திருப்புகழ் 28 அறிவழிய மயல்பெருக  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 28 aRivazhiyamayalperuga  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 28 aRivazhiyamayalperuga - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
     தனதனன தனதனன ...... தனதானா

......... பாடல் .........

அறிவழிய மயல்பெருக வுரையுமற விழிசுழல
     அனலவிய மலமொழுக ...... அகலாதே

அனையுமனை யருகிலுற வெருவியழ வுறவுமழ
     அழலினிகர் மறலியெனை ...... யழையாதே

செறியுமிரு வினைகரண மருவுபுல னொழியவுயர்
     திருவடியி லணுகவர ...... மருள்வாயே

சிவனைநிகர் பொதியவரை முநிவனக மகிழஇரு
     செவிகுளிர இனியதமிழ் ...... பகர்வோனே

நெறிதவறி யலரிமதி நடுவன்மக பதிமுளரி
     நிருதிநிதி பதிகரிய ...... வனமாலி

நிலவுமறை யவனிவர்க ளலையஅர சுரிமைபுரி
     நிருதனுர மறஅயிலை ...... விடுவோனே

மறிபரசு கரமிலகு பரமனுமை யிருவிழியு
     மகிழமடி மிசைவளரு ...... மிளையோனே

மதலைதவ ழுததியிடை வருதரள மணிபுளின
     மறையவுயர் கரையிலுறை ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அறிவழிய ... அறிவு மங்கிப் போகவும்,

மயல் பெருக ... மயக்கம் பெருகவும்,

உரையுமற ... பேச்சும் அடங்கிப் போகவும்,

விழிசுழல ... கண்கள் சுழலவும்,

அனலவிய ... உடம்பின் சூடு தணியவும்,

மலமொழுக ... மலம் (தன்னிச்சையின்றி) ஒழுகவும்,

அகலாதே அனையுமனை அருகிலுற ... நீங்காமலே என்
அன்னையும் மனைவியும் பக்கத்திலிருந்து

வெருவியழ ... பயந்து அழ,

உறவுமழ ... உறவினரும் அழ,

அழலினிகர் மறலி ... நெருப்பை நிகர்த்த கொடிய யமன்

யெனை அழையாதே ... என்னை அழைத்துச் செல்லாத படிக்கு,

செறியுமிரு வினை ... என்னை நெருங்கியுள்ள இருவினைகளும்
(நல்வினை, தீவினை),

கரண மருவுபுலன் ... என் மனமும், பொருந்தியுள்ள ஐம்புலன்களும்

ஒழிய ... ஒழிந்து நீங்கும்படியாக,

உயர் திருவடியில் அணுக ... உன் உயர்ந்த திருவடிகளை அணுக

வரம் அருள்வாயே ... எனக்கு வரம் தந்தருள்வாயாக

சிவனைநிகர் ... சிவனுக்கு ஒப்பான

பொதியவரை முனிவன் ... பொதியமலையைச் சார்ந்த முனிவன்
(அகத்தியன்)

