திருப்புகழ் 14 சருவும்படி  (திருப்பரங்குன்றம்)
Thiruppugazh 14 saruvumbadi  (thirupparangkundRam)
Thiruppugazh - 14 saruvumbadi - thirupparangkundRamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதந்தன தந்தன தந்தன
     தனதந்தன தந்தன தந்தன
          தனதந்தன தந்தன தந்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சருவும்படி வந்தனன் இங்கித
     மதனின்றிட அம்புலி யுஞ்சுடு
          தழல்கொண்டிட மங்கையர் கண்களின் ...... வசமாகிச்

சயிலங்கொளு மன்றல்பொ ருந்திய
     பொழிலின்பயில் தென்றலும் ஒன்றிய
          தடவஞ்சுனை துன்றியெ ழுந்திட ...... திறமாவே

இரவும்பகல் அந்தியு நின்றிடு
     குயில்வந்திசை தெந்தன என்றிட
          இருகண்கள்து யின்றிட லின்றியும் ...... அயர்வாகி

இவணெஞ்சுப தன்பதன் என்றிட
     மயல்கொண்டுவ ருந்திய வஞ்சகன்
          இனியுன்றன்ம லர்ந்தில கும்பதம் ...... அடைவேனோ

திருவொன்றிவி ளங்கிய அண்டர்கள்
     மனையின்தயிர் உண்டவன் எண்டிசை
          திகழும்புகழ் கொண்டவன் வண்டமிழ் ...... பயில்வோர்பின்

திரிகின்றவன் மஞ்சுநி றம்புனை
     பவன்மிஞ்சுதி றங்கொள வென்றடல்
          செயதுங்கமு குந்தன்ம கிழ்ந்தருள் ...... மருகோனே

மருவுங்கடல் துந்திமி யுங்குட
     முழவங்கள்கு மின்குமி னென்றிட
          வளமொன்றிய செந்திலில் வந்தருள் ...... முருகோனே

மதியுங்கதி ரும்புய லுந்தின
     மறுகும்படி அண்டம்இ லங்கிட
          வளர்கின்றப ரங்கிரி வந்தருள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சருவும்படி வந்தனன் இங்கித மதன் நின்றிட அம்புலியும்
சுடு தழல் கொண்டிட
... சண்டையிடும் கருத்துடன் வந்து மன்மதன்
நிற்க, நிலவும் சுடுகின்ற தீயை தன்னுள் வைத்துக் கொள்ள,

மங்கையர் கண்களின் வசமாகி ... விலைமாதர்களின் கண்களில்
வசப்பட்டு,

சயிலம் கொளு மன்றல் பொருந்திய பொழிலின் பயில்
தென்றலும் ஒன்றிய தட அம் சுனை துன்றி எழுந்திட
திறமாவே
... மலைச் சாரலில் உள்ள மணம் பொருந்திய
சோலைகளில் தவழ்ந்துவரும் தென்றல் காற்றும் அங்குள்ள அகன்ற
அழகிய சுனைநீரில் படிந்து வலிவுடனே எழ,

இரவும் பகல் அந்தியும் நின்றிடு குயில் வந்து இசை தெந்தன
என்றிட
... இரவும் பகலும் அந்திவேளையும் நின்று நிதானமாக குயில்
வந்து இசையைத் தெந்தன என்று பாட,

இரு கண்கள் துயின்றிடல் இன்றியும் அயர்வாகி ... எனது
இரண்டு கண்களும் தூக்கம் இல்லாமல் களைத்துப் போய்,

இவண் நெஞ்சு பதன் பதன் என்றிட மயல் கொண்டு வருந்திய
வஞ்சகன்
... இங்கே என் மனம் பதை பதைக்க, காம மயக்கம் கொண்டு
வருந்திய வஞ்சகனாகிய நான்

இனி உன் தன் மலர்ந்து இலகும் பதம் அடைவேனோ ...
இனிமேல் உன் மலர்ந்து விளங்கும் திருவடியை அடைவேனோ?

திரு ஒன்றி விளங்கிய அண்டர்கள் மனையின் தயிர்
உண்டவன்
... செல்வம் பொருந்தி விளங்கிய இடையர்களின்
வீடுகளிலிருந்த தயிரை (திருடி) உண்டவனும்,

எண் திசை திகழும் புகழ் கொண்டவன் வண் தமிழ்
பயில்வோர் பின் திரிகின்றவன்
... எட்டு திசைகளிலும் புகழ்
பெற்றவனும், வளமான தமிழைப் பயில்வோர்களுடைய பின்னே
திரிகின்றவனும்*,

மஞ்சு நிறம் புனைபவன் மிஞ்சு திறம் கொள வென்று அடல்
செய துங்க முகுந்தன் மகிழ்ந்து அருள் மருகோனே
... மேக
நிறம் கொண்டவனும், மிக்க திறல் கொண்டு (மற்போரில்) வெல்லும்
வலிமை வாய்ந்தவனும், வெற்றியும் பரிசுத்தமும் கொண்ட முகுந்தனுமாகிய
திருமால் மகிழும் மருகனே,

மருவும் கடல் துந்துமியும் குட முழவங்கள் குமின் குமின்
என்றிட
... பொருந்திய கடல் அலைகளைப் போல, துந்துமிப் பறையும்,
குடமுழவு வாத்தியமும் குமின் குமின் என்று ஒலி செய்ய,

வளம் ஒன்றிய செந்திலில் வந்து அருள் முருகோனே ... வளம்
பொருந்திய திருச் செந்தூரில் வந்து எழுந்தருளி உள்ள முருகனே,

மதியும் கதிரும் புயலும் தினம் மறுகும்படி அண்டம் இலங்கிட
வளர்கின்ற
... திங்களும், சூரியனும், மேகமும் நாள்தோறும் வானில்
செல்வதற்குத் தயங்கும்படி, இவ்வுலகம் விளங்கும்படியாக வானளாவி
வளர்கின்ற

பரங்கிரி வந்து அருள் பெருமாளே. ... திருப்பரங்குன்றத்தில்
எழுந்தருளி அருளுகின்ற பெருமாளே.


