Kaumaram

    þôÀì¸ò¨¾ UNICODE ¾Á¢Æ¢ø ¸¡½     ¦¸ªÁ¡Ãõ þ¨½Âò¾¢ø §¾¼ø    
    view this page in UNICODE Tamil     search Kaumaram Website 


new Recent Updates   Ò¾¢ÂÉ new


Kaumaram Logo
 ¦¸ÇÁ¡Ãõ ¾¨ÄôÒô À¡¼ø 
 Kaumaram Theme Song 


 À¡¼¨Äô À¾¢Å¢È츠
 to download page 
 ¦À¡Ð 

 ¦¸ÇÁ¡Ãõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 
 ´Õ À¢Ã¡÷ò¾¨É 
 ºÃŽÀÅ ... Å¢Çì¸õ 
 ÓÕ¸ý ¦ÀÂ÷¸û 

 General 

 What is Kaumaram? 
 A Prayer 

 Murugan Names 1 
 Murugan Names 2 

Temple Gopuram
 ¯Ä¸ ÓÕ¸ý ¬ÄÂí¸û 
 Á§Äº¢Â¡ 
 º¢í¸ôâ÷ 
 ¦Á¡¡£„Š 
 þó¾¢Â¡ 
 þÄí¨¸ 
 ³§Ã¡ôÀ¡ 
 ²¨É ¿¡Î¸û 
 Murugan Temples Worldwide 
 Malaysia 
 Singapore 
 Mauritius 
 India 
 Sri Lanka 
 Europe 
 Other Countries 
rose  rose  rose
Rays from KaumAra Chellam
rose  rose  rose
 ¦¸ªÁ¡Ã ¦ºøÄõ ¸É¸Á½¢ Á¡¨Ä 
 KaumAra Chellam kanagamaNi mAlai 


 À¡¼¨Äô À¾¢Å¢È츠
 to download page 

 ¸ðΨøû 

 ÓÕ¸ý - ´Õ Å¢Çì¸õ 
 '«§Ã¡¸Ã¡' ±ýÈ¡ø ±ýÉ? 
 ¸ó¾ÃÄí¸¡Ãõ ÀüȢ ´÷ «È¢Ó¸ ¬ö×ì ¸ðΨà
 Óոɢý «Õû ¦ÀüÈÅ÷¸û 
 ‚ »¡É Š¸ó¾É¢ý Å¢ŠÅåÀ ¾¡¢ºÉõ 
 ¸ó¾§ÅÇ¢ý ¾¢Õ쨸§Åø 
 '¾¢ÕÓո츼×û' 
 'ÍõÁ¡ þÕò¾ø' 
 ÁÕ¾Á¨Ä ÓÕ¸ý 
 ¦ºýÉ¢Á¨Ä ÓÕ¸ý 
 ÅûÇ¢ ¸ø¡½õ 
 ¨Å¸ò¨¾ ¯ö ¨Åô§À¡ý 
 Óոɢý Õòáðº Á¡¨Ä 
 ÓÕ¸¡ ±Ûõ ¿¡Áõ 
 ¸¨¼ Å¢¡¢ò¾¡ý ¸ó¾ý 
 ÓÕ¸ô ¦ÀÕÁ¡ÛìÌ ÁðÎõ ¸¡ÅÊ 
 «ÕûÁ¢Ì ÓÕ¸Ûõ ¬ÚÀ¨¼ ţθÙõ 
 «ÚÀ¨¼ ţΠ«Á÷ó¾ «ÕÇ¡Çý 
 ¬ÚÀ¨¼ ţθǢø ÓÕ¸ô¦ÀÕÁ¡ý 
 ¬ÚÓ¸ý ¦¸¡ñ¼ À¾¢É¡Ú ¾¢Õ째¡Äí¸û 
 §Å¾í¸Ùõ ¾ñ¼¡Ô¾À¡½¢Â¢ý ¦ÀÕ¨ÁÔõ 
 ¸ó¾÷ º‰Êì ¸Åºô À¡Ã¡Â½õ 
 ¸ó¾ º‰Ê Ţþõ - «Û‰ÊìÌõ ӨȠ
 ÅÂæ÷ ¸ó¾÷ º‰Ê º¢ÈôÒ 
 §ÅÖõ ÓÕ¸ô¦ÀÕÁ¡Ûõ 
 «Æ¸ý Óոɢý ¬Ô¾í¸û 

