திருப்புகழ் 109 அருத்தி வாழ்வொடு  (பழநி)
Thiruppugazh 109 aruththivAzhvodu  (pazhani)
Thiruppugazh - 109 aruththivAzhvodu - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தானன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அருத்தி வாழ்வொடு தனகிய மனைவியு ...... முறவோரும்
     அடுத்த பேர்களு மிதமுறு மகவொடு ...... வளநாடும்

தரித்த வூருமெ யெனமன நினைவது ...... நினையாதுன்
     தனைப்ப ராவியும் வழிபடு தொழிலது ...... தருவாயே

எருத்தி லேறிய இறையவர் செவிபுக ...... வுபதேசம்
     இசைத்த நாவின இதணுறு குறமக ...... ளிருபாதம்

பரித்த சேகர மகபதி தரவரு ...... தெய்வயானை
     பதிக்கொ ளாறிரு புயபழ நியிலுறை ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அருத்தி வாழ்வொடு ... ஆசையை விருத்தி செய்கின்ற இந்த
வாழ்க்கையில்,

தனகிய மனைவியும் ... சரசம் செய்யும் மனைவியும்

உறவோரும் அடுத்த பேர்களும் ... சுற்றத்தாரும், நண்பர்களும்,

இதமுறு மகவொடு ... இன்பம் நல்கும் குழந்தைகளும்,

வளநாடும் ... வாழ்கின்ற செழிப்பான நாடும்,

தரித்த வூரும் ... குடிபுகுந்த ஊரும்

மெய் எனமன நினைவது ... நிரந்தரம் என்று மனம் நினைக்கும்
பொய் எண்ணத்தை

நினையாது உன் த(ன்)னைப் பராவியும் ... நினைக்காமல்
உன்னையே நினைத்தும் துதித்தும்,

வழிபடு தொழிலது தருவாயே ... வழிபடுகின்றதுமான தொழிலை
எனக்கு நீ தர வேண்டும்.

எருத்தி லேறிய இறையவர் ... ரிஷபமாகிய நந்தியை வாகனமாகக்
கொண்டு ஏறிய சிவபெருமானின்

செவிபுக வுபதேசம் ... செவிக்குள் புகுமாறு வேத மந்திரத்தை உபதேசம்

இசைத்த நாவின ... மொழிந்தருளிய இனிய நாவினை உடையவனே,

இதணுறு குறமகள் இருபாதம் ... தினைப்புனத்தின் பரணில் இருந்த
வள்ளியின் இருபாதங்களையும்

பரித்த சேகர ... தாங்கிய திருமுடியை உடையவனே,

மகபதி தரவரு தெய்வயானை ... தேவேந்திரன் செய்த தவத்தினால்
அவதரித்த தேவயானை

பதிக்கொள் ஆறிரு புய ... கணவனாகக் கொண்ட பன்னிரு
புயத்தோனே,

பழநியிலுறை பெருமாளே. ... பழனியில் வாழும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.386  pg 1.387 
 WIKI_urai Song number: 159 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 109 - aruththi vAzhvodu (pazhani)

aruththi vAzhvodu thanagiya manaiviyum ...... uRavOrum
     aduththa pErgaLum idhamuRu magavodu ...... vaLanAdum

thariththa Urume yenamana ninaivadhu ...... ninaiyAdhun
     dhanaip parAviyum vazhipadu thozhiladhu ...... tharuvAyE

eruththil ERiya iRaiyavar sevipuga ...... upadhEsam
     isaiththa nAvina idhaNuRu kuRamagaL ...... irupAdham

pariththa sEkara magapathi tharavaru ...... dheyvayAnai
     padhikkoL ARiru buyapazha niyiluRai ...... perumALE.

......... Meaning .........

aruththi vAzhvodu: In this life of endless desires,

thanagiya manaiviyum: I have a loving wife teasing and taunting me,

uRavOrum aduththa pErgaLum: close relatives and friends,

idhamuRu magavodu: delightful children,

vaLanAdum thariththa Urum: a prosperous country and the choicest town;

me yena mana ninaivadhu: and my mind considers them eternal!

ninaiyAdhun dhanaip parAviyum: Remove this misconception of mine; please make me praise Your glory

vazhipadu thozhiladhu tharuvAyE: and grant me the mission of Your worship.

eruththil ERiya iRaiyavar sevipuga: To reach the ears of Lord SivA, who mounts the Bull Nandi,

upadhEsam isaiththa nAvina: You preached the VEdic ManthrA with Your holy tongue!

idhaNuRu kuRamagaL irupAdham pariththa sEkara: You grabbed the two feet of VaLLi, the damsel on the platform in the millet field, and placed them on Your head in a gesture of love!

magapathi tharavaru dheyvayAnai padhikkoL ARirubuya: DEvayAnai, the daughter of IndrA, the King of DEvAs, has won You as her Consort, Oh MurugA with twelve shoulders!

pazhaniyil uRai perumALE.: Pazhani is Your abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 109 aruththi vAzhvodu - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]