* தமிழ் பயில்வோர் பின் திருமால் சென்றது - திருமழிசை ஆழ்வாரின் சீடனாகிய
கணிகண்ணனுக்காக காஞ்சீபுரத்து வரதராஜப் பெருமாள் ஊரை விட்டு ஆழ்வார்
பின் சென்ற வரலாற்றைக் குறிக்கும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.40  pg 1.41  pg 1.42  pg 1.43 
 WIKI_urai Song number: 3 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 14 - saruvumpadi (thirupparangkundRam)

saruvumpadi vanthanan ingitha
     mathaninRida ampuli yumsudu
          thazhalkoNdida mangaiyar kaNkaLin ...... vasamAki

sayilangoLu manRalpo runthiya
     pozhilinpayil thenRalum onRiya
          thadavamsunai thunRiye zhunthida ...... thiRamAvE

iravumpakal anthiyu ninRidu
     kuyilvanthisai thenthana enRida
          irukaNkaLthu yinRida linRiyum ...... ayarvAki

ivaNenjupa thanpathan enRida
     mayalkoNduva runthiya vanjakan
          iniyunRanma larnthila kumpatham ...... adaivEnO

thiruvonRivi Langiya aNdarkaL
     manaiyinthayir uNdavan eNdisai
          thikazhumpukazh koNdavan vaNdamizh ...... payilvOrpin

thirikinRavan manjuni Rampunai
     pavanminjuthi RangoLa venRadal
          seyathungamu kunthanma kizhntharuL ...... marukOnE

maruvumkadal thunthimi yumkuda
     muzhavangaLku minkumi nenRida
          vaLamonRiya senthilil vantharuL ...... murukOnE

mathiyumkathi rumpuya lunthina
     maRukumpadi aNdami langida
          vaLarkinRapa rangiri vantharuL ...... perumALE.

......... Meaning .........

saruvumpadi vanthanan ingitha mathan ninRida ampuliyum sudu thazhal koNdida: As the God of Love, Manmathan, stood with an intention to wage war, as the moon stored up burning fire within itself,

mangaiyar kaNkaLin vasamAki: as I fell victim to the eyes of the whores,

sayilam koLu manRal porunthiya pozhilin payil thenRalum onRiya thada am sunai thunRi ezhunthida thiRamAvE: as the southerly wind gently drifting through the fragrant groves in the mountainside blew over the water surface on the wide and lovely pond, gathering gusty speed,

iravum pagal andhiyum ninRidu kuyil vanthu isai thenthana enRida: and as the cuckoo came there to sing the tune of "thenthena" steadily, without any hurry, during all the three times of the day, namely, morning, evening and dusk;

iru kaNkaL thuyinRidal inRiyum ayarvAki: both my eyes lost their ability to sleep, making me exhausted;

ivaN nenju pathan pathan enRida mayal koNdu varunthiya vanjakan: my mind was agitated, and I suffered miserably due to an obsessive passion; will such a treacherous person like myself

ini un than malarnthu ilakum patham adaivEnO: be ever able to attain Your hallowed blooming feet?

thiru onRi viLangiya aNdarkaL manaiyin thayir uNdavan: He stole curd from the homes of the wealthy cowherds and ate it;

eN thisai thikazhum pukazh koNdavan vaN thamizh payilvOr pin thirikinRavan: His fame is worldwide in all the eight directions; He roams* behind the experts in the chaste language of Tamil;

manju niRam punaipavan minju thiRam koLa venRu adal seya thunga mukunthan makizhnthu aruL marukOnE: His complexion is that of dark cloud; He has the ability to win in (wrestling) duels, displaying enormous strength; He is Mukunthan known for His victory and purity; You are the favourite nephew of that Lord VishNu!

maruvum kadal thunthumiyum kuda muzhavangaL kumin kumin enRida: Like the roaring sea, the drums called 'thunthupi' and other pot-like percussion instruments made tremendous noise sounding like "kumin kumin",

vaLam onRiya senthilil vanthu aruL murukOnE: when You came to the prosperous place ThiruchchendhUr and took Your seat there, Oh MurugA!

mathiyum kathirum puyalum thinam maRukumpadi aNdam ilangida vaLarkinRa: For the benefit of this world, this mountain soars high in the sky obstructing daily the path of the moon, the sun and the clouds;

parangiri vanthu aruL perumALE.: this is ThirupparangkundRam, Your abode, Oh Great One!


* Once the deity in KAnchipuram, Lord VaradarAjar - an aspect of VishNu -, decided to leave town and go after the banished devotee, KaNikaNdan, disciple of the celebrated Tamil poet-cum-devotee, Thirumazhisai AzhvAr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 14 saruvumbadi - thirupparangkundRam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]