Sadacharam Articles 
 Aarumuham 
 The meaning of 'arOharA' 
 An Introduction to Kandhar AlangkAram 
 'God MURUGAN' 
 'The Esoteric Kandar Anubhuti' 
 'Cummaa-iruththal' (Being Still) 
 An Essay on 'Kandhar Alangkaram' 
 The Secret Perch of Muruga 
 Lord Skanda 
 Skanda Observance 
 Skanda Sashti 
 Faith across cultures 
 On the Crest of Prayer 
 ¸ó¾ Òá½õ 
 ¸ó¾ Òá½õ (´Ä¢ÅÊÅòмý) 
 Kandha PurANam 
 Kandha PurANam (with audio) 
 ¾¢Õ «Õ½¸¢¡¢¿¡¾÷ «ÕǢ áø¸û 
 ¾¢ÕôÒ¸ú (±ñÅ¡¢¨º TSCII) 
 ¾¢ÕôÒ¸ú («¸ÃÅ¡¢¨º TSCII) 
 ¾¢ÕôÒ¸ú (±ñÅ¡¢¨º UNICODE) 
 ¾¢ÕôÒ¸ú («¸ÃÅ¡¢¨º UNICODE) 
 ¸ó¾÷ «Ñâ¾¢ 
 ¸ó¾÷ «ó¾¡¾¢ 
 §Åø Å¢Õò¾õ 
 Á¢ø Å¢Õò¾õ 
 §ºÅø Å¢Õò¾õ 
 ¸ó¾÷ «Äí¸¡Ãõ (¦À¡ÕÙ¼ý) 
 ¾¢ÕÅÌôÒ 
 Áí¸Ç ¬Ãò¾¢ 
 Thiru AruNagirinAthar's Texts 
 Thiruppugazh (numerical TSCII) 
 Thiruppugazh (alphabetical TSCII) 
 Thiruppugazh (numerical UNICODE) 
 Thiruppugazh (alphabetical UNICODE) 
 Kandhar AnubUthi (meanings) 

 Kandhar Alangkaaram (meanings) 


  «Õ½¸¢¡¢¿¡¾÷ ¬ö×ì ¸ÇﺢÂõ    A collection of Essays on AruNagirinAthar  
 ¾¢Õ À¡õÀý ÍÅ¡Á¢¸û «ÕǢ áø¸û 
 ‚ À¡õÀý ÍÅ¡Á¢¸û - º¡¢ò¾¢Ã ÍÕì¸õ 
 ºñÓ¸ì ¸Åºõ 
 ÌÁ¡ÃŠ¾Åõ 
 À¨¸ ¸Ê¾ø 
 À¡¢âý ÀﺡÁ¢÷¾ Åñ½õ 
 ¾¢ÕÅÊò о¢ 
 ¾¢ÕÅÄí¸üÈ¢ÃðΠ
 ºñÓ¸ ¿¡Á¡ÅÇ¢ 
  ºñÓ¸ì §¸¡ð¼õ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ 1 
 ºñÓ¸ì §¸¡ð¼õ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ 2 
 À¡¼ø¸Ç¢ý ÀðÊÂø 
 Thiru Pamban SwAmigaL's Texts 
 KumArasthavam 
 Thiruvadi Thuthi (romanised) 
 Sri Shanmuga nAmAvaLi 


