திருப்புகழ் 31 இயலிசையில் உசித  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 31 iyalisaiyilusidha  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 31 iyalisaiyilusidha - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனன தந்தத் ...... தனதான
     தனதனன தனன தந்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இயலிசையி லுசித வஞ்சிக் ...... கயர்வாகி
     இரவுபகல் மனது சிந்தித் ...... துழலாதே

உயர்கருணை புரியு மின்பக் ...... கடல்மூழ்கி
     உனையெனது ளறியு மன்பைத் ...... தருவாயே

மயில்தகர்க லிடைய ரந்தத் ...... தினைகாவல்
     வனசகுற மகளை வந்தித் ...... தணைவோனே

கயிலைமலை யனைய செந்திற் ...... பதிவாழ்வே
     கரிமுகவ னிளைய கந்தப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இயலிசையில் உசித ... இலக்கியத் தமிழிலும், இசையிலும் சிறப்பான

வஞ்சிக்கு அயர்வாகி ... பெண்களிடம் ஈடுபட்டு, அதனால் தளர்வு
அடைந்து,

இரவுபகல் மனது சிந்தித்து ... இரவும் பகலும் மனது அவர்களையே
நினைத்து

உழலாதே ... நான் அலையாமல் இருந்து,

உயர்கருணை புரியும் ... உனது உயர்ந்த கருணையால் வரும்

இன்பக்கடல்மூழ்கி ... பேரின்பக் கடலில் மூழ்கி

உனையெனதுள் அறியும் ... உன்னை நான் எனது உள்ளத்திலே
அறியக்கூடிய

அன்பைத் தருவாயே ... அன்பினைத் தந்தருள்வாயாக.

மயில் தகர்கல் இடையர் ... மயிலும் ஆடுகளும் உள்ள மலையிடை
வாழும் வேடர்களின்

அந்தத் தினைகாவல் ... அழகிய தினைப்புனத்தைக் காவல் செய்த

வனசகுற மகளை ... லக்ஷ்மி போன்று அழகிய குறத்தியாம் வள்ளியை

வந்தித்து அணைவோனே ... வணங்கிப் பின் அணைந்து
கொண்டவனே,

கயிலைமலை யனைய செந்தில் ... திருக்கயிலை போன்ற புனிதமான
செந்தில்

பதிவாழ்வே ... திருத்தலத்தில் வாழ்பவனே,

கரிமுகவ னிளைய ... யானைமுகனாம் வினாயகனுக்கு தம்பியான

கந்தப் பெருமாளே. ... கந்தப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.148  pg 1.149 
 WIKI_urai Song number: 51 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
ThiruththaNi Thiru SAminAthan
'திருத்தணி' திரு சாமிநாதன்

'ThiruththaNi' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 31 - iyalisaiyil usidha (thiruchchendhUr)

iyalisaiyil uchitha vanjik ...... kayarvAgi
     iravupagal manadhu chindhiththu ...... uzhalAdhE

uyarkaruNai puriyum inbak ...... kadalmUzhgi
     unaiyenadhuL aRiyum anbaith ...... tharuvAyE

mayilthagarga lidaiya randhath ...... thinaikAval
     vanajakuRa magaLai vandhiththu ...... aNaivOnE

kayilaimalai anaiya sendhil ...... padhivAzhvE
     karimugavan iLaiya kandha ...... perumALE.

......... Meaning .........

iyalisaiyil uchitha vanjik kayarvAgi: I became so infatuated with women who were proficient in literature and music,

iravupagal manadhu chindhiththu uzhalAdhE: and my mind was always agitated thinking of them day and night.

uyarkaruNai puriyum inbak kadalmUzhgi: I would like to drown myself in the ocean of eternal bliss attained as a result of Your great compassion

unaiyenadhuL aRiyum anbaith tharuvAyE: and to realise You within my heart; that requisite love can only be given by You.

mayilthagarga lidaiya randhath thinaikAval: That girl VaLLi was guarding the millet-field belonging to the hunters who lived in a mountainous region, full of peacocks and sheep,

vanajakuRa magaLai vandhiththu aNaivOnE: and she (VaLLi) was beautiful like Lakshmi; You went and bowed before her and later embraced her!

kayilaimalai anaiya sendhil padhivAzhvE: You live in ThiruchchendhUr which is as holy as Mount Kailas.

karimugavan iLaiya kandha perumALE.: You are the younger brother of the elephant-faced God, VinAyagA, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 31 iyalisaiyil usidha - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]