அகமகிழ ... உள்ளம் மகிழ

இரு செவிகுளிர ... அவனது இரண்டு செவிகளும் குளிர,

இனியதமிழ் பகர்வோனே ... இனிய தமிழை ஓதியவனே

நெறிதவறி ... தத்தமக்கு உண்டான வழி தவறி

அலரிமதி நடுவன் ... சூரியன், சந்திரன், யமன்,

மகபதி முளரி ... இந்திரன், அக்கினி,

நிருதி நிதிபதி ... நிருதி, குபேரன்,

கரிய வனமாலி ... கரிய நிறமானவனும், துளசி மாலை தரித்த திருமாலும்,

நிலவுமறை ... நிலைத்த பிரமன்,

அவனிவர்கள் அலைய ... ஆகியவர்கள் அலையும்படி

அரசுரிமை புரி ... (கொடிய) ஆட்சி புரிந்த

நிருதனுரம் அற ... அசுரனாம் சூரனின் மார்பு பிளவுபடும்படி

அயிலை விடுவோனே ... வேலைச் செலுத்தியவனே

மறிபரசு கரமிலகு ... மானும், மழுவும் கரங்களில் விளங்கும்

பரமனுமை இருவிழியு ... பரமசிவனும், உமையும் தங்கள்
இருவிழிகளும்

மகிழமடி மிசை ... உவகைகொள்ளும்படி அவர்தம் மடியின் மேல்

வளரும் இளையோனே ... வளரும் இளைய குமாரனே

மதலைதவழ் உததியிடை ... கப்பல்கள் தவழும் கடலிடையே

வருதரள மணி ... வருகின்ற முத்து மணிகள்

புளின மறையவுயர் ... மணல்மேட்டில் மறையும்படி உயர்ந்த

கரையிலுறை பெருமாளே. ... (திருச்செந்தூர்க்) கரையில்
அமர்ந்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.144  pg 1.145  pg 1.146  pg 1.147 
 WIKI_urai Song number: 49 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 28 - aRivazhiya mayalperuga (thiruchchendhUr)

aRivazhiya mayalperuga uraiyumaRa vizhisuzhala
     analaviya malamozhuga ...... agalAdhE

anaiyumanai arugiluRa veruviyazha uRavumazha
     azhalinigar maRaliyenai ...... azhaiyAdhE

seRiyumiru vinaikaraNa maruvupulan ozhiyavuyar
     thiruvadiyil aNugavaram ...... aruLvAyE

sivanainigar podhiyavarai munivanaga magizhairu
     sevikuLira iniyathamizh ...... pagarvOnE

neRithavaRi alarimadhi naduvanmaga pathimuLari
     nirudhinidhi pathikariya ...... vanamAli

nilavumaRai avanivargaL alaiyaara surimaipuri
     nirudhanuram aRaayilai ...... viduvOnE

maRiparasu karamilagu paramanumai iruvizhiyu
     magizhamadi misaivaLarum ...... iLaiyOnE

madhalaithavazh udhadhiyidai varutharaLa maNipuLina
     maRaiyavuyar karaiyiluRai ...... perumALE.

......... Meaning .........

aRivazhiya: Losing my consciousness,

mayalperuga: feeling more and more dizzy,

uraiyumaRa: being unable to utter a word,

vizhisuzhala: with a spinning vision,

analaviya: with body heat declining rapidly and

malamozhuga: with an involuntary discharge of faeces, (laid up in my death-bed);

agalAdhE anaiyumanai arugiluRa: and without leaving my side, my mother and wife

veruviyazha: crying uncontrollably,

uRavumazha: and all relatives too sobbing,

azhalinigar maRali: God of death, as fierce as fire,

yenai azhaiyAdhE: is coming to take my life away. (To stop him and)

seRiyumiru vinai: (to destroy) my closely-knit karma (both good and bad deeds),

karaNa maruvupulan ozhiya: and to do away with my mind and sensory organs,

vuyar thiruvadiyil aNuga: I have to reach Your exalted, venerable feet.

varam aruLvAyE: Kindly grant me that boon!

sivanainigar: Equal in status to Sivan,

podhiyavarai munivan: was the sage from the Mount Pothikai (Agaththiyan);

aga magizha: he was elated when

iru sevikuLira: both his ears were filled with pleasure

iniyathamizh pagarvOnE: with Your teaching of sweet Tamil!

neRithavaRi: (The following strayed from their path:)

alarimadhi naduvan: The Sun, the Moon, Yaman (Death-God),

magapathi muLari: IndrA, Agni (Fire God),

nirudhi nidhipathi: Niruthi (God of all Directions), KubEran (God of Wealth),

kariya vanamAli: dark Vishnu (who wears Tulasi garland),

nilavumaRai: stable BrahmA (in charge of VEdAs) and

avanivargaL alaiya: others wandering hither and thither due to

arasurimai puri nirudhan: misrule by Asura (SUran);

uram aRa: his heart was split by

ayilai viduvOnE: the Spear that was wielded by You!

maRiparasu karamilagu paraman: Sivan, who holds in His hands a deer and a pickaxe,

umai iruvizhiyu magizha: and UmA were both overjoyed with beaming eyes when

madi misaivaLarum iLaiyOnE: You climbed on their laps playfully, Oh, Young One!

madhalaithavazh udhadhiyidai: From the Great Sea in which ships sail

varutharaLa maNi: come to the shore a lot of pearls and gems

puLina maRaiyavuyar: which are hidden by the shoreline rising to a mount at

karaiyiluRai perumALE.: (ThiruchchendhUr) Your favourite abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 28 aRivazhiya mayalperuga - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]