 ÀòÐÁ¨Ä ÓÕ¸ý À¡Á¡¨Ä 
 Batumalai Murugan pAmAlai 
Batu Caves Chellam


 À¡¼¨Äô À¾¢Å¢È츠
 to download page 
 ¸¡ÅÊô À¡¼ø 
 KAvadi Song 
Kavadi Boy


 À¡¼¨Äô À¾¢Å¢È츠
 to download page 
 Ð¾¢ôÀ¡¼ø¸û 
 …¤ôËÁñ ҃í¸õ 
 …¤ôËÁñ ҃í¸õ (¾Á¢Æ¢ø) 
 …¤ôËÁñ ҃í¸õ (¾Á¢Æ¢ø - ¦À¡ÕÙ¼ý) 
 ¾¢ÕÓÕ¸¡üÚôÀ¨¼ 
 ¾¢ÕÓÕ¸¡üÚôÀ¨¼ (¦À¡ÕÙ¼ý) 
 ¾¢Õóà÷ ¸ó¾÷ ¸Ä¢¦ÅñÀ¡ 
 ÓòÐìÌÁ¡Ã ÍÅ¡Á¢ À¢û¨Çò¾Á¢ú 
 ¦ºó¾¢Ä¡¾¢Àý …¤ôÃÀ¡¾õ 
 ¾¢ÕôÀûÇ¢ ±Ø 
 ¾¢Õóà÷ «¸Åø 
 ¾¢Õóà÷ À¢û¨Çò ¾Á¢ú 
 §Åø Á¡Èø 
 ºòÕ ºí¸¡Ã §ÅüÀ¾¢¸õ 
 ¸¨Æ§Â¡¨¼ §ÅüÀ¾¢¸õ 
 §Åø Žì¸õ 
 Á¢øÅ¢ÎàР
 ÌÁ§Ãº º¾¸õ 
 ÓÕ¸ý о¢Á¡¨Ä¸û 
 ŠÅ¡Á¢Á¨Ä ¿ÅÃòÉ Á¡¨Ä 
 ¸ó¾ º‰Êì ¸Åºõ 
 ¸ó¾ ¸Åºí¸û ¬Ú 
 ¸ó¾ÌÕ ¸Åºõ 
 ¸ó¾÷ ºÃ½ôÀòР
 Áó¾¢Ãí¸û - ͧġ¸í¸û 
 ãÄ¡ Áó¾¢Ãõ 
 Á¡Ä¡ Áó¾¢Ãõ 
 „ñÓ¸ ¸¡Âò¾¢¡¢ 
 ÍôÃÁñ ¸¡Âò¾¢¡¢ 
 ¸¡÷ò¾¢§¸Â ¸¡Âò¾¢¡¢ 
 …¤ôËÁñ ¸Ã¡ÅÄõÀ¡‰¼¸õ 
 …¤ôËÁñ …†ŠÃ¿¡Áõ 
 ºòÕ ºõ†¡Ã ¾¢¡¢º¾¢ 
 ÌÁ¡§Ã¡À¿¢„òР
 ¸¡÷ò¾¢§¸Â Š§¾¡òÃõ 
 ŠÅ¡Á¢¿¡¾ Š§¾¡òÃõ 
 …¤ôËÁñ «‰§¼¡òÃõ 

 Á¢ý - áø ¦¾¡ÌôÒ 
 «ÕûÁ¢Ì ÓÕ¸ý À¡¼ø¸û - TSCII 
 «ÕûÁ¢Ì ÓÕ¸ý À¡¼ø¸û - UNICODE 


 Literary Text 
 Subramanya Bhujangam 
 ThirumurugAtRuppadai (complete) 
 ThirumurugAtRuppadai (meanings) 
 ThirumurugAtRuppadai Venpa 
 SuprabAdham (transliteration) 
 ThiruppaLLi Ezhuchi (transliteration) 
 Kandha Shashti Kavasam (romanised) 
 Kandha Shashti Kavasam (English 1) 
 Kandha Shashti Kavasam (English 2) 
 Kandha Guru Kavasam 
 Kandhar charaNappaththu 
 ThudhimAlai for Murugan 
 Salutation to the Vel (vEl vaNakkam) 
 Guruguha Vibakthi Krithis 
 Sacred texts 
 MoolA Manthiram 
 MAlA Manthiram 
 Shanmuga GAyathri 
 Subramanya GAyathri 
 KArththikEya GAyathri 
 Subramanya AshtOthram 

 E-Books 
 aruLmigu Murugan songs  À¼ò ¦¾¡ÌôÒ 
 º¢ÚÅ÷ À̾¢ 
 ÓÕ¸ì ¸¼×Ç¢ý ÅÊÅí¸û 
 ¸ó¾ Òá½õ (µÅ¢Âí¸û) 
 ¦¾öÅ£¸Á¡É µÅ¢Âí¸û 
 ÓÕ¸ý À¼ò ¦¾¡ÌôÒ 
 þÂü¨¸Â¢ý «ÆÌ - ¦ÄòÀ¢¡¢ðˆ 
 ´Ç¢ôÀ¾¢×¸û 
 'ä ðäô' ´Ç¢ôÀ¾¢×¸û 
 ¨¾ôâºõ 2010 (¦Á¡¡£„Š) 
 þŠÅ¢ó¾÷ƒ£ò º¢í - «Ûâ¾¢ À¡Î¸¢È¡÷ 
 þŠÅ¢ó¾÷ƒ£ò º¢í - §ÅøÅ¢Õò¾ò¨¾ À¡Î¸¢È¡÷ 


