வெட்சி மாலை புனைந்த அழகிய மார்பனே,

மருள் நிசாசரன் வெற்பில் உருகி வீழ்வு உற மிக்க மயிலில்
ஏறிய உக்ர வடிவேலா
... திகைத்து மயங்கி நின்ற அசுரன் மலை
போல உருகி விழும்படி, சிறந்த மயில் மீது ஏறிய கொடுமையான
வடிவேலனே,

பறைகள் பேணிய ருத்ரி கரிய கார் அளகத்தி பரமர் பால்
உறை சத்தி எமது ஆயி
... பறைகளை விரும்பும் ருத்ரி, கரிய மேகம்
போன்ற கூந்தலை உடையவள், பரமராகிய சிவபெருமான் பக்கத்தில்
உறைகின்ற சக்தி, எமது தாய்,

பழைய பார்வதி கொற்றி பெரிய நாயகி பெற்ற பழநி மா மலை
உற்ற பெருமாளே.
... பழம்பொருளாக நிற்கும் பார்வதி, துர்க்கை,
பெரிய நாயகி* என்னும் பெயரை உடையவள் ஈன்ற, பழனி மா
மலையில் வீற்றிருக்கும், பெருமாளே.


* பழநிமலை அடிவாரத்தின் மேற்கேயுள்ள தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள
தேவியின் பெயர் பெரிய நாயகி ஆகும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.386  pg 1.387  pg 1.388  pg 1.389 
 WIKI_urai Song number: 160 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 111 - aRamilA nilai (pazhani)

aRamilA nilaikatRu kodiyavEl vizhivittu
     LaRivuthA naRavaiththu ...... vilaipEsi

amaLimee thinilvaiththu pavaLavA yamuthaththai
     yathikamA vuthavikkai ...... vaLaiyAlE

uRavinA ludalaththai yiRukavE thazhuvikko
     LulaiyilE mezhukoththa ...... madavArO

durukiyE varupetRi mathananA dakapiththu
     ozhiyumA Rorumuththi ...... tharavENum

maRavarmA thorurathna vimalakO kanakaththi
     mayilanAL puNarsecchai ...... maNimArpA

maruLnisA saranveRpi lurukiveezh vuRamikka
     mayililE Riyavukra ...... vadivElA

paRaikaLpE Niyaruthri kariyakA raLakaththi
     paramarpA luRaisaththi ...... yemathAyi

pazhaiyapAr vathikotRi periyanA yakipetRa
     pazhanimA malaiyutRa ...... perumALE.

......... Meaning .........

aRam ilA nilai katRu kodiya vEl vizhi vittu: Having trained in a sinful vocation, ogling with eyes that look like evil spear,

uL aRivu thAn aRa vaiththu vilai pEsi: getting rid of intellect from their mind, negotiating a price,

amaLi meethinil vaiththu pavaLa vAy amuthaththai athikamA(ka) uthavi: laying down (their suitors) on the bed, showering them with kisses from their coral-like lips,

kai vaLaiyAlE uRavinAl udalaththai iRukavE thazhuvik koL: claiming many a relationship and embracing the body tightly with their bangled arms,

ulaiyilE mezhuku oththa madavArOdu urukiyE varu petRi mathana nAdaka piththu ozhiyumARu oru muththi thara vENum: these whores melt like the wax on a furnace; my liaison with them and the delusory passion enacted like a farce will have to be terminated; for that, You have to grant me matchless and blissful liberation!

maRavar mAthu oru rathna vimala kO kanakaththi mayil a(n)nAL puNar secchai maNi mArpA: She is the damsel of the hunters; She looks like the unique, unblemished Goddess Lakshmi seated on the lotus; You hug that peacock-like VaLLi with Your hallowed chest wearing the garland of vetchi flowers!

maruL nisAsaran veRpil uruki veezhvu uRa mikka mayilil ERiya ukra vadivElA: The demon who stood in a daze melted like a mountain and fell down when You struck him with Your ferocious and sharp spear, mounting the great peacock!

paRaikaL pENiya ruthri kariya kAr aLakaththi paramar pAl uRai saththi emathu Ayi: She is the consort of Rudran, fond of drums; Her hair is like the dark cloud; She is the powerful Shakthi, concorporate on the side of the Supreme Lord SivA; She is our Mother;

pazhaiya pArvathi kotRi periya nAyagi petRa pazhani mA malai utRa perumALE.: She is PArvathi, standing as the primordial principle, She is Durga, and She has the name of Periya NAyagi* (the Great Consort); She gave birth to You Oh Lord, having an abode in the famous mountain, Pazhani, Oh Great One!


* The deity presiding in a temple on the west near the foothill of Mount Pazhani is named Periya NAyagi.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 111 aRamilA nilai - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]