Thiruchendhur
Kaumaram Logo

the website for
Lord Murugan's devotees


ġ

Thiruchendhur
Sri SendhilAdhipan SuprabAtham


Sri SendhilAndavan


 ThiruchendhUr

Sri SendhilAdhipan SuprabAdham

English tranliteration
       ... 1 ...

vandhE vandhAru mandhAramindhu pooshaNa nandhanam
amandhAnandha SandhOha pandhuram SindhurAnanam
shatvakthra kruththikA puthra shatchakraSdha krupA nidhE
uththishtA peeshtavaratha karththavyam lOkarakshaNam

       ... 2 ...

uththishtOth thishta kAngEya
uththishtachchurudhi SamSthudha
uththishtaSarva thEvEsa
dhrailOkyam mangaLamkuru

       ... 3 ...

SuprapAdha maSdhu sasisootadhanoo pavAya
SuprapAdha maSdhu saraNAkadha vadhSalAya
SuprapAdha maSdhu saradhindhu SamAnanAya
SuprapAdha maSdhu sapErEndhra SudhApriyAya

       ... 4 ...

SuprapAdha maSdhu vasurasoora kulAndhakAya
SuprapAdha maSdhu samalApahadhivya nAmnE
SuprapAdha maSdhu sarasakdhi thanurdharAya
SuprapAdha maSdhu saraSampava SuprapAdham

       ... 5 ...

Sri vEdhaSookdha SakalAkama mandhraroopa
Sri kArththikEya kamalAnana thArakArE
Sri Sindhu theera vilaSadh SukuhA nivASa
Sri kandhamA thanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 6 ...

shatkONa madhya vilaSadh praNavaSvaroopa
shatpAva nAsakashatAnana shatkireeta
shashtee vradhapriya SumangaLa thivyamoorththE
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 7 ...

Sri Skandha pushkariNikA supadhOya poodhA :
Sri paSma rudhramaNi pooshidha thivyakAdhrA :
dhvadhSannidhELa pradhidhinam pravisandhi pakdhA :
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 8 ...

Sri kumpaSampava sukapramukAmu neendhrA :
Sri pArijAdha kuSumAni karEkruheedhvA
Sri pAdhapadhma mupayamsa SadhArchchayandhi
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 9 ...

Sri prammavishNu SuranAyaka thEvamukyA :
dhvadh pAdhapadhma madhurAm rudhapAna hEdhO :
dhvArESdhidhA pradhidhinam nikamAkamakgnA :
Sri kandhamAdhanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 10 ...

SarvArththa SAdhaka jayandhi pureenivASA :
viprEndhravarya kaNapakdha kaNAmahAndha :
dhvadhSanni theLapradhi thinam nivASandhi SarvE
Sri kandhamA thanapadhE thavaSuprapAdham

       ... 11 ...

saraSam pavadhE karuNApradhidhA
vidhisangara vishNu mukairvidhidhA
karuNAlava pAkyadhikaS sidhahO
manu jaiS Sakalair niyadham vinudha :

       ... 12 ...

sivadhAdha kirAchrudhi thadhparadhA
pavadhaSSa kalairvidhi thAhipavAn
SupalAsha palAsa SavEpradhamam
hudhapOji mukAndha mahOkrudhavAn

       ... 13 ...

kalidhaha kalidham kalusham Sakalam
saraSam pavahandhu mahO pakavan
sarajanma pavAn kadhavAn madhiman
saradhindhu SamAna mukAmpuruha :

       ... 14 ...

sivanindhana SuSravadhO vipudhA
thidhijai rakaroopa tharair vidhudhA :
dhvadhu pASyaradhap punarapyamarA
pavadhASu hidhA vihidhA niyadham

       ... 15 ...

vidhinA pavadhaS sisu thAvidhidhA
paradhAna madhAn mamadhA janidhAdh
praNavArththa krudhE pavadhAdhu punar
nijaveera varaiS Savidhiryamidha :

       ... 16 ...

munipi : parivAridhadhO pakavan
saparAdh majayASura rAtSudhayA
SahaSAnanayA SahApAdhi pavAn
sikivAhana shaNmuka SarvakurO

       ... 17 ...

saraNAkadha mAdhura mAdhijidham
karuNAkara kAmadha kAmahadham
sarakAnana Sampava sArurusE
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 18 ...

saradhindhu SamAna shatAnanayA
SaraSeeruha sAruvilO sanayA
nirupAdhikayA nijapAladhayA
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 19 ...

haraSAra Samudh pavahaimavadhee
karapallavalALidha kamradhanO
muravairi virinjamudham punidhE
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 20 ...

kirijAsudhaSAyaka pinnakirE
SuraSindhu thanooja SuvarNarusE
sikivAha sikAvala thEvanamO
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 21 ...

paridhO pavamE puradhO pavamE
padhimE Sadhadham kuharakshashamAm
vidharAjishu mEvijayam paridha :
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 22 ...

jayavipra janapriya veeranamO
jayapakdha parAyaNa padhranamO
jayasAka visAka kumAranamO
paripAlaya thAraka mArakamAm

       ... 23 ...

Ekam pakshadhvayam SAkshAdh
dhrimoorththinja sadhush palam
panjaS kandham sashatchAkam
Sapdhadhvak paripudham

       ... 24 ...

ashta pushpam navAkshamsa
thasavyApdham mahAdhpudham
EvamAdhi mahAvrusham
pAlayandham kuhampajE

       ... 25 ...

iththam Sri SuprapAdhamsa
yEpatandheeha mAnavA :
thESarvE SarvakAmArththA :
prayAndhikuha SannidheLa

       ......


  ... www.kaumaram.com ... The website for Lord Murugan's Devotees ...

Top Home_t Home_t Contents
view guestbook sign guestbook mailing list
 send your suggestions / messages. 
download Azhagi software and Free Tamil fonts (SaiIndira)
download free Tamil fonts only (SaiIndira)