 Gallery 
 Kids corner 
 Kandha PurANam in pictures 
 Lord Muruga's several Forms 
 Devotional Paintings 
 Murugan Pictures 
 Slide Show 
 Nature's beauty 
 Scenes from Lethbridge 
 Videos 
 Youtube' recordings 
 Thaipusam 2010 (Mauritius) 
 Ishwinderjit Singh sings AnubUthi 
 Ishwinderjit Singh sings VElviruththam 
 À¡¼ø Å¡¢¸û - ´Ä¢ôÀ¾¢×¸û 
 ¦¸ÇÁ¡Ãõ ¾¨ÄôÒô À¡¼ø 
 ÓÕ¸ý À¡¼ø Å¡¢¸û 
 ¦Á¡¡£„Š ÓÕ¸ý À¡¼ø¸û - 'Å¡ ÅʧÅÄÅ¡' 
 ¨¾ôâºì ¸¡ÅÊô À¡¼ø 
 Í§Ä¡¸í¸Ç¢ý ´Ä¢ôÀ¾¢×¸û 
 ÓÕ¸Ûì¸¡É ¸Å¢¨¾¸û 
 ÓÕ¸Ûì¸¡É ¸Å¢¨¾¸û (2) 
 ¸¡ÅÊô À¡¼ø¸û 
 ¦¸ÇÁ¡Ãõ ´Ä¢ôÀ¾¢×¸û 
 'ÌÕƒ¢' þá¸Åý - ¾¢ÕôÒ¸ú «ýÀ÷¸û 
 ¾¢ÕÁ¾¢ Å¢º¡Ä¡‡¢ º¡øÅ¡Ê 
 ‚Á¾¢ º¡ó¾¢ ¸¢Õ‰½ÌÁ¡÷ 
 ¾¢ÕÁ¾¢ §Ãž¢ ºí¸Ãý 
 º¢í¸ôâ÷ ÍÀ¡„¢É¢ 
 º¢í¸ôâ÷ ƒ¡É¸¢ 
 À. ºõÀó¾õ ÌÕì¸û 
 ¸¡÷ò¾¢ì ყ¸¡À¡ø - 'À¡ÄÓÕ¸ý À¡Á¡¨Ä' 
 ¾¢Õ ¸ñ½ôÀý áÁã÷ò¾¢ 
 µÐÅ¡ã÷ò¾¢¸Ç¢ý ´Ä¢ôÀ¾¢×¸û 
 '¾ÕÁÒÃõ' ‚ À. ÍÅ¡Á¢¿¡¾ý 
 'ÌÁ¡ÃÅÂæ÷' ¾¢Õ»¡É À¡Äîºó¾÷ 
 '¸å÷' ÌÁ¡Ã º¡Á¢¿¡¾ý 
 '¸¡¢ÅÄõ' ÓÕ¸ Íó¾÷ 
 '¦¸¡ÎÓÊ' Í. ¾¢Â¡¸Ã¡ƒ §¾º¢¸÷ 
 '¦¸¡ÎÓÊ' ±ø. źó¾ÌÁ¡÷ 
 'Á¢ġÎШÈ' ¦º¡. º¢ÅÌÁ¡÷ 
 'ÀÆ¿¢' À. ºñÓ¸Íó¾Ã §¾º¢¸÷ 
 '¾¢Õò¾½¢' ¿¡. º¡Á¢¿¡¾ý 


 Lyrics and Audio 
 Kaumaram theme song 
 Murugan song lyrics 
 Mauritius Murugan Songs 
 ThaipUsam KAvadi Song 
 SlOkams MP3 List 
 Poems for Lord Murugan 
 Poems for Lord Murugan (2) 
 KAvadi Songs 
 Kaumaram Audio Collection 
 'Guruji' Raghavan 
 Mrs. Visalakshi Salvady 
 Mrs. Anandhi Rathinavelu 
 Smt. Shanthi Krishnakumar 
 Mrs. Revathy Sankaran 
 Singapore Subhashini 
 Singapore Janaki 
 P. Sambandam Gurukkal 
 Karthik Rajagopal 
 Kannapan Ramamoorthy 
 OthuvAmUrththys' collection 
 'Dharmapuram' P. Swaminathan 
 'KumAravayalUr' ThirugnAna BAlachandhar 
 'KarUr' KumAra SAminAthan 
 'Karivalam' Muruga Sundhar 
 'Kodumudi' S. ThiyAgarAja DhEsigar 
 'Kodumudi' L. Vasantha Kumar 
 'MayilAduthuRai' So. SivakumAr 
 'Pazhani' Shanmugasundaram 
 'ThiruththaNi' N. SAminAthan 


 ÁüȨŠ

 ¨¸ò¦¾¡¨Ä§Àº¢ ´Ä¢¸û 
 ¦¾öÅ£¸ «ÛÀÅí¸û 
 §¸ûÅ¢ À¾¢ø 
 À¡õÀý ÍÅ¡Á¢¸û Àì¸õ 
 ÅûÇÄ¡÷ Àì¸õ 
 Å¡¡¢Â¡÷ ÍÅ¡Á¢¸û Àì¸õ 


 Miscellaneous 

 Kaumaram ringtones 
 Question & Answer 
 Divine Experiences 
 Lord Shanmukha and His worship 
 V.S. Krishnan's Thiruppugazh Website 
 Chendur Murugan Website 
 Pamban Swamigal Site 
 Vallalar Site 
 Variyar Swamigal Site 

 Screen Savers 

 Temples at Kaumaram (1 mb) 
 Forms of Muruga (2.3 mb) 
 Colours of Nature (1.4 mb) 
 Nature at Kaumaram (1.1 mb) 
 Major Transliteration - Meanings 
Thiru Gopala Sundaram
 Sri Gopala Sundaram 
 Thiruppugazh (numerical TSCII) 
 Thiruppugazh (alphabetical TSCII) 
 Thiruppugazh (numerical UNICODE) 
 Thiruppugazh (alphabetical UNICODE) 
Dr. Singaravelu Sachithanantham
 Dr. Singaravelu Sachithanantham 
 Kandhar Anuboothi 
 Kandhar Alangkaaram (Tamil) 
 Kandhar Alangkaaram (English) 
 ThirumurugAtRuppadai (Tamil) 
 ThirumurugAtRuppadai (English) 
Thiru S. Nadarajan
 Thiru S. Nadarajan 
 Kandhar Anuboodhi (Tamil) 
 Kandhar AndhAdhi (Tamil) 
 Thiruvaguppu (Tamil) 
 VEl Viruththam (Tamil) 
 Mayil Viruththam (Tamil) 
 SEval Viruththam (Tamil) 
 ±í¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Ò¦¸¡ûÇ 

 ±í¸ÙìÌ ¾¸Åø «ÛôÀ 

 À¡÷¨Å¡Ç÷ ¸ÕòÐì¸û ±Ø¾ 

 À¡÷¨Å¡Ç÷ ¸ÕòÐì¸û À¡÷츠

 ¦¸ªÁ¡Ãõ Á¢ýÉïºø ÀðÊÂÄ¢ø §ºÃ 


 Your Feedback - Contact Us 

 send us a message 

 sign guestbook 

 view guestbook 

 join our mailing list 

Blessing Chellam
counter
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 

The website for Lord Murugan and His Devotees

Bhajan | Songs | Thiruppugazh | Shashti Kavasam | Temples | Alangkaram

Kandha Puranam | Anuboothi | Lyrics | Meanings | Vel Mayil Seval Virutham

Mantras | Audio | Video | Bhujangam | Philosophies | Devotional

Skanda | Hinduism | Tamil | Shanmuga | Saravana | Karthikeya
Om | Palani | Swamimalai | Thiruchendur | Thiruthani | Pazhamudhirsolai | Thirupparangkundram
... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 ¬ÃõÀõ    §Á§Ä   §¾¼ø 
 À¡÷¨Å¡Ç÷ ¸ÕòÐì¸û   ¯í¸û ¸ÕòР  À¡÷¨Å¡Ç÷ ÀðÊÂÄ¢ø §ºÃ 
 home   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 


Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[fbk]   [xhtml] .